ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาการบริหารจัดการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

รายงานการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน แม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม การรายงานผลการพัฒนาการบริหารโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาการบริหารโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเจาะจงเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie&Morgan) ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 5 คน ครูผู้สอนที่ร่วมโครงการ รวม 86 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน นักเรียน จำนวน 327 คน ได้มาโดย การจับสลากจากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 327 คน ได้มาโดย การจับสลากจากรายชชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งหมด 760 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบสอบถามสภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ก่อนการดำเนินโครงการ แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม แบบประเมินความพึงพอใช้ของครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล และนำเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ผลการประเมินพบว่า

สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคมสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พบว่า สภาพการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.08 มีค่าความแปรปรวน 0.536 ซึ่งในรายละเอียดในด้าน

การวางแผน (Planning) พบว่า สถานศึกษามีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานนักเรียนที่เป็นปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.11 มีค่าความแปรปรวน 0.623 สถานศึกษาได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.22 มีค่าความแปรปรวน 0.574 และคณะกรรมการประสานงานมีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.32 มีค่าความแปรปรวน 0.535

การจัดองค์การ (Organizing ) พบว่า จัดทำโครงสร้างของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจนและมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.98 มีค่าความแปรปรวน 0.516 สถานศึกษามีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.09 มีค่าความแปรปรวน 0.438 และ สถานศึกษาได้อธิบายและแจ้งรายละเอียดให้คณะครูก่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.15 มีค่าความแปรปรวน 0.420

การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน (Staffing ) พบว่า สถานศึกษามีการประสานงานกับผู้ปกครองเป็นคณะกรรมการและเครือข่ายในการช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.78 มีค่าความแปรปรวน 0.611 สถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์ประสานงานหน่วยงานภายนอกเป็นคณะกรรมการและเครือข่ายในการช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.84มีค่าความแปรปรวน 0.582 และสถานศึกษามีการประสานงานกับผู้นำทางศาสนาคณะกรรมการและเครือข่ายในการช่วยเหลือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1. 95 มีค่าความแปรปรวน 0.524

การอำนวยการ (Directing) พบว่า สถานศึกษามีการติดตามผลการส่งต่อนักเรียนของผู้เชี่ยวชาญภายนอกอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.58 มีค่าความแปรปรวน 0.700 ครูมีการให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.68 มีค่าความแปรปรวน 0.713 และ ครูมีการบันทึกข้อมูลนักเรียนทุกคนที่ตนเองรับผิดชอบในระเบียนสะสมและสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองนักเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.81 มีค่าความแปรปรวน 0.595

การประสานงาน ( Coordinating ) พบว่า คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหัวหน้าระดับเสนอคณะกรรมการประสานงาน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.89 มีค่าความแปรปรวน 0.547 คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการประสานกับชุมชน ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.99 มีค่าความแปรปรวน 0.483 และ ครูที่ปรึกษา/ครูประจำชั้นแต่ละคนจัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าระดับชั้นทุกสิ้นภาคเรียน อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.23 มีค่าความแปรปรวน 0.496

การรายงาน ( Reporting) พบว่า สถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.85 มีค่าความแปรปรวน 0.576 สถานศึกษามีการนำผลการประเมินมาประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.98 มีค่าความแปรปรวน 0.516

สถานศึกษามีการรายงานผลการดำเนินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมออยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.37 มีค่าความแปรปรวน 0.509

การงบประมาณ (Budgeting) พบว่า การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.71 มีค่าความแปรปรวน 0.620 วัสดุ อุปกรณ์ที่ให้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.77 มีค่าความแปรปรวน 0.579 และสถานศึกษามีการนำผลการประเมินมาประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.87 มีค่าความแปรปรวน 0.476

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในด้านการประเมินบริบท (Context Evaluation ) มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.90 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.94 ) รองลงมาวัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติและกิจกรรมต่างๆ ในโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.93 ) และ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.91 )

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation ) มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.79 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า โรงเรียนมีการศึกษาสภาพและข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานก่อนดำเนินการตามโครงการ (xˉ = 4.95 ) รองลงมาโรงเรียนมีการศึกษาสภาพและข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานก่อนดำเนินการตามโครงการ มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.88 ) และ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของโครงการ ส่วนทางด้าน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับดำเนินโครงการมีความเพียงพอ และโรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยสนับสนุนต่อการดำเนินงานตามโครงการ มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.85 )

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation ) มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.81 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า โรงเรียนมีการดำเนินงานตามแผนโครงการที่กำหนดไว้ (xˉ = 4.92 ) รองลงมาโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในชุมชน มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.88) และ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในโรงเรียนและ โรงเรียนมีการประชุมติดตามงาน รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ สอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.85 )

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การประเมินผลผลิต(Product Evaluation ) ผลที่เกิดกับผู้เรียน มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.88 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่านักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา (xˉ = 4.90 ) รองลงมา นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.89) และ นักเรียนมีสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา สอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.88 )

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation ) ที่เกิดกับครู มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.80 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าโรงเรียนมีทีมนำและทีมประสาน อันได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย กรรมการสถานศึกษา รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างานต่างๆตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสำคัญในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆจากโรงเรียน (xˉ = 4.82 ) รองลงมา คณะกรรมการหรือคณะทำงานทุกคนมีการประสานกันอย่างใกล้ชิดและมีการประชุมในแต่ละคณะอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนด มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.80)

ประเมินโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation ) ผลที่เกิดกับโรงเรียน มีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.85 ) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าโรงเรียนมีการสร้างการมีส่วนร่วม ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ในการที่เอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (xˉ = 4.89 ) รองลงมา โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมีความสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.86) และ โรงเรียนมีการประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกในการดูเลช่วยเหลือนักเรียนสอดคล้องในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.85 )

โพสต์โดย โรจ : [19 ก.ค. 2562 เวลา 09:58 น.]
อ่าน [1643] ไอพี : 182.53.197.164
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ