ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับการสอนอ่านแบบเน้นภาระงานและข้อมูล บริบทท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอั

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับการสอนอ่านแบบเน้นภาระงานและข้อมูลบริบทท้องถิ่น ให้ออกมาเป็นนวัตกรรมในรูปแบบแผนจัดการเรียนรู้ 2) หาประสิทธิภาพของแผนจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ E1/E2 = 75/75 3) ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการสอนอ่านโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับการสอนอ่านแบบเน้นภาระงาน และข้อมูลบริบทท้องถิ่น ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 4) ศึกษาเจตคติของนักเรียนต่อการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับการสอนอ่านแบบเน้นภาระงาน และข้อมูลบริบทท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่าง (Sampling Group) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ห้อง 3/1 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยแบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ช่วงที่ 1 พัฒนารูปแบบการสอน และ ช่วงที่ 2 ช่วงทดลองรูปแบบการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับการสอนอ่านแบบเน้นภาระงานและข้อมูลบริบทท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการสอนอ่านโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับการสอนอ่านแบบเน้นภาระงานและข้อมูลบริบทท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test

ข้อค้นพบจากผลการวิจัยมีดังนี้

1. ผลจากการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

1.1 ได้แผนการจัดการเรียนรู้จากการพัฒนา เป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ

การสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับการสอนอ่านแบบเน้นภาระงานและข้อมูลบริบทท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ให้ออกมาเป็นนวัตกรรมในรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน 20 ชั่วโมง คือ แผนที่ 1 เรื่อง My beloved hometown, แผนที่ 2 เรื่อง All around are temples, แผนที่ 3 เรื่อง Adventure time we go, แผนที่ 4 เรื่อง Slow life in Chiang Khan และแผนที่ 5 เรื่อง A good chance for shopping

2. ผลจากการนำแผนการจัดการเรียนรู้และเรื่องอ่านที่ได้จากการพัฒนาไปใช้เพื่อส่งเสริม

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

2.1 ค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ E1/E2 = 77.86/78.82 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

2.2 ผลคะแนนความสามารถในด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับการสอนอ่านแบบเน้นภาระงานและข้อมูลบริบทท้องถิ่น หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 31.52 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.30 สูงกว่าก่อนเรียนซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 22.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2.60 แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.3 เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการสอนอ่านแบบ SQ4R ร่วมกับการสอนอ่านแบบเน้น

ภาระงานและข้อมูลบริบทท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่ามีค่าเฉลี่ย 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.08 ซึ่งอยู่ในระดับดี

Research Title : The Development of Teaching Approach Using SQ4R and Task-based

Instruction implemented with Local Context to Promote Skills on

Reading Comprehension for Matthayomsuksa 3 Students

Researcher : Miss Suphanee Srimongkol

Academic Year : 2018

Abstract

The purposes of research and development were 1) to develop Teaching

Approach Using SQ4R and Task-based Instruction implemented with Local Context to Promote Skills on Reading Comprehension for Matthayomsuksa 3 Students, 2) to determine the efficiency of Teaching Approach Using SQ4R and Task-based Instruction implemented with Local Context to Promote Skills on Reading Comprehension with

the formula E1/E2 and specified criteria of 75/75, 3) Compare students’ skills on reading comprehension before and after the treatment of Teaching Approach Using SQ4R and Task-based Instruction implemented with Local Context to Promote Skills on Reading Comprehension, and 4) to study attitude towards the teaching Approach Using SQ4R and Task-based Instruction implemented with Local Context to Promote Skills on Reading Comprehension for Matthayomsuksa 3 Students. The population of the study were 30 students of Mathayomsuksa 3 class no. 3/1 were selected as a sampling group with a cluster random sampling. The research were carried out in 2 stages; the development of teaching approach lesson plan and reading test paper, and experiment or giving treatment to the sampling group. The research tools consisted of Reading comprehension test, Teaching Approach Using SQ4R and Task-based Instruction implemented with Local Context to Promote Skills on Reading Comprehension for Matthayomsuksa 3 Students, and questionnaire on students’ attitude towards the treatment of Teaching Approach Using SQ4R and Task-based Instruction implemented with Local Context to Promote Skills on Reading Comprehension for Matthayomsuksa 3 Students. Statistics used in the study were mean, percentage, standard deviation, and tested with t-test

The findings were as followings.

1. Result from teaching approach development;

1.1 Teaching Approach Using SQ4R and Task-based Instruction

implemented with Local Context to Promote Skills on Reading Comprehension for Matthayom 3 Students was developed into 5 teaching plans for 20 hours. The teaching plans includes: 1) My beloved hometown, 2) All around are temples, 3) Adventure time we go, 4) Slow life in Chiang Khan, and 5) A good chance for shopping.

2. Results from the testing of teaching plans and reading comprehension test;

2.1 The efficiency of Teaching Approach Using SQ4R and Task-based Instruction implemented with Local Context to Promote Skills on Reading Comprehension with the formula E1/E2 was at 77.86/78.82 following the specified criteria of 75/75.

2.2 The comparison of students’ skills on reading comprehension before and after the treatment of Teaching Approach Using SQ4R and Task-based Instruction implemented with Local Context to Promote Skills on Reading Comprehension after the treatment the mean score was at 31.52 with standard deviation of 2.30 which was higher than before the treatment that had the mean score at 22.70 with standard deviation of 2.60 and was significantly different at level .05.

2.3 Students’ attitude towards the treatment of Teaching Approach Using SQ4R and Task-based Instruction implemented with Local Context to Promote Skills on Reading Comprehension had a mean of 4.13 with standard deviation of 0.08 which is in good level.

โพสต์โดย ภาณี : [28 ส.ค. 2562 เวลา 19:47 น.]
อ่าน [1667] ไอพี : 1.2.146.44
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 29,633 ครั้ง
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน
4 วิธีลดเครียดก่อนนอน

เปิดอ่าน 14,526 ครั้ง
กรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีอยุธยา

เปิดอ่าน 34,562 ครั้ง
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ
ร่าง พรฎ.ปรับเงินเดือนครูฯ

เปิดอ่าน 10,503 ครั้ง
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ทำไมเป็นกันมากขึ้น
ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ ทำไมเป็นกันมากขึ้น

เปิดอ่าน 24,050 ครั้ง
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล
แผ่นป้าย "คำอวยพรอักษรจีน" เสริมโชคลาภ-สิริมงคล

เปิดอ่าน 13,439 ครั้ง
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่

เปิดอ่าน 39,889 ครั้ง
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น
ระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ของผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้น

เปิดอ่าน 11,678 ครั้ง
เพลงลอยกระทง
เพลงลอยกระทง

เปิดอ่าน 9,220 ครั้ง
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์

เปิดอ่าน 10,345 ครั้ง
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี
กระบวนการในการใช้หนังสือเพื่อการพัฒนาเด็กวัย 0-3 ปี

เปิดอ่าน 19,833 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545

เปิดอ่าน 7,801 ครั้ง
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่
ตอบทุกข้อสงสัยชาวโซเซียล ปรับตัวอย่างไร..ในกฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่

เปิดอ่าน 9,853 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014

เปิดอ่าน 8,220 ครั้ง
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย
กุญแจไขโจทย์คุณภาพการศึกษาไทย

เปิดอ่าน 9,815 ครั้ง
แก้ปัญหา รักแร้ดำ
แก้ปัญหา รักแร้ดำ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 12,158 ครั้ง
รวมเมนูอาหารเจ
รวมเมนูอาหารเจ

เปิดอ่าน 14,561 ครั้ง
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ว 34)
การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ว 34)

เปิดอ่าน 9,759 ครั้ง
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q
ชี้เป็นเด็กอัจฉริยะต้องมี 6Q

เปิดอ่าน 12,099 ครั้ง
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ
ประกาศแล้ว..ผลประกวดคำขวัญกรุงเทพ​ฯ

เปิดอ่าน 29,022 ครั้ง
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี
4 ทักษะสมองแห่งอนาคตที่ลูกต้องมี เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ