ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง โดยใช้รูปแบบ CIPP Model

ชื่อผลงานทางวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง

โดยใช้รูปแบบ CIPP Model

ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูน โดยใช้รูปแบบ CIPP Model ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง อำเภอฝาง โดยประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process)ด้านผลผลิต (Product)และผลกระทบของโครงการ (Impact) กลุ่มประชากรที่ใช้ใน การวิจัยได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง อำเภอฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้รายงานได้พัฒนาขึ้น เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 7 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการประเมินด้านด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยรวม โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการกำหนด เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ของโครงการ มีความเหมาะสมและปฏิบัติได้จริง และด้านโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน) ตามลำดับ

2. ผลการประเมินด้านความพร้อมปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการโดยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการ มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศภายใน และมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้อย่างเพียงพอ ตามลำดับ

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า ขั้นเตรียมการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นดำเนินการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ขั้นการติดตามและประเมินผลการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ขั้นนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงงานการนิเทศภายใน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการวิเคราะห์ผลผลิตของโครงการ พบว่า ด้านผลการประเมินผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ เลือกวิธีการ นวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน และมีการจัดทำรายงานการวิจัยนำผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ตามลำดับ

5. ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ โดยรวม อยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดนิทรรศการทำให้ครู มีความกระตือรือร้น มีความรู้ ในการนำไปปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ การนิเทศงานวิชาการช่วยส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนและช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการสอนมากขึ้น และการนิเทศงานวิชาการช่วยให้ครูยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน ตามลำดับ

6. ผลการวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนด้วยความตั้งใจเต็มเวลาและเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ นักเรียนสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง และครูสร้างความสัมพันธ์/บรรยากาศในห้องให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตามลำดับ

7. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด รองลงมาคือ ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่และมุ่งมั่นในการดูแลนักเรียน อย่างทั่วถึง และนักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้และข้อมูลข่าวสารจาก แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามลำดับ

จากดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนดังข้างต้นส่งผลให้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ได้แก่ กลุ่มสาระภาษาไทย

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระที่คะแนนเฉลี่ยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นได้แก่ สาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร์และสาระภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระที่คะแนนเฉลี่ยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นทุกสาระ ได้แก่ สาระภาษาไทย สาระคณิตศาสตร์ สาระภาษาอังกฤษและสาระวิทยาศาสตร์

โพสต์โดย ผอ.ป๊อบ : [26 มิ.ย. 2562 เวลา 08:39 น.]
อ่าน [2943] ไอพี : 125.26.240.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 21,205 ครั้ง
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน

เปิดอ่าน 10,673 ครั้ง
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)
แอปเปิลเปิดตัว iPhone 5S และ iPhone 5C อย่างเป็นทางการ(10ก.ย.56)

เปิดอ่าน 7,976 ครั้ง
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)
อินเนอร์มาเต็ม! ครูไทยแต่งเพลง "ค่านิยม12ประการ" ถ้าไม่ทำจะท่องทำไม!? (คลิป)

เปิดอ่าน 3,191 ครั้ง
เลือก "เคาน์เตอร์ครัว" ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำครัว
เลือก "เคาน์เตอร์ครัว" ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์การทำครัว

เปิดอ่าน 28,625 ครั้ง
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ
เลิกโทษเด็กนักเรียนได้ไหม? คอลัมน์สุจิตต์ วงษ์เทศ

เปิดอ่าน 44,837 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการของ "ปลาดุกนา"
คุณค่าทางโภชนาการของ "ปลาดุกนา"

เปิดอ่าน 15,228 ครั้ง
โรงเรียนสุขภาวะตอบโจทย์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
โรงเรียนสุขภาวะตอบโจทย์ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

เปิดอ่าน 33,924 ครั้ง
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21
ภาวะผู้นำยุค 4.0 ในพลวัตศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 20,346 ครั้ง
"เพลงอีแซว" การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง
"เพลงอีแซว" การแสดงพื้นเมืองภาคกลาง

เปิดอ่าน 16,795 ครั้ง
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์
การลำดับรุ่นเครื่องคอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 6,351 ครั้ง
เคยได้ยินหรือยัง!“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”กุญแจยกระดับการศึกษาที่คนไทยต้องรู้จัก ให้ผู้เรียนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เคยได้ยินหรือยัง!“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”กุญแจยกระดับการศึกษาที่คนไทยต้องรู้จัก ให้ผู้เรียนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 68,215 ครั้ง
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เทคนิคจำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 19,726 ครั้ง
ต้นขาไก่ ใบหมักเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา
ต้นขาไก่ ใบหมักเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

เปิดอ่าน 40,657 ครั้ง
เพลง "อิ่มอุ่น"
เพลง "อิ่มอุ่น"

เปิดอ่าน 36,105 ครั้ง
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์

เปิดอ่าน 11,622 ครั้ง
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้
"ยาชื่อสามัญ"... นามนั้นสำคัญฉะนี้
เปิดอ่าน 9,761 ครั้ง
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009
เกาะติดโปรโมชั่น งานคอมมาร์ท 2009
เปิดอ่าน 60,640 ครั้ง
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
ชนิดของสมุนไพรป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
เปิดอ่าน 15,113 ครั้ง
13-15 มี.ค อย่าพลาดชมปรากฏการณ์ "ดาวล้อมเดือน" ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี
13-15 มี.ค อย่าพลาดชมปรากฏการณ์ "ดาวล้อมเดือน" ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี
เปิดอ่าน 11,532 ครั้ง
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว
Chat & Hi5 อาจนำภัยถึงตัว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ