ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลงานการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พุทธคุณ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส15101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำสำคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์/ พุทธคุณ

นวลพรรณ โกสิงห์ : รายงานผลการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พุทธคุณ ของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล), 141 หน้า. ปี พ.ศ. 2561

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการโดยใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน (The One – Group Pretest – Posttest Design) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพุทธคุณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพุทธคุณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพุทธคุณประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 217 คน จำนวน 7 ห้องเรียน ซึ่งจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 62 คน จำนวน 2 ห้องเรียน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม แล้วใช้วิธีสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก ได้กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้หาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พุทธคุณ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จำนวน 31 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพุทธคุณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 เรื่อง 2) คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพุทธคุณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพุทธคุณ จำนวน 5 แผน 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 5 แผน จำนวน 5 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพุทธคุณ ก่อนเรียนและหลังเรียนมีลักษณะเป็น แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ5) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพุทธคุณ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test Dependent) ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (x̄) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพุทธคุณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.26 / 84.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพุทธคุณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องพุทธคุณ อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านภาพรวม ด้านรูปแบบสื่อ ด้านการใช้งาน และด้านเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.47, 4.35, 4.20 และ 4.15 ตามลำดับ

โพสต์โดย จิ๊บ : [19 ก.ค. 2562 เวลา 12:05 น.]
อ่าน [1917] ไอพี : 182.52.204.74
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ ใหญ่

  ความคิดเห็นที่ 1

เนื้อหาดี มีประโยชน์ 👍

วันที่โพสต์ [19 ก.ค. 2562 เวลา 13:23 น.] ไอพี : [125.25.246.242] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ