ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชดำริ ปีการศึกษา 2561

ชื่อผลงานวิชาการ การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชดำริ ปีการศึกษา 2561

ผู้ประเมิน นางอรอุมา บุญไตร

หน่วยงาน โรงเรียนราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2

ปี พ.ศ. 2562

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชดำริ ปีการศึกษา 2561 ใน 4 ด้านด้วยกันคือ ความเหมาะสมของบริบท ความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการ 2 ประเด็น คือ คุณภาพนักเรียน และผลสำเร็จต่อสถานศึกษาและชุมชน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้บริหารและครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำแนกเป็น ผู้บริหารและครู 109 คนใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) ใช้ประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นักเรียน 317 คนสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และผู้ปกครองนักเรียน 317 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยกำหนดให้เป็นผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น แบ่งเป็น 4 ชุด ข้อคำถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วยชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อบริบทของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชุดที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชุดที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ชุดที่ 4 แบบสอบถามข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ แบบสอบถามข้อมูลผลผลิต ในส่วนของคุณภาพของนักเรียน และตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลผลผลิต ในส่วนของผลสำเร็จต่อสถานศึกษาและชุมชน โดยมีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.92-0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. บริบทของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อมีการพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ รองลงมาคือความเป็นไปได้ของโครงการ และความพร้อมและทรัพยากรในการดำเนินงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนมีปัญหาเรื่องการติดเกมหรือสื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสม รองลงมาคือ โครงการมีมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือนักเรียนมีการเล่นการพนันหรือติดการพนัน และนักเรียนมีสุขภาพจิตไม่ดี มีปัญหาด้านอารมณ์

2. ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินสูงที่สุดคือ ความพร้อมด้านบุคลากร รองลงมาคือ ความพร้อมด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากทั้งสองด้าน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความพร้อมด้านงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันดำเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และมีการจัดโครงสร้างและคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ มีการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองหรือชุมชน

3. กระบวนการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินสูงที่สุดคือ ด้านการบริหารจัดการระบบ และด้านการดำเนินงานตามระบบ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และได้รับขวัญกำลังใจจากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล และ วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครองนักเรียน ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน /ชื่นชม ให้ขวัญกำลังใจ การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำผลการประเมินไปพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุง พัฒนา วิธีการและเครื่องมืออย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน โดยทั้ง 5 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง

4. ผลผลิตโครงการในด้านคุณภาพนักเรียน โรงเรียนราชดำริ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อเรียงลำดับคุณภาพของนักเรียนเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนสามารถเดินทางไปกลับบ้านอย่างปลอดภัยมาก รองลงมาคือ นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ ส่วนข้อที่มีผลการประเมินน้อยที่สุดคือข้อ นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากบุคคลในครอบครัว

ในส่วนของผลสำเร็จต่อสถานศึกษาและชุมชน อันเป็นผลผลิตจากโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครอง แก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพ รองลงมาคือนักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และนักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในสังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน อย่างยั่งยืน

โพสต์โดย อรอุมา บุญไตร : [5 ส.ค. 2562 เวลา 08:41 น.]
อ่าน [2170] ไอพี : 1.4.208.232
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,469 ครั้ง
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์
อนาคตของระบบการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดอ่าน 12,583 ครั้ง
ช็อกโกแลต ช่วยให้สมองกระปรี้กระเปร่าจริงหรือ
ช็อกโกแลต ช่วยให้สมองกระปรี้กระเปร่าจริงหรือ

เปิดอ่าน 20,304 ครั้ง
ทายนิสัยจากการอาบน้ำ
ทายนิสัยจากการอาบน้ำ

เปิดอ่าน 10,981 ครั้ง
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน
"คราวหน้า พับเล็กๆนะครับ" คลิปฉาวตำรวจจราจรรับเงิน

เปิดอ่าน 16,148 ครั้ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง
ปลูก "มะละกอ" สร้างรายได้ที่น่าทึ่ง

เปิดอ่าน 9,114 ครั้ง
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พ.ศ.2556
แนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนักประดิษฐ์ พ.ศ.2556

เปิดอ่าน 10,829 ครั้ง
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร
ลดสารพิษเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพร

เปิดอ่าน 17,682 ครั้ง
ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี
ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี

เปิดอ่าน 8,673 ครั้ง
คำสัญญาที่ว่างเปล่า
คำสัญญาที่ว่างเปล่า

เปิดอ่าน 27,160 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553
ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2553

เปิดอ่าน 11,738 ครั้ง
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"
ภาพหาชมยาก! "ลูกเพียงพอน" ขี่หลัง "นกหัวขวาน"

เปิดอ่าน 11,509 ครั้ง
หนอนไหม
หนอนไหม

เปิดอ่าน 7,411 ครั้ง
ความคิดสร้างสรรค์ (1)
ความคิดสร้างสรรค์ (1)

เปิดอ่าน 9,261 ครั้ง
หูป่วย! เพราะโลกใบนี้..
หูป่วย! เพราะโลกใบนี้..

เปิดอ่าน 41,240 ครั้ง
คุณค่าทางโภชนาการของ "ปลาดุกนา"
คุณค่าทางโภชนาการของ "ปลาดุกนา"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 6,584 ครั้ง
ชาวเน็ตแชร์คลิปเสียดสีสังคม ไทยเท ไทยฮุบ ไทยผีเข้า ไทยหัวสูง
ชาวเน็ตแชร์คลิปเสียดสีสังคม ไทยเท ไทยฮุบ ไทยผีเข้า ไทยหัวสูง

เปิดอ่าน 17,167 ครั้ง
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน
ปลูกมะนาวนอกฤดู 1 ไร่ ได้ 1 แสน

เปิดอ่าน 11,201 ครั้ง
ลีมูซีนรถประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ
ลีมูซีนรถประจำตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ

เปิดอ่าน 11,290 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย
ตูนส์ศึกษา : ประกาศใช้ผล O-NET 50% ตัดสินเลื่อนชั้น เวรกรรมประเทศไทย

เปิดอ่าน 8,540 ครั้ง
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน
วิธีดูแลต้นไม้ในหน้าร้อน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ