ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 ชื่อผู้วิจัย : นายอะห์หมัด สาและ

ปีการศึกษา : 2560 - 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนบ้านเกาะจัน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 3) เพื่อศึกษาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านเกาะจัน หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2561 ดังนี้ 3.1 ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา 3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT และ O-NET) 3.3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการพัฒนาการผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี หลังการพัฒนา ปีการศึกษา

2560-2561

กลุ่มป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 77 คน และปีการศึกษา 2561 จำนวน 83 คน ครู ปีการศึกษา 2560 จำนวน 17 คน

ปีการศึกษา 2561 จำนวน 17 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 77 คน

ปีการศึกษา 2561 จำนวน 83 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 7 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้น 4 ฉบับ มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.98 - 0.99 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for Windows V.18

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย( = 3.78,S.D. = 0.60) คุณภาพอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2561 หลังการพัฒนาโดยภาพรวม

ทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีค่าเฉลี่ย( = 4.67,S.D. = 0.49) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนที่เกิดจากการใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน

ตามความคิดเห็นของนักเรียน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน

มีค่าเฉลี่ย ( = 3.61,S.D. = 0.54) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2561 หลังการพัฒนา

โดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมินมีค่าเฉลี่ย ( = 4.70,S.D. = 0.45) มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด

สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะจัน ภายหลังการพัฒนา

ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของ

นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะจันชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในปีการศึกษา 2560 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 68.05 และเมื่อดำเนินการใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”ในปีการศึกษา 2561 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น มีคะแนนรวมเฉลี่ย 71.90

โดยมีค่าพัฒนา 3.86 สอดคล้องตามสมมติฐาน

3.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 56.19 ปีการศึกษา 2561 โดยมีค่าเฉลี่ย 61.01 แสดงให้

เห็นว่าปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา 2560 โดยมีค่าพัฒนา 4.82 สอดคล้องกับ

สมมติฐาน

3.3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 42.58 ปีการศึกษา 2561 โดยมีค่าเฉลี่ย 34.57

แสดงให้เห็นว่าปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 8.01

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการพัฒนาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์แม่แบบแก้ปัญหา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โรงเรียนบ้านเกาะจัน จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า ปีการศึกษา 2560 โดยภาพทั้งสี่กลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย ( = 3.51,S.D. = 0.55) อยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2561 หลังการพัฒนาโดยภาพรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย

( = 4.66,S.D. = 0.47) อยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องตามสมมติฐาน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปใช้

1.1 สถานศึกษาควรชี้แจงและทำความเข้าใจเพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา กำหนดกรอบกิจกรรมและความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากทุกภาคส่วน อีกทั้งใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1.2 หลังการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนควรมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างต่อเนื่อง ในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ การใช้กิจกรรมโครงงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อดูแนวโน้มความยั่งยืนหรือความถาวรของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2.2 ควรศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น

โพสต์โดย อาหมัด : [10 ส.ค. 2562 เวลา 18:49 น.]
อ่าน [2195] ไอพี : 124.122.42.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,097 ครั้ง
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ
ชาวเน็ตกดไลค์ คลิปน้องเจนพากย์เสียงเป๊ะเว่อร์มากๆ

เปิดอ่าน 13,461 ครั้ง
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ
8 วิธีสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนถึงวัยเกษียณ

เปิดอ่าน 10,049 ครั้ง
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010

เปิดอ่าน 50,030 ครั้ง
เทคนิคเก่งอังกฤษ
เทคนิคเก่งอังกฤษ

เปิดอ่าน 1,128 ครั้ง
ประโยชน์ของโหระพา
ประโยชน์ของโหระพา

เปิดอ่าน 11,221 ครั้ง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง
เดิน วิ่ง เพื่อบำรุงสมอง

เปิดอ่าน 37,242 ครั้ง
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย
ครม.ตั้ง "จ.บึงกาฬ" จังหวัดที่77 แยกจากหนองคาย

เปิดอ่าน 6,428 ครั้ง
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!
6 เทคนิคเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนนสูง!

เปิดอ่าน 96,272 ครั้ง
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย
หลักการใช้ "คำสรรพนาม" ในภาษาไทย

เปิดอ่าน 19,664 ครั้ง
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา

เปิดอ่าน 12,778 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"
ตูนส์ศึกษา "นโยบายไปทาง..ปฏิบัติไปทาง..สุดท้ายปฏิวัติเสียของ"

เปิดอ่าน 10,378 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ

เปิดอ่าน 52,568 ครั้ง
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้
เหตุใดน้ำแข็ง จึงลอยอยู่บนน้ำได้

เปิดอ่าน 14,506 ครั้ง
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?
อะไรเอ่ยสะสมเชื้อโรคมากที่สุดในห้องสุขาที่คุณรัก ?

เปิดอ่าน 12,380 ครั้ง
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้
ข้อดี เคี้ยวช้าลง เสริมสุขภาพให้ดีขึ้นได้

เปิดอ่าน 16,319 ครั้ง
การวัดมุมในระนาบดิ่ง
การวัดมุมในระนาบดิ่ง
เปิดอ่าน 30,588 ครั้ง
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?
เปิดอ่าน 13,922 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
PowerPoint ชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เปิดอ่าน 17,877 ครั้ง
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70
สาวจีนวัย 27 ป่วยเป็นโรคแก่ก่อนวัย เหมือนคนอายุ 70
เปิดอ่าน 9,851 ครั้ง
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !
กันไว้ดีกว่าแก้ ผู้ใช้งานธนาคารออนไลน์ต้องอ่าน !

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ