ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์

ชื่อผู้วิจัย นายอนุชา ผลอิน

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 2) ออกแบบและพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 3) ทดลองใช้รูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ และ 4) ประเมินรูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ศรีบุณยานุสสรณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและผู้บริหาร จานวน 15 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน และนักเรียน จานวน 98 คนได้มาโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัย พบว่า

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ พบว่า สภาพความพร้อมพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านปริมาณและคุณภาพบุคลากร ด้านงบประมาณ ทาให้พบจุดแข็งจุดอ่อนของโรงเรียน จึงได้พิจารณาดาเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของโรงเรียน เพื่อให้การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาการดาเนินงานการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและเห็นเป็นรูปธรรม ทาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพื่อจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการ

ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ เป็นรูปแบบ

ที่พัฒนาขึ้นตามหลักการและแนวคิดการออกแบบรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and

Development) และแนวคิดทฤษฎีรูปแบบของนักการศึกษา นักจิตวิทยาและนักวิชาการ มีชื่อว่า

"PART Model" ได้แก่ P = การวางแผน เป็นการวางแผนในการดาเนินงาน A = การปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่ได้วางไว้ R = การสะท้อนผลของการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่

การพัฒนา และ T = การตรวจสอบผลการพัฒนา นาไปดาเนินการในการพัฒนารูปแบบการใช้

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามกรอบเนื้อหาที่กาหนดไว้ โดยการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการ ผลการประเมินความเหมาะสมปรากฏว่า รูปแบบนี้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาการ

ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ ได้มีการจัดให้มี

การประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการดาเนินงานให้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และนักเรียน ผลการทดลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.48)

4. การประเมินความพึงพอใจในประเมินผลการพัฒนารูปแบบการใช้ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล

ศรีบุณยานุสสรณ์ ปรากฏว่า ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความพึงพอใจ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.12)

Title The Development of Student Care and Support System Model in Promoting Desirable Characteristics of Sribunyanussorn Municipality

School Students Author Mr. Anucha Phol-in Academic year 2016

Abstract

The purposes of this research were 1) to study the fundamental data for student care and support system model development in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students 2) to design and develop the student care and support system model in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students 3) to try out the designed and developed student care and support system model in promoting desirable characteristics, and 4) to evaluate and solve the student care and support system model in promoting desirable characteristics. The samples were 15 teachers and school administrators, 13 basic education committees, and 98 students which were chosen by simple random sampling from Krejcie and Morgan table. The research instruments were interview, test and questionnaires of satisfaction towards care and support system model. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content analysis.

The results of this research were

1) The study of the fundamental data for student care and support system model development in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students had found the weakness of the fundament readiness in each section, personnel section and budget section. This problem was solved effectively for the school’s educational development, especially the standard development the student care and support system which would apply to educational assurance.

2) The design and development the student care and support system model in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students was called

“PART Model” which used to develop the student care and support system model. From the

workshop, it resulted that this model was suitable for educational development.

3) The result of experimental model of the student care and support system in

promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality School students in workshop

for the teachers, school administrators, basic education committees and students was at the high

level ( X = 4.48).

4) The questionnaires of satisfaction towards the development of the student care

and support system model in promoting desirable characteristics of Sribunyanussorn Municipality

School students for the teachers, school administrators, basic education committees and students

was at the high level ( X = 4.12).

โพสต์โดย รอง.ตุ้ม : [4 ส.ค. 2562 เวลา 08:41 น.]
อ่าน [1699] ไอพี : 49.49.193.233
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,428 ครั้ง
เรื่องของไม้ขีดไฟ
เรื่องของไม้ขีดไฟ

เปิดอ่าน 7,614 ครั้ง
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์
"สู่แสงสว่าง" หัวใจส่องเลนส์

เปิดอ่าน 3,072 ครั้ง
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
การเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เปิดอ่าน 25,622 ครั้ง
การศึกษาไทยอาการหนัก คุณหมอต้องส่งเข้าห้อง ICU
การศึกษาไทยอาการหนัก คุณหมอต้องส่งเข้าห้อง ICU

เปิดอ่าน 6,681 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?
ปฏิรูปการศึกษา...เพื่ออะไร ?

เปิดอ่าน 13,704 ครั้ง
แอปเปิ้ลแต่ละสีมีประโยชน์ต่างกัน
แอปเปิ้ลแต่ละสีมีประโยชน์ต่างกัน

เปิดอ่าน 11,532 ครั้ง
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่
“เลี้ยงลูกยิ่งใหญ่" ของขวัญปีใหม่ของพ่อแม่

เปิดอ่าน 11,026 ครั้ง
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด
ประเภทของเครื่องปรับอากาศ และวิธีใช้อย่างประหยัด

เปิดอ่าน 20,564 ครั้ง
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ
ปัสสาวะบอกโรค ลองสังเกตตัวเองดูสิ

เปิดอ่าน 25,401 ครั้ง
ปลิงหรือทากกัด
ปลิงหรือทากกัด

เปิดอ่าน 28,452 ครั้ง
ธุรกิจเทคโนโลยีกับการคืนกำไรสู่สังคม
ธุรกิจเทคโนโลยีกับการคืนกำไรสู่สังคม

เปิดอ่าน 13,710 ครั้ง
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"
ถ้าผมเป็น "รมต.ศึกษา"

เปิดอ่าน 14,160 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข

เปิดอ่าน 8,245 ครั้ง
กำยาน
กำยาน

เปิดอ่าน 10,366 ครั้ง
ทำไม? คนเราถึงไม่ซื่อสัตย์
ทำไม? คนเราถึงไม่ซื่อสัตย์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,395 ครั้ง
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์
คลิป โอบามา เต้นกังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 12,891 ครั้ง
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009

เปิดอ่าน 17,478 ครั้ง
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน
ค่าตัว 2.8 หมื่นบาทต่อเดือน เผย 3 อาชีพที่นายจ้างต้องการแรงงาน

เปิดอ่าน 33,243 ครั้ง
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย
14 ท่าโพสต์ถ่ายรูปง่ายๆ ถ่ายเมื่อไหร่ก็สวย

เปิดอ่าน 11,749 ครั้ง
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ
อาหารต้านสารก่อมะเร็งที่พบบ่อยในธรรมชาติ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ