ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จัง

โครงการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา 2) เพื่อออกแบบและสร้างรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา ดำเนินการวิจัยเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา ระยะที่ 2 ออกแบบและสร้างรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา ระยะที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา และระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน จำนวน 35 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 12 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 179 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) แบบสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา 2) รูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา 3) แบบประเมินประสิทธิผลรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา 4) แบบประเมินทุนจิตวิทยาเชิงบวก 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา ซึ่งแบบประเมินประสิทธิผลรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา แบบประเมินทุนจิตวิทยาเชิงบวกและแบบสอบถาม ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยา ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 และ 0.82.ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1.ผลการสำรวจสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พบว่า สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย มีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

จากการระดมพลังสมองของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง ที่ได้ผ่านการปฏิบัติจริง ผู้วิจัยได้นวัตกรรมทางปัญญา อันเป็นข้อสรุปผลจากการยกร่างรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในที่เหมาะสมเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) กล่าวคือ PUDTAPOOM MODEL

PUDTAPOOM MODEL เป็นรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยา เชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีลักษณะเป็นวงล้อโดยใช้ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเป็นหัวใจหลักในกระบวนการของกิจกรรมนิเทศภายใน ประกอบด้วย

P : Planning (การวางแผน)

U : Ultimate Goal (การกำหนดเป้าหมายสูงสุด)

D : Discuss & Debate (สนทนาพูดคุยและอภิปราย)

T : Training (การอบรมสัมมนา)

A : Action (ดำเนินการจัดทำปฏิทินการนิเทศและดำเนินการนิเทศภายใน)

P : Promote (ส่งเสริม สนับสนุน)

O : Opportunity (เปิดโอกาส)

OM : Open-Mind (เปิดใจ)

ทั้งนี้ในทุกๆกระบวนการของกิจกรรมการนิเทศทั้ง 8 ขั้นตอนได้ยึด 4 หัวใจหลัก (ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก) ในการทำงานดังนี้

Self Efficacy (การรับรู้ความสามารถของตนเอง)

Optimism (การมองโลกในแง่ดี)

Hope (ความหวัง)

Resiliency (ความหยุ่นตัว)

ซึ่งผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับ ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา พบว่า ทั้งโดยรวมและรายด้านทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก สำหรับความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา พบว่า โดยรวมและรายด้านทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นกัน

ผลการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา พบว่า

ผลการประเมินประสิทธิผลรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยา

เชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา ทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน มีดังต่อไปนี้

ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3) ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา จำแนกตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทั้ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทั้ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป (3) ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา จำแนกตาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 ทั้ง 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (NT)

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา ด้านภาษา ด้านการคำนวณ และด้านเหตุผล ในปีการศึกษา 2561 สูงกว่า ปีการศึกษา 2560

ร้อยละของค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2561 สูงกว่า ปีการศึกษา 2560 แต่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละต่ำกว่า

ผลการประเมินรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการนิเทศภายในร่วมกับทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครูสู่คุณภาพผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลาโดยรวมมีผลการประเมิน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ผอ.นุช : [23 ส.ค. 2562 เวลา 18:44 น.]
อ่าน [777] ไอพี : 1.0.195.31
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ