ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำและชนิดของคำไทย โดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำและชนิดของคำไทย โดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้วิจัย นางเกษราภรณ์ สุขจันทร์

ผลงานวิชาการ ชำนาญการพิเศษ

โรงเรียน บ้านปราสาท ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การปรับทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนหลักภาษาไทยโดยให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนหลักภาษาไทยในเรื่องคำและชนิดของคำไม่ใช่เรื่องยาก แต่ครูผู้สอนควรปรับกลวิธีในการสอนของครูเสียก่อน ซึ่งครูภาษาไทยบางคนยังใช้วิธีการสอนแบบเดิม โดยยึดแบบเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ สอนเพียงเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในบทเรียนเท่านั้น หรือมุ่งสอนให้จบเนื้อหาตามที่ปรากฏอยู่ในแบบเรียนเพียงอย่างเดียว ทำให้นักเรียนขาดประสบการณ์ที่ควรจะได้รับและเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ซึ่งเป็นเหตุให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้พบปัญหาจากการสอนหลักภาษาไทย เรื่องคำและชนิดของคำในภาษาไทย โดยจากการทดสอบ สังเกต สอบถาม พบว่านักเรียนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่สามารถจำแนกและนำคำแต่ละชนิดไปใช้ได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในเรื่อง ชนิดของคำในภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้นในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนั้น ครูถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการที่จะทำให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามจุดประสงค์และหลักการของหลักสูตรที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการ องค์ประกอบที่สำคัญที่สุด คือ ประสิทธิภาพในการสอนของครูที่ต้องคำนึงถึง เทคนิคและกระบวนการสอนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ที่สุด ผู้สอนจำเป็นต้องนำสื่อต่าง ๆ มาช่วยส่งเสริมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และมีความสนุกสนานในการเรียน การใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ จะช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำและชนิดของคำไทยโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำและชนิดของคำไทย โดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ศึกษาหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำและชนิดของคำไทย โดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำและชนิดของคำไทย โดยใช้แผนผังความคิด และศึกษาความพังพอใจในการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมเรื่องคำและชนิดของคำไทย โดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปราสาท สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้คือ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องคำและชนิดของคำไทย โดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.46 ถึง 0.75 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.88 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .82 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำและชนิดของคำไทยโดยใช้แผนผังจำนวน 1 ชุด ใช้เวลาในการทดลอง 9 ครั้ง ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายใช้เวลา ครั้งละ 1 ชั่วโมง ส่วนเวลาเรียนครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 7 ครั้งละ 2 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ ดัชนีประสิทธิผล และ t –test (Dependent Samples)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำและชนิดของคำไทยโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.51/83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 /80 ที่ตั้งไว้ และมีดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำและชนิดของคำไทยโดยใช้แผนผังความคิด เท่ากับ 0.7442 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 74.42 นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำและชนิดของคำไทยโดยใช้แผนผังความคิดมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .01 และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คำและชนิดของคำไทยโดยใช้แผนผังความคิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะภาษาเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับครูที่จะนำมาใช้เป็นสื่อเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนเรื่อง อื่น ๆ ได้

โพสต์โดย kama : [4 ก.ค. 2562 เวลา 19:59 น.]
อ่าน [2687] ไอพี : 223.205.236.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,047 ครั้ง
สีสวยใน "แหนม" ของแถมที่ต้องเลี่ยง
สีสวยใน "แหนม" ของแถมที่ต้องเลี่ยง

เปิดอ่าน 64,238 ครั้ง
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract
การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน abstract

เปิดอ่าน 11,397 ครั้ง
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7
ไมโครซอฟท์ พร้อมเปิดตัว วินโดวส์ 7

เปิดอ่าน 105,984 ครั้ง
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
รวมระเบียบต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่าน 18,769 ครั้ง
การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา
การสะเดาะห์เคราะห์ด้วยการปล่อยปลา

เปิดอ่าน 18,292 ครั้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

เปิดอ่าน 10,805 ครั้ง
ชิคุนกุนยา โรคร้าย ที่มากับยุงลาย
ชิคุนกุนยา โรคร้าย ที่มากับยุงลาย

เปิดอ่าน 9,252 ครั้ง
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 19,411 ครั้ง
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"

เปิดอ่าน 17,024 ครั้ง
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต
โปรดอ่านทำความเข้าใจ! กรณีการเรียน ป.บัณฑิต

เปิดอ่าน 8,044 ครั้ง
กูเกิลทำแว่นวิเศษ
กูเกิลทำแว่นวิเศษ

เปิดอ่าน 13,110 ครั้ง
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้
พากษ์อีสาน คลิปล้อตัวอย่าง "ฟรีแลนซ์ฯ" รุ่นจิ๋ว ที่ผู้กับเต๋อถึงกับยกนิ้วให้

เปิดอ่าน 17,553 ครั้ง
เลือกกระเบื้องให้เข้ากับห้อง
เลือกกระเบื้องให้เข้ากับห้อง

เปิดอ่าน 7,950 ครั้ง
ระบบการศึกษาที่ไม่สมดุล (1)
ระบบการศึกษาที่ไม่สมดุล (1)

เปิดอ่าน 15,477 ครั้ง
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 10,264 ครั้ง
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010
เปิดอ่าน 7,941 ครั้ง
แนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูสู่อาเซียน (พ.ศ.2557-2560)
แนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูสู่อาเซียน (พ.ศ.2557-2560)
เปิดอ่าน 20,049 ครั้ง
8 วิธีปรับโฉม "โรงเรียน" ใหม่ จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
8 วิธีปรับโฉม "โรงเรียน" ใหม่ จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
เปิดอ่าน 29,343 ครั้ง
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล
เปิดอ่าน 23,957 ครั้ง
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ