ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะด้วย โปรแกรม Google Form และโปรแกรม Kahoot เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์ก

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะด้วยโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Kahoot เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) เรื่องโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะด้วยโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Kahoot เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) เรื่องโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1

3. เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะด้วยโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Kahoot เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) เรื่องโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนเตรียมทหารต่อการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะด้วยโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Kahoot เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) เรื่องโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 ตอน 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 33 นาย ซึ่งเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องซึ่งผู้รายงานทำการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32242)

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ4MAT รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop ชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 แผน ทำการสอนแผนละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง

2. แบบฝึกทักษะด้วยโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Kahoot รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop ชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 เล่ม เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop ชั้นปีที่ 1 จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าระดับความยาก (P) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ 0.27 – 0.77 และค่าอำนาจจำแนก (B) 0.31 – 0.95 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งฉบับเท่ากับ 0.85

4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะด้วยโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Kahoot เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) เรื่องโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ 0.72 - 0.84 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.96

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test for dependent group)

สรุปผลการศึกษา

1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะด้วยโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Kahoot เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) เรื่องโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.24/84.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชารายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 1 เพิ่มขึ้นหลังการการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ค่าดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.7630 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะด้วยโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Kahoot เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) เรื่องโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 76.30

4. ความพึงพอใจของนักเรียนเตรียมทหารต่อการจัดการเรียนรู้ 4MAT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะด้วยโปรแกรม Google Form และโปรแกรม Kahoot เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสื่อผสม (ง 32241) เรื่องโปรแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนรวมเฉลี่ย 4.62

โพสต์โดย kajik : [6 ส.ค. 2562 เวลา 20:52 น.]
อ่าน [1793] ไอพี : 184.22.168.120
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ