ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 ชั้

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ตามเทคนิค TAI

ผู้วิจัย นางจรัญญา อริยะเดช

โรงเรียน โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์ 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ตามเทคนิค TAI ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ตามเทคนิค TAI หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์

ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ตามเทคนิค TAI หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิว

และปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถ

ในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 75 โดยใช้แบบฝึก

ทักษะคณิตศาสตร์ตามเทคนิค TAI หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ (4) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้แบบฝึก

ทักษะคณิตศาสตร์ตามเทคนิค TAI หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน

32 คน โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ส านักการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่ม (Cluster

Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 5 ชนิด คือ (1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ตาม

เทคนิค TAI หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จ านวน 9 เรื่อง (2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์

ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 9 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็น

แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากตั้งแต่ 0.26 – 0.50 ค่าอ านาจจ าแนก

ตั้งแต่ 0.26 – 0.71 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 (4) แบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ

มีค่าความยากตั้งแต่ 0.44 – 0.69 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.25 – 0.75 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.83 และ (5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ตามเทคนิค TAI หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 15 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.71 – 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (α) เท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t – test for

Dependent Sample)

ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ตามเทคนิค TAI หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิว

และปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวมเฉลี่ยซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ 75/75 ที่ก าหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01

3. ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ตามเทคนิค TAI

หน่วยการเรียนรู้ พื้นที่ผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์ ค23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับ

มากที่สุด

โพสต์โดย ครูจรัญญา : [19 ก.ค. 2562 เวลา 06:56 น.]
อ่าน [1683] ไอพี : 61.19.123.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ