ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านน้ำร้อน

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านน้ำร้อน อำเภอคลองท่อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ผู้ประเมิน นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ปีที่พิมพ์ พ.ศ. 2561

บทสรุปของผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านน้ำร้อน อำเภอคลองท่อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาพการดำเนินงานของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน อำเภอคลองท่อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2561 ในด้านต่อไปนี้ คือ การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context evaluation) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input evaluation)การประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product evaluation) และ 2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำร้อน อำเภอคลองท่อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2561 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนบ้านน้ำร้อน จำนวน 14 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำร้อน จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. สภาพการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน อำเภอคลองท่อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

1.1 สภาพการดำเนินงาน 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 และสภาพการดำเนินการแต่ละด้าน มีระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.26 ส่วนเลี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ด้านปัจจัยนำเข้า ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ค่าเฉลี่ย 4.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 และด้านผลผลิต ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73

1.2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48

2. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน อำเภอคลองท่อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปรากฏผล ดังนี้

2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากการทดสอบระดับท้องถิ่น (Local Test) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ปีการศึกษา 2561 มีค่า เฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 3.55

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดสอบทางการ ศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการ ศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.66 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.77 แต่สำหรับกลุ่มสาระการเรียน รู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนการทดสอบน้อยกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 9.28 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนการทดสอบลดลงกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 4.96

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการทดสอบทางการ ศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการ ศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06 รองลงมา คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.84 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.64 แต่สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนการทดสอบลดลงกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 3.09

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการรายงานโครงการไปใช้

จากผลการรายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านน้ำร้อน อำเภอคลองท่อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อให้การประเมินโครงการของโรงเรียนบ้านน้ำร้อนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ผู้รายงานโครงการมีข้อเสนอแนะในการนำผลการรายงานไปใช้ ดังนี้

1. ครูควรสร้างความตระหนักถึงความสำคัญการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาที่ต้องการ ส่งเสริมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น

2. ครูและบุคลากรควรมีความตั้งใจ ให้ความร่วมมือ และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

3. ควรส่งเสริมชุมชนได้เห็นประโยชน์และความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ ผู้นำชุมชน ผู้นำส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชนเข้ามาช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานโครงการให้ต่อเนื่องและจริงจัง

4. ควรมีการกำหนดวัน เวลา และระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน กำหนดรูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น และดำเนินกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง

5. ควรกำหนดกิจกรรมในโครงการให้มีความครอบคลุมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย เน้นการดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตอาสา ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อการรายงานครั้งต่อไป

1. ควรร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการในการหาข้อบกพร่องและแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการให้ประสบความสำเร็จต่อไป

2. ควรมีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความมุ่งมั่นในการทำงาน

โพสต์โดย แตง : [6 มิ.ย. 2562 เวลา 18:48 น.]
อ่าน [1201] ไอพี : 118.173.27.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ