ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
Evaluation of the Project of Public Mind Development for Students at Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anusorn 70 Years of Municipality)

Evaluation of the Project of Public Mind Development for Students at

Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anusorn 70 Years of Municipality)

Mr. Noppawach Pohngarm

…………………………………………………………………….

Abstract

This research aimed to: 1) evaluate the results of the project of public mind development for students at Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anusorn 70 Years of Municipality) following the opinions of school administrators of the basic education committee, parents, teachers and municipal teachers, and students, i.e. 1.1) Context, 1.2) Input, 1.3) Process, 1.4) Product, as well as 2) study the outcomes from the project of public mind development for students. The population of this research was 14 school administrators of the basic education committee, 14 teachers and municipal teachers, 172 parents, and 172 students the total of 374 people. These were sampled using the Stratified Random Sampling. The research tools were questionnaire and the statistics used in this research were standard deviation (S.D.) and percentage (%).

The research results were found as the followings.

1. The results of the project of public mind development for students at Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anusorn 70 Years of Municipality) following the opinions of school administrators of the basic education committee, parents, teachers and municipal teachers, and students were concluded as the followings.

1.1 Context: The result was in the highest level with the average of 4.58 and S.D. at .60, which passed the evaluating criteria. When considered in each item, the average was higher than 3.51 every item, which passed the evaluating criteria.

1.2 Input: The result was in the highest level with the average of 4.54 and S.D. at .65, which passed the evaluating criteria. When considered in each item, the average was higher than 3.51 every item, which passed the evaluating criteria.

1.3 Process: The result was in the highest level with the average of 4.57 and S.D. at .61, which passed the evaluating criteria. When considered in each item, the average was higher than 3.51 every item, which passed the evaluating criteria.

1.4 Product:

1.4.1 The evaluating results of teachers and municipal teachers in characteristics of students’ public mind for making benefits to school were appropriate in performing, which was totally in the highest level with the average of 4.58, which passed the evaluating criteria. When considered in each item, the average was higher than 3.51 every item, which passed the evaluating criteria.

1.4.2 The evaluating results of parents in characteristics of students’ public mind for making benefits to family and society were appropriate in performing, which was totally in the highest level with the average of 4.53, which passed the evaluating criteria. When considered in each item, the average was higher than 3.51 every item, which passed the evaluating criteria.

1.4.3 The evaluating results of students in characteristics of students’ public mind for making benefits to family, school and society were appropriate in performing, which was totally in the highest level with the average of 4.54, which passed the evaluating criteria. When considered in each item, the average was higher than 3.51 every item, which passed the evaluating criteria.

2. The outcomes from the project of public mind development for students at Nakhonratchasima Municipality Sport School (Anusorn 70 Years of Municipality) following the opinions of teachers and municipal teachers were totally in the highest level and the opinions of students were totally in the highest level.

Keywords: Project evaluation, Public mind of students

การประเมินโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล)

นายนพวัชญ์ โพธิ์งาม

…………………………………………………………………….

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายคือ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ 70 ปีเทศบาล) ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครูและพนักงานครูเทศบาล และนักเรียน ดังนี้ คือ1.1) ด้านบริบท (Context) 1.2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 1.3) ด้านกระบวนการ (Process) 1.4) ด้านผลผลิต (Product) และ 2) เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน ประชากรสำหรับงานวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและพนักงานครูเทศบาล ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งสิ้น จำนวน 662 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน ครูและพนักงานครูเทศบาล จำนวน 14 คน ผู้ปกครอง จำนวน 172 คน และนักเรียน จำนวน 172 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 374 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครูและพนักงานครูเทศบาล และนักเรียน สรุปผลได้ดังนี้

1.1 ด้านบริบท (Context) ผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .65 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) ผลการประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .61 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.4 ด้านผลผลิต

1.4.1 ผลการประเมินจากครูและพนักงานครูเทศบาล ในคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนด้านการทำประโยชน์ต่อโรงเรียน มีความเหมาะสมของการดำเนินงานที่เกิดกับนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.4.2 ผลการประเมินจากผู้ปกครอง ในคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนด้านการทำประโยชน์ต่อครอบครัว และด้าน การทำประโยชน์ต่อสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

1.4.3 ผลการประเมินจากนักเรียน ในคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักเรียนด้านการทำประโยชน์ต่อครอบครัว ด้านการทำประโยชน์ต่อโรงเรียน และด้านการทำประโยชน์ต่อสังคม มีความเหมาะสมของการดำเนินงานที่เกิดกับนักเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ทุกข้อ ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา (อนุสรณ์ ๗๐ ปี เทศบาล) ตามความคิดเห็นของครูและพนักงานครูเทศบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ ตามความคิดเห็นของ นักเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ. การประเมินโครงการ, จิตสาธารณะของนักเรียน

โพสต์โดย นิค : [12 ส.ค. 2562 เวลา 12:37 น.]
อ่าน [2142] ไอพี : 171.101.99.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,329 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ

เปิดอ่าน 10,678 ครั้ง
การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ
การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ

เปิดอ่าน 21,013 ครั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เปิดอ่าน 143,350 ครั้ง
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี
ปลาหมอสี วิธีการเลี้ยงปลาหมอสี อาหารปลาหมอสี

เปิดอ่าน 7,434 ครั้ง
"จันผา" ไม้ประดับฟอร์มสวย เลี้ยงง่ายไว้แต่งสวน
"จันผา" ไม้ประดับฟอร์มสวย เลี้ยงง่ายไว้แต่งสวน

เปิดอ่าน 9,985 ครั้ง
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด
แนะนำ 7 รถยนต์ปอร์เช่ Porsche ระดับพรีเมียมที่ทรงพลังมากที่สุด

เปิดอ่าน 11,706 ครั้ง
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ
เป็นอันธพาลเป็นโรคจิต เหตุเพราะขาดฮอร์โมนคุมการประพฤติ

เปิดอ่าน 205,889 ครั้ง
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย

เปิดอ่าน 33,037 ครั้ง
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ

เปิดอ่าน 12,276 ครั้ง
สมองเสื่อมหรือ... ขี้ลืมธรรมดาๆ
สมองเสื่อมหรือ... ขี้ลืมธรรมดาๆ

เปิดอ่าน 16,372 ครั้ง
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่

เปิดอ่าน 40,046 ครั้ง
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?
ทำไม "บาแก็ตต์" หรือ "ขนมปังฝรั่งเศส" จึงทำเป็นแท่งยาว?

เปิดอ่าน 17,555 ครั้ง
ปลูกว่านเสริมชะตา
ปลูกว่านเสริมชะตา

เปิดอ่าน 30,582 ครั้ง
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?

เปิดอ่าน 23,418 ครั้ง
การวัดอุณหภูมิของอากาศ
การวัดอุณหภูมิของอากาศ

เปิดอ่าน 27,095 ครั้ง
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
การปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
เปิดอ่าน 53,571 ครั้ง
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)
เปิดอ่าน 11,862 ครั้ง
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา
คลิปข่าว ผลสอบ o-net ป.6 พบคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ต่ำกว่าครึ่งถึง 6 วิชา
เปิดอ่าน 8,326 ครั้ง
กรมวิทย์ยัน ตรวจขวดน้ำพลาสติกทิ้งกลางแดดร้อน ไม่พบสารพิษไดออกซิน
กรมวิทย์ยัน ตรวจขวดน้ำพลาสติกทิ้งกลางแดดร้อน ไม่พบสารพิษไดออกซิน
เปิดอ่าน 7,457 ครั้ง
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน
ประเด็น ปัญหาธุรกิจรับจ้างทำการบ้าน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ