ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื่องก

ชื่อเรื่อง : รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื่องการ

ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ผู้จัดทำ : นางสาวปาวีณา การะเกษ

หน่วยงาน : โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะ และเปรียบเทียบความก้าวหน้าทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยพิจารณาเทียบเกณฑ์ร้อยละ 25 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รวมจำนวน 66 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบประเมินตนเองของชุดกิจกรรมเสริมทักษะในแต่ละหน่วย หน่วยละ 10 ข้อ รวมจำนวน 50 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบประเมินความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื่อง การถ่ายทอดทางพันธุกรรม 15 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง หาประสิทธิภาพแบบ E1/E2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 เปรียบเทียบผลการเรียน โดยหาค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและทดสอบหลังเรียน การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการประเมินความคิดเห็นของนักเรียน

ผลการศึกษา สรุปได้ว่า

1. ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 75/75 คือการทดลองได้ประสิทธิภาพ 83.76/ 92.80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 37.12 คะแนน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 15.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 53.55

3. ผลการประเมินตนเองของชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ในแต่ละหน่วย ทั้ง 5 หน่วย จากคะแนนเต็มหน่วยละ 10 คะแนน สรุปได้ดังนี้

3.1 หน่วยที่ 1 เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 8.39 คะแนน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 3.95 คะแนน ค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 44.40

3.2 หน่วยที่ 2 เรื่อง ความน่าจะเป็นและกฎของเมนเดล คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 8.42 คะแนน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 3.56 คะแนน ค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 48.60

3.3 หน่วยที่ 3 การผสมเพื่อทดสอบ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 8.94 คะแนน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 3.71 คะแนน ค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 52.30

3.4 หน่วยที่ 4 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ตอนที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 8.83 คะแนน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมี 3.29 คะแนน ค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 55.40

3.5 หน่วยที่ 5 เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล ตอนที่ 2 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 8.73 คะแนน คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 3.33 คะแนน ค่าร้อยละความก้าวหน้าของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 54.00

4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 7 ขั้น เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม อยู่ในความคิดเห็นโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ มาก ( = 4.42, S.D. = 4.42)

โพสต์โดย ต้อม : [23 ส.ค. 2562 เวลา 06:22 น.]
อ่าน [762] ไอพี : 159.192.253.127
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ