ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง

ผู้ประเมิน นายเอกชัย ถามณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตาม โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2561 โดยใช้รูปแบบการรายงานตามแนวคิดวงจร คุณภาพของ Deming (The Deming Cycle) PDCA ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการรายงานโครงการ ได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ได้มาโดยใช้ประชากร จำนวน 153 คน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 70 คน ครูผู้สอน จำนวน 6 คน ผู้ปกครอง นักเรียน จำนวน 70 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน สถิติที่ใช้ในการรายงาน ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เป็นประเภทแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2561

ฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการ ดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ปีการศึกษา 2561

การรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านห้วยต้นตอง ได้ดำเนินกิจกรรมเสริมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 13 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมประกวดห้องเรียนสะอาด กิจกรรม ผู้นำอนามัยนักเรียน กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมออกกาลังกายหน้ำเสาธง กิจกรรมตรวจสุขภาพประจา สัปดาห์ กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส กิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอนประจาสัปดาห์ กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน กิจกรรมรณรงค์ด้านสุขภาพอนามัยในชุมชน กิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอา ชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมหลักตามองค์ประกอบของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 10 องค์ประกอบ ได้แก่นโยบายของโรงเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชนการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ บริการอนามัยโรงเรียน สุขศึกษาในโรงเรียนโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย การออกกาลังกายกีฬาและนันทนาการ การให้คาปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

ผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ห้องเรียนมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สรุปผลการให้คะแนนตลอดปีการศึกษา โดยภาพรวมทุกห้องเรียนมีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม นักเรียนสามารถตรวจความสะอาดของร่างกายตัวเองและผู้อื่นได้ โรงเรียนไม่มีการจาหน่ายน้ำอัดลม น้ำหวาน ขนมกรุบกรอบ อาหารที่ไม่มีประโยชน์ในโรงเรียน นักเรียนร้อยละ 100 ไม่ติดยาเสพติดและสามารถนาความรู้ไปประชาสัมพันธ์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้ น้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนที่มีปัญหาไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานมีจำนวนลดลง ผลการตรวจสุขภาพประจาสัปดาห์พบว่า นักเรียนมีปัญหาลดลง ผลการตรวจสภาวะช่องปากของนักเรียน พบว่า สภาวะช่องปากของนักเรียนดีขึ้น นักเรียนร้อยละ 100 สามารถปฏิบัติกิจกรรมล้างมือ 7 ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง ไม่พบลูกน้ำยุงลายในแหล่งน้ำขังภายในบริเวณโรงเรียน ไม่พบนักเรียนที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ชุมชนสามารถปฏิบัติตนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย มีการทิ้งขยะให้ถูกที่ ชุมชนได้รับความรู้เรื่องโรคที่เกิดจากลูกน้ำยุงลายและนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ไม่พบคนในชุมชนป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 69.43 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 71.29 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.86

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 75.90 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 76.06 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 72.94 ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 77.37 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43

ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.45) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผลผลิตมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านสภาพแวดล้อม ถัดมาเป็นด้านกระบวนการ โดยด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.29) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านผลผลิต ถัดมาเป็นด้านกระบวนการ โดยด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่าโดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.20) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านกระบวนการ ถัดมาเป็นด้านผลผลิต โดยด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านกระบวนการ ถัดมาเป็นด้านผลผลิต โดยด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้ประสบความสาเร็จมากขึ้นและผลการดำเนินงานเกิดความพึงพอใจต่อครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากขึ้น โรงเรียนต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมวางแผนประสานงานและมีการดำเนินงานร่วมกันให้มากขึ้น ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ให้เห็นถึงความสาคัญของการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพควรมีการติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชนในการดำเนินการให้รวดเร็วขึ้นและนำข้อมูลที่ได้จากผลการสารวจความพึงพอใจของแต่ละฝ่ายมาวิเคราะห์ และหาแนวทางดำเนินการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย เอกชัย ถามณี : [2 ก.ค. 2562 เวลา 08:41 น.]
อ่าน [2110] ไอพี : 171.4.249.9
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,675 ครั้ง
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน
ทำความรู้จัก Mosaic กันก่อน

เปิดอ่าน 6,298 ครั้ง
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์

เปิดอ่าน 20,859 ครั้ง
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน
ประโยชน์ของ เมล็ดดอกทานตะวัน

เปิดอ่าน 11,898 ครั้ง
6 วิธีแก้เครียด
6 วิธีแก้เครียด

เปิดอ่าน 722 ครั้ง
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 9,219 ครั้ง
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ
สวยสู้ฤดูหนาว ด้วยสารพัดอาหารผิวจากธรรมชาติ

เปิดอ่าน 236,822 ครั้ง
มาตรฐานวิชาชีพครู
มาตรฐานวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 29,071 ครั้ง
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก
สัมภาษณ์ "น้องเรนนี่" เด็กไทยอัจฉริยะ สอบได้คะแนนอันดับที่ 1 ของโลก

เปิดอ่าน 19,748 ครั้ง
รวม ส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวง อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิริมงคลคนไทยทุกคน
รวม ส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวง อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิริมงคลคนไทยทุกคน

เปิดอ่าน 85,845 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 122,862 ครั้ง
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล
เช็คให้ดี! "ฮวงจุ้ยห้องพระ" วางตรงไหนเหมาะ วางไม่ดีอาจทำเงินทองรั่วไหล

เปิดอ่าน 15,102 ครั้ง
ประวัติจังหวัดนครพนม
ประวัติจังหวัดนครพนม

เปิดอ่าน 11,481 ครั้ง
พุทธคุณ 9
พุทธคุณ 9

เปิดอ่าน 72,518 ครั้ง
หน้ามน-หน้ามล
หน้ามน-หน้ามล

เปิดอ่าน 8,642 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 56,792 ครั้ง
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม
วิธีตอนกิ่งมะละกอ ให้ผลผลิตเร็ว ต้นเตี้ยไม่กลัวลม
เปิดอ่าน 10,216 ครั้ง
วิธีลดลอยแผลขรุขระบนใบหน้า
วิธีลดลอยแผลขรุขระบนใบหน้า
เปิดอ่าน 43,514 ครั้ง
สักวา
สักวา
เปิดอ่าน 8,416 ครั้ง
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!
รวมฮิตโรคเด่น-เด็กเสี่ยงเป็นมากที่สุดในหน้าฝน!
เปิดอ่าน 14,441 ครั้ง
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น
8 เทคนิครักษาดอกกุหลาบให้อยู่ได้นานขึ้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ