ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ค้นคว้าสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่การพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตามกรอบกระบวนการ 7 ขั้น คือ ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้ ขั้นเสนอความรู้ ขั้นฝึกทักษะ ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นสรุปความรู้ และขั้นกิจกรรมเกม โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 2 วงรอบแต่ละวงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) โดยใช้มีผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จํานวน 3 คน วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์บุคลากรครู แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบบันทึกการศึกษาดูงาน แบบบันทึก การสังเกตการสอนและพฤติกรรมการสอน แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และเสนอผลการศึกษาค้นคว้าเชิงบรรยาย ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่าการพัฒนาในวงรอบที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ พบว่า บุคลากรผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าเข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยความตั้งใจ มีบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อบอุ่นเป็นกันเองทําให้ผู้คลากรผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า กล้าซักถามทําความเข้าใจข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็ืนฐานและได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานครบทั้ง 7 ขั้น และได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่จากผลการดําเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จากผู้เชี่ยวชาญเป็นกิจกรรมที่ได้รับประสบการณ์ตรงบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานตามกระบวนการในขั้นตกลงกระบวนการเรียนรู้ และขั้นฝึกทักษะ ยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าจึงได้ประชุมร่วมกันและลงความเห็นว่า กิจกรรมการนิเทศด้วยการสังเกตการสอนและการสนทนาทางวิชาการเป็นวิธีการที่ดำเนินการแล้วได้ผลและแก้ปัญหาได้และสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแผนการพัฒนาเพิ่มเติมจากการดําเนินงานในระยะ ที่ 1 คือให้ใช้เวลาในกิจกรรมการนิเทศเพิ่มมากขึ้น และเน้นการพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานจึงได้วางแผน ร่วมกันกําหนดการพัฒนาบุคลากรครูในขั้นตอนที่เป็นประเด็นปัญหาอีกครั้งในวงรอบที่ 2 โดยใช้กลยุทธ์การใช้กิจกรรมการนิเทศแบบเข้ม พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้ปรับแผนการพัฒนาเน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นพร้อมกับดําเนินการนิเทศด้วยการสังเกตการสอน และการสนทนาทางวิชาการไปด้วยพร้อมกันทําให้บุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความมั่นใจทุกคนได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้แนะนําปรึกษาหารือกันจนบังเกิดผลดีต่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมากขึ้น ผลปรากฏว่า บุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ให้นักเรียนสามารถ ปฏิบัติตามขั้นตอนได้ถูกต้องและรวดเร็วขึ้นบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญแบบ BBL ในทางที่ดีมีเจตคติที่ดีต่อการสอนแบบ BBL มากขึ้น มีความพอใจและมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองและยินดีที่จะร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายแบบ BBL ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตามความสนใจได้ลงมือปฏิบัติจริง กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ และได้เรียนรู้การดํารงชีวิต โดยสรุป การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศติดตาม ช่วยพัฒนาให้บุคลากรครูมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานได้ ทั้ง 7 ขั้น ส่งผลให้บุคลากรครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เกิดทักษะและความชํานาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โพสต์โดย สุนทรีย์ : [2 ส.ค. 2562 เวลา 14:09 น.]
อ่าน [3488] ไอพี : 182.232.207.68
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,452 ครั้ง
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

เปิดอ่าน 23,096 ครั้ง
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558
ชมคลิป สำนักงาน ก.พ. ชี้แจงปรับเงินเดือนข้าราชการ 4% เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2558

เปิดอ่าน 15,032 ครั้ง
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"

เปิดอ่าน 29,756 ครั้ง
ระบบเลือดไหลเวียน
ระบบเลือดไหลเวียน

เปิดอ่าน 13,452 ครั้ง
เทคนิคการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ที่มีเบอร์ต่อ
เทคนิคการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ ที่มีเบอร์ต่อ

เปิดอ่าน 10,392 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : หลักฐานยอดฮิต ที่แสดงว่าเด็กไทยคิดเป็น
ตูนส์ศึกษา : หลักฐานยอดฮิต ที่แสดงว่าเด็กไทยคิดเป็น

เปิดอ่าน 18,856 ครั้ง
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน

เปิดอ่าน 20,504 ครั้ง
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
รายงานผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 70,785 ครั้ง
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด
การวิจัยในชั้นเรียน ไม่ยากอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 911,035 ครั้ง
แบบฟอร์มทางราชการ
แบบฟอร์มทางราชการ

เปิดอ่าน 12,174 ครั้ง
แก้อาการนอนไม่หลับโดยใช้เทคนิคการหายใจแบบ 4-7-8
แก้อาการนอนไม่หลับโดยใช้เทคนิคการหายใจแบบ 4-7-8

เปิดอ่าน 19,562 ครั้ง
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร

เปิดอ่าน 168,734 ครั้ง
15 ต้นไม้ริมรั้ว ที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน
15 ต้นไม้ริมรั้ว ที่นิยมปลูกไว้ในบ้าน

เปิดอ่าน 22,901 ครั้ง
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ
เทคนิคการคูณแบบญี่ปุ่น ลองฝึกดูครับ

เปิดอ่าน 9,542 ครั้ง
ชาแบบไหน เหมาะกับคุณ
ชาแบบไหน เหมาะกับคุณ

เปิดอ่าน 13,431 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวเกาหลีใต้ชนะจีน 3-2 เซต คว้าที่ 3 เมื่อวันที่ 21 ก.ย.56
เปิดอ่าน 10,043 ครั้ง
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้
สีแดงกับสมอง ความเชื่อมโยงอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้
เปิดอ่าน 31,255 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
ภาษาอังกฤษ เริ่มได้ที่บ้าน กับ สอนลูกฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษกับคำศัพท์เกี่ยวกับบ้าน
เปิดอ่าน 25,604 ครั้ง
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
"การสอบบรรจุครูผู้ช่วย" จากสไลด์ประกอบการประชุมมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
เปิดอ่าน 17,820 ครั้ง
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ