ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพวิชางานไฟฟ้า รถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : สาขาวิชาช่างยนต์ ว

ชื่อเรื่อง : การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพวิชางานไฟฟ้า

รถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

: สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ผู้วิจัย : นายลัทธวัฒน์ แสงภา

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนตาม

สมรรถนะวิชาชีพวิชางานไฟฟ้ารถยนต์รหัสวิชา 2101-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพวิชางานไฟฟ้ารถยนต์รหัสวิชา 2101-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังการใช้ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ

วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน (4) ประเมินคุณภาพชุดการสอน ตามสมรรถนะวิชาชีพวิชางานไฟฟ้ารถยนต์รหัสวิชา 2101-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน(5) ประเมินคุณภาพบทเรียน e-Learningวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน(6) ประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานไฟฟ้ารถยนต์รหัสวิชา 2101-2005 โดยใช้การสาธิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินและ (7) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพวิชางานไฟฟ้ารถยนต์รหัสวิชา 2101-2005 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช. 2)สาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์รหัสวิชา 2101-2005 ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2559 จำนวน 50 คน โดยการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 จำนวน 8 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 โดยใช้การสาธิต จำนวน 8 แผน (3) บทเรียน e-Learning วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 จำนวน 8 ชุด (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียน จำนวน 80 ข้อเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 60 ข้อมีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.43-0.60 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่

0.20-0.60 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .94(5) แบบประเมินคุณภาพชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 จำนวน40 ข้อ (6) แบบประเมินคุณภาพบทเรียน e-Learning วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 จำนวน 30 ข้อ (7) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 โดยใช้การสาธิต จำนวน 40 ข้อ (8) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 จำนวน 30 ข้อมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ.79สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1) ประสิทธิภาพชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา

2101-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์วิทยาลัยการอาชีพ

สว่างแดนดินจากแบบทดสอบระหว่างเรียนทั้งหมด (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) หลังเรียน จะมีค่า E1/E2 ที่ระดับ 81.80/91.02ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

2) ดัชนีประสิทธิผลชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา

2101-2005 มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้ (E.I.) โดยรวม เท่ากับ0.8905 แสดงว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ0.8905หรือคิดเป็นร้อยละ 89.05

3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 พบว่า มีคะแนนสูงขึ้น และจากการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( =50.04, S.D.= 2.63) และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ( =103.80, S.D.=2.85) และผลการพัฒนา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 53.76 แสดงว่า โดยรวมนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4) คุณภาพชุดการสอนวิชางานไฟฟ้ารถยนต์รหัสวิชา 2101-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =4.50, S.D.= 0.14)

5) คุณภาพบทเรียน e-Learningวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี ( =4.50, S.D.= 0.15)

6) คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 โดยใช้การสาธิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก( =4.51, S.D.= 0.15)

7) ความพึงพอใจของของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีต่อการใช้ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ รหัสวิชา 2101-2005 โดยรวม ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มากที่สุด( =4.56, S.D.= 0.09)

คำสำคัญ : ชุดการสอนตามสมรรถนะวิชาชีพ

โพสต์โดย ดา : [7 มิ.ย. 2562 เวลา 10:39 น.]
อ่าน [2200] ไอพี : 180.180.216.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,590 ครั้ง
หูสั้นอายุสั้นหูยาวอายุยืน...จริงหรือ?
หูสั้นอายุสั้นหูยาวอายุยืน...จริงหรือ?

เปิดอ่าน 15,789 ครั้ง
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย
เกร็ดควรรู้สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย

เปิดอ่าน 232,735 ครั้ง
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก
10 บุคคลสำคัญ ผู้ทรงอิทธิพลของโลก

เปิดอ่าน 15,292 ครั้ง
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่มีลักษณะเหมือนโลก

เปิดอ่าน 13,331 ครั้ง
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เปิดอ่าน 28,925 ครั้ง
ดนตรีบำบัด
ดนตรีบำบัด

เปิดอ่าน 27,431 ครั้ง
เกลือในทะเล มาจากไหน?
เกลือในทะเล มาจากไหน?

เปิดอ่าน 10,793 ครั้ง
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงไก่ไข่

เปิดอ่าน 15,489 ครั้ง
“มะระ”ป้องเบาหวาน-จัดการริดสีดวง!
“มะระ”ป้องเบาหวาน-จัดการริดสีดวง!

เปิดอ่าน 14,328 ครั้ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง
วิธีฝึกสมาธิเพื่อให้เรียนหนังสือเก่ง

เปิดอ่าน 28,576 ครั้ง
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก
อกคศ.เขตพื้นที่ฯ เลื่อนเงินเดือนครู : ต้อนคนเข้าพวก

เปิดอ่าน 9,550 ครั้ง
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ
เลือกของขวัญ... ในวันพิเศษ

เปิดอ่าน 14,901 ครั้ง
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น

เปิดอ่าน 116,952 ครั้ง
เนื้อเพลง อิ่มอุ่น
เนื้อเพลง อิ่มอุ่น

เปิดอ่าน 24,038 ครั้ง
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้
ปิรามิดเพิ่มพลังความรู้

เปิดอ่าน 41,769 ครั้ง
กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง
เปิดอ่าน 35,224 ครั้ง
5 วิธีดื่มเบียร์ไม่ให้หนุ่ม ๆ อ้วนจนพุงปลิ้น
5 วิธีดื่มเบียร์ไม่ให้หนุ่ม ๆ อ้วนจนพุงปลิ้น
เปิดอ่าน 13,303 ครั้ง
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"
คลิปรายการ "เจาะข่าวเด่น" ดร.ชินภัทร ชี้แจงกรณี "ลดการบ้านนักเรียน"
เปิดอ่าน 8,313 ครั้ง
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต
เปิดอ่าน 32,578 ครั้ง
การเต้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า "ฮาร์เล็ม เชค Harlem Shake" คืออะไร?
การเต้นเป็นกลุ่มที่เรียกว่า "ฮาร์เล็ม เชค Harlem Shake" คืออะไร?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ