ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจ

ชื่องานวิจัย : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)

ชื่อผู้วิจัย : อินทิรา รองนวล

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1

(บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาผลการจัดประสบการณ์ โดยการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือ มิตรภาพที่ 30) ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทั้งภาพรวมและรายด้าน ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตองค์การ บริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 3/1 ที่มีอายุระหว่าง 5 – 6 ปี และกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ตําบลท่าเรือ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน ได้มาโดย การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่

1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สําหรับแบบฝึกทักษะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) จํานวน 45 แผน 2) แบบฝึกทักษะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนา ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตองค์การ บริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) จํานวน 9 เล่ม 3) แบบทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เป็นแบบประเมินรายบุคคลที่เป็นลักษณะ 3 ตัวเลือก แบบการ เขียนเติมจํานวน การเขียนเครื่องหมายถูกผิด จํานวน 50 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกทักษะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วน จังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ( X-bar ) ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

1) แบบฝึกทักษะแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที 3 โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท้าเรือมิตรภาพที่่ 30) ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.04/87.80 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้80/80 สามารถนําไปใช้เพื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนของเด็กปฐมวัย

2) ผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในภาพรวมสูง กว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนการจัดประสบการณ์เท่ากับ 31.05 และค่าเฉลี่ยหลังการจัดประสบการณ์เท่ากับ 43.90 เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านคือ ทักษะการนับ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการเปรียบเทียบ ทักษะการวัด และ ทักษะเกี่ยวกับรูปทรง พบว่า คะแนนเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ในทุกด้าน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดประสบการณ์ด้วยแบบฝึกทักษะแบบบูรณาการเพื่อ พัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X-bar = 2.66, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ( X = 2.85, S.D. = 0.49) และรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจใน ระดับปานกลาง คือ นักเรียนมีความเข้าใจทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ( X-bar = 2.40, S.D. = 0.75)

โพสต์โดย ผึ้ง : [21 ก.ค. 2562 เวลา 16:29 น.]
อ่าน [2260] ไอพี : 184.22.191.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,843 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน

เปิดอ่าน 22,034 ครั้ง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง
วิธีเลือกของขวัญมีค่า-ไม่แพง

เปิดอ่าน 13,103 ครั้ง
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เปิดอ่าน 26,289 ครั้ง
โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย (บทความ โดย ถวิล ไพรสณฑ์)
โอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ อปท.เพื่อแก้ปัญหาความล้าหลังการศึกษาของไทย (บทความ โดย ถวิล ไพรสณฑ์)

เปิดอ่าน 67,966 ครั้ง
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)
เกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่(ขณะนี้ ก.ค.ศ.ให้ชะลอไปก่อน)

เปิดอ่าน 11,325 ครั้ง
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 18,879 ครั้ง
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017
5 วิธีจัดฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานรับปีไก่ 2017

เปิดอ่าน 300,883 ครั้ง
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของสกินเนอร์

เปิดอ่าน 22,066 ครั้ง
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน
เฉลยข้อสอบผิด! บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน

เปิดอ่าน 17,989 ครั้ง
พระศิวะ
พระศิวะ

เปิดอ่าน 10,184 ครั้ง
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ
ทั่วโลกฮือฮา ซูดานใต้ไอเดียเก๋ จะสร้างเมืองเป็นรูปสัตว์ต่างๆ

เปิดอ่าน 1,703 ครั้ง
การละลาย (Solubility)
การละลาย (Solubility)

เปิดอ่าน 23,106 ครั้ง
ความรู้ทั่วไป "8 วิธี ขับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมัน"
ความรู้ทั่วไป "8 วิธี ขับเกียร์ออโต้ ประหยัดน้ำมัน"

เปิดอ่าน 8,232 ครั้ง
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต

เปิดอ่าน 10,610 ครั้ง
เผยโฉมอินเตอร์เฟซของ Google Pad
เผยโฉมอินเตอร์เฟซของ Google Pad

เปิดอ่าน 6,769 ครั้ง
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา
ซูปเปอร์ไฮเวย์การศึกษา
เปิดอ่าน 39,790 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : ยูคลิด (Euclid)
เปิดอ่าน 22,438 ครั้ง
ความวุ่นวายของการรายงาน จนครูไม่เป็นอันสอน
ความวุ่นวายของการรายงาน จนครูไม่เป็นอันสอน
เปิดอ่าน 13,204 ครั้ง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
ศัพท์จากข่าวประท้วง
เปิดอ่าน 32,231 ครั้ง
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก
ความเป็นมาของพระไตรปิฎก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ