ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบพุทธธรรมนำ ความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด เชิงเหตุผล สำหรับเด็

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางเกษราพร นาจาน

ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2562

บทคัดย่อ

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้ สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยควรจัดประสบการณ์ให้ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และสอดคล้องเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ยึดหลักว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมจึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 4 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้ สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผลสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 4) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการวิจัยประกอบด้วยขึ้นตอนต่อไปนี้ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 5 คน และการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัย จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยร่างรูปแบบตามข้อมูลที่ได้รวมรวมมาแล้วในระยะที่ 1 และประเมินร่างรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ร่างรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และประเมินร่างรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ จำนวน 2 ห้อง รวม 40 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 /2 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความพร้อมทางการเรียน แผนการจัดประสบการณ์ และแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์ ระยะที่ 4 การประเมินผลความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินผลความพึงพอใจ

ผลการวิจัย

1. จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดประสบการณ์ ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความต้องการจำเป็นของครู ส่วนใหญ่มีความต้องการให้พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ให้ใช้ในโรงเรียน

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน มีความระดับความเหมาะสมมากที่สุด และประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เท่ากับ 86.67/87.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ด้านกระบวนการ (Process) ระดับความเหมาะสมมากที่สุด ด้านผลลัพธ์ (Output) ผลการพัฒนาความพร้อมทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยหลังสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์

4. การประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มีต่อรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โดยสรุป รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้นักเรียนเกิดการรู้อย่างมีความสุข จึงควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย นำรูปแบบการจัดประสบการณ์นี้ไปใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ขั้นตอนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2

ขั้นที่ 1 การศึกษาสภาพความต้องการหรือสนใจของเด็กปฐมวัยและวิเคราะห์สิ่งที่เห็น

สังเกตเห็น

- สังเกตจากสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้

- สังเกตจากสิ่งที่ผู้เรียนมีความสนใจ

- การเลือกสรรสิ่งที่ต้องการเรียนรู้

ขั้นที่ 2 การวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล ปีที่ 2

- ร่วมกันกำหนดจำนวนสมาชิกในการเรียนรู้

- สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าและรองหัวหน้า

- แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการนำวัสดุ อุปกรณ์มาดำเนินกิจกรรม

ขั้นที่ 3 การเรียนรู้ตามสาระที่ควรเรียนรู้สอดแทรกทักษะการคิดเชิงเหตุผล

- สมาชิกเลือกปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ

- สมาชิกแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามการวางแผน

- สอดแทรกทักษะการคิดเชิงเหตุผล

ขั้นที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงเหตุผล

- ร่วมกันอภิปรายถึงการเรียนรู้หรือการจัดกิจกรรมของกลุ่มโดยแสดงเหตุผล

- สมาชิกแต่ละคนนำผลการเรียนรู้มาเป็นข้อสรุปของตนเองอย่างมีเหตุผล

- ตัวแทนกลุ่มรายงานผลตามข้อสรุปของตนเอง

ขั้นที่ 5 สรุปผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบพุทธธรรมนำความพร้อม น้อมนำการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงเหตุผล

- เด็กและครูร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้

- เด็กและครูร่วมกันอภิปรายถึงสิ่งที่เรียนรู้โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเหตุผลและเนื้อหาในบทเรียนแต่ละวัน

- เด็กและครูร่วมกันเสนอแนะแบบมีเหตุผล/ข้อคิดเห็นการดำเนินกิจกรรมอย่างอิสระ

โพสต์โดย เกษ : [13 มิ.ย. 2562 เวลา 07:38 น.]
อ่าน [1806] ไอพี : 1.1.218.128
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 34,476 ครั้ง
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา
ขั้นตอนการใช้งานระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา

เปิดอ่าน 12,040 ครั้ง
9 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำบน Facebook
9 พฤติกรรมที่ไม่ควรทำบน Facebook

เปิดอ่าน 10,435 ครั้ง
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ
เทคนิคการคิดเลข 3 ตัว ที่ยังไงก็แล้วแต่ ผลลัพธ์จะได้ 1089 เสมอ

เปิดอ่าน 11,855 ครั้ง
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก
ใช้หมากรุกเป็นวิชา แก้ตกเลขซ้ำซาก

เปิดอ่าน 1,206 ครั้ง
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย
ชวนลูกเล่น ตามรอยพระยุคลบาท… เด็กฉลาดสมวัย

เปิดอ่าน 27,309 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 10,866 ครั้ง
คลิปบรรยากาศพบกันระหว่าง สพฐ.และสภาการศึกษาทางเลือกไทยกรณียุบ ร.ร.ขนาดเล็ก
คลิปบรรยากาศพบกันระหว่าง สพฐ.และสภาการศึกษาทางเลือกไทยกรณียุบ ร.ร.ขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 35,178 ครั้ง
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย
การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟาย

เปิดอ่าน 17,163 ครั้ง
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์
โปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 6,303 ครั้ง
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ
นักวิจัย สกสว.เจ๋ง ผลิต ‘มือเทียมกล’ ควบคุมผ่านสัญญาณไฟฟ้าในกล้ามเนื้อ เพื่อคนพิการ

เปิดอ่าน 17,118 ครั้ง
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย
อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนถนัดขวามีมากกว่าคนถนัดซ้าย

เปิดอ่าน 10,355 ครั้ง
ดื่มน้ำอัดลม…ระวังกระดูกพรุน!
ดื่มน้ำอัดลม…ระวังกระดูกพรุน!

เปิดอ่าน 77,845 ครั้ง
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ

เปิดอ่าน 20,066 ครั้ง
ฝนช่อมะม่วง
ฝนช่อมะม่วง

เปิดอ่าน 6,854 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,303 ครั้ง
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร

เปิดอ่าน 141,667 ครั้ง
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค
การปลูกต้นชวนชม ไม้คลาสสิค

เปิดอ่าน 26,090 ครั้ง
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
infographic หลักการและแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

เปิดอ่าน 25,991 ครั้ง
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของการวิจัย

เปิดอ่าน 30,843 ครั้ง
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น
การเขียนเรื่องสั้นเบื้องต้น เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ