ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561

ผู้รายงาน : นายสุพล กระสังข์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2562

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ 4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประกอบด้วย ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดและผลสัมฤทธิ์การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พฤติกรรมการสอนของครูโดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561 ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครู เกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสม ของวัตถุประสงค์โครงการ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการโดยภาพรวมพบว่าความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24

2. ผลการประเมินผลการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัย รักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561 ปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าเบื้องต้นของโครงการ ก่อนการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561 เกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ โดยภาพรวมพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24

3. ผลการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561 ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการตามความคิดเห็นของครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงาน การดำเนินการจัดกิจกรรม การติดตามและประเมินและการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมพบว่า ความคิดเห็นของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง เกี่ยวกับความเหมาะสมด้านด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ระหว่างการดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.25

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัย รักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561 ด้านผลผลิตของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 1)ลักษณะนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโดยมีคุณภาพอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 2)ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน โดยรวมผลการประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีและดีมากรวมกันมากกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 3)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2561 4)พบว่าในภาพรวมของโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.46 บรรลุตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ คือ ร้อยละ 68 5)ผลสัมฤทธิ์การทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่า ทั้งด้านภาษา คำนวณ และด้านเหตุผล มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2560 คือ ด้านคำนวณ เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือร้อยละ 11.32 รองลงมา คือ ด้านภาษา เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 และด้านเหตุผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.40 6)พฤติกรรมการสอนของครูโดยการส่งเสริมให้นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยรวมคุณภาพอยู่ในระดับดีและดีมากรวมกันมากกว่าร้อยละ 70 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 7)ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า ทั้งนักเรียน ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจที่สอดคล้องกัน คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ซึ่งมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และผลการประเมินความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษามีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54

สรุปผลการประเมินโครงการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมไทร ปีการศึกษา 2561 ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ควรมีการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในการเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่อไป

2. โรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ผลการพัฒนาเพื่อให้โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกันสามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนานิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียน

ข้อเสนอแนะสำหรับการศึกษาพัฒนาครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปรับภูมิทัศน์จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างยั่งยืน

3. ควรมีการศึกษาความคงทนและการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตหลังสิ้นสุดโครงการในปีการศึกษาต่อไป

โพสต์โดย นายสุพล กระสังข์ : [4 ก.ค. 2562 เวลา 08:11 น.]
อ่าน [3867] ไอพี : 1.20.198.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 27,843 ครั้ง
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น
รวมวิธีการใช้งาน Google Plus สำหรับผู้เริ่มต้น

เปิดอ่าน 29,129 ครั้ง
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ
5 เทคนิคการเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี และประสบความสำเร็จ

เปิดอ่าน 37,794 ครั้ง
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้

เปิดอ่าน 35,273 ครั้ง
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี
กลยุทธ์ในการเรียนภาษาให้ดี

เปิดอ่าน 40,519 ครั้ง
คิ้วตกปัญหาโหงวเฮ้งที่ต้องรีบแก้
คิ้วตกปัญหาโหงวเฮ้งที่ต้องรีบแก้

เปิดอ่าน 18,154 ครั้ง
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ

เปิดอ่าน 15,816 ครั้ง
เสมาการ์ตูน
เสมาการ์ตูน

เปิดอ่าน 42,953 ครั้ง
การวัดมุมเป็นเรเดียน
การวัดมุมเป็นเรเดียน

เปิดอ่าน 25,920 ครั้ง
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555

เปิดอ่าน 23,497 ครั้ง
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"
การศึกษาไทยจะเอา "คุณภาพ" หรือ "คุณธรรม"

เปิดอ่าน 15,787 ครั้ง
นวดหน้าลดริ้วรอย
นวดหน้าลดริ้วรอย

เปิดอ่าน 16,607 ครั้ง
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว

เปิดอ่าน 35,768 ครั้ง
ความหมายยันต์
ความหมายยันต์

เปิดอ่าน 9,377 ครั้ง
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!
เพราะเหตุใด? หนุ่มญี่ปุ่นจึงโพสต์เตือนคนไทย อาจแห้วงานเพราะเฟซบุ๊ก!

เปิดอ่าน 13,170 ครั้ง
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ
ไข่กระโดด ไปดูกันครับ วิทย์ล้วนๆ

เปิดอ่าน 23,400 ครั้ง
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
สิ่งที่จะได้รับจากการเป็นต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ
เปิดอ่าน 11,086 ครั้ง
10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่
10 วิธีง่ายๆ ห่างไกลไข้หวัด-ไข้หวัดใหญ่
เปิดอ่าน 17,879 ครั้ง
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
เปิดอ่าน 36,838 ครั้ง
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
เปิดอ่าน 446,755 ครั้ง
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ว17/2552 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ