ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดยใช้ PL Model

บทคัดย่อ

การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข โดยใช้ PL Model

*นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. 25

การพัฒนานวัตกรรม PL Model มีวัตถุประสงค์เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ของโรงเรียนพล เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้ โดยดำเนินการแต่ละขั้นตอน อย่างเป็นระบบภายใต้วงจรควบคุมคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA)

ผลการดำเนินงานพบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ PL Model สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขแบบยั่งยืนของโรงเรียนพล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1. ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข ทั้งในและนอกสถานศึกษา 2. สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขของสถานศึกษาให้มีกระบวนการที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน 3. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้นำไปพัฒนาและสร้างระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา โดยเป้าหมายของการดำเนินงาน ประกอบด้วย นักเรียนทุกห้องเรียนจำนวน 31 ห้องเรียน จากการดำเนินงานภายใต้รูปแบบการบริหารแบบ PL Model สู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขแบบยั่งยืน ก่อประโยชน์ต่อนักเรียน ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง มีจิตสำนึกร่วมกันในการดูแลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด และกลุ่มค้า พร้อมกับเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์ มีผลงานที่ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ทั้ง 3 โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย โครงการป้องกันยาเสพติด โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่และโครงการห้องเรียนสีขาว ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา รู้จักเสียสละ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและอบายมุข และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

คำสำคัญ: สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข, PL Model

บทนำ

สภาพสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้านการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ยังมีปรากฏการณ์ในเชิงลบเช่นเดียวกัน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาครอบครัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด รวมถึงการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมของเยาชนในปัจจุบัน และรวมไปถึงปัญหาที่เกิดในโรงเรียน คือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น หนีเรียน ขาดเรียน สูบบุหรี่ พฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ทำให้นักเรียนมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดซึ่งแพร่ระบาดในชุมชน และนับวันยิ่งรุนแรงขึ้นทุกขณะ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งต่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเยาวชน ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้ จำเป็นต้องพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน โดยให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่ก่อปัญหาเพิ่มให้แก่สังคม

โรงเรียนพลประสพปัญหาในเรื่องบุหรี่ สุรา และของมึนเมาเพิ่มมากขึ้น และสุรายังเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเสพยาเสพติดอื่น ๆอีกด้วย นอกจากนั้นแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ร้านค้าต่าง ๆในชุมชนมีการจำหน่ายบุหรี่ สุรา และของมึนเมาให้กับเยาวชน ทำให้โรงเรียนต้องจัดหาวิธีการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

โรงเรียนพล นำโดยผู้บริหารโรงเรียนในฐานะผู้นำทีม ได้ศึกษาและนำนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ได้ทำการพัฒนา PL Model ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโตรงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขเพื่อใช้ในการดำเนินงานแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิต และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อนำนวัตกรรม PL Model ไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขของโรงเรียนพล เพื่อป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2) เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้

วิธีการดำเนินงาน

โรงเรียนพล ดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนของ“PL Model” อย่างเป็นระบบภายใต้วงจรควบคุมคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ดังนี้

3.1 ขั้นการวางแผน (Plan) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ร่วมกับการนำความคิดเห็นและข้อมูลจากเครือข่ายผู้ปกครองและองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อสังเคราะห์รูปแบบนวัตกรรม โดยโรงเรียนมุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครอง และ เครือข่ายผู้นำนักเรียนและชุมชน โดยมีการจัดประชุมเสวนาผู้นำชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันกำหนดและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

โรงเรียนมีการวางระบบและแผนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานที่ใช้ระบบ PLC ได้ร่วมคิดร่วมทำและร่วมพัฒนา มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม

3.2 ขั้นการปฏิบัติ (Do) เป็นการกำหนดรูปแบบแนวทางการบริหาร ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำหนดเกณฑ์ความคาดหวังและผลจากการดำเนินงาน ด้วยการดำเนินงานอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการแบบองค์รวมด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย มีการสื่อสาร รณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงตามยุทธศาสตร์ 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ภายใต้กรอบของ PL Model โดยมีการดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกกลุ่ม การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน และการส่งต่อ

3.3 ขั้นการตรวจสอบ (Check) เป็นการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานโดยการนิเทศติดตาม การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์และเดือน เพื่อช่วยพัฒนาแก้ไขปรับปรุงโดยให้ความสำคัญที่กระบวนการนิเทศภายใน การรายงานผลและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ การพัฒนาและปรับปรุง

3.4 ขั้นการดำเนินงานให้เหมาะสม (Action) โดยมีการสรุปสะท้อนผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานต่อไป

จากกระบวนการดำเนินงาน PL Modelสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 1 ดังนี้

PL Model ประกอบด้วย

P (Participation) การมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบต่อองค์กร

L (Leadership and Network) การมีภาวะผู้นำทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่าย ผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้ แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งนักเรียน เดินทางสู่เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน

จากการที่โรงเรียนนำนวัตกรรม PL Model มาใช้ดำเนินงาน ทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก ครอบครัว และสังคม สัมพันธภาพระหว่าง ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยดีและอบอุ่นทำให้สามารถพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ สร้างคนดีมีคุณภาพช่วยพัฒนาชุมชนสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นสังคมแห่งความสุขตลอดไป โรงเรียนประสบความสำเร็จด้านการศึกษา มีหลักสูตรที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีทักษะในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดีมีความรู้และมีศักยภาพเป็นพลโลก ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนตามมาตรฐานวิชาชีพสากลและเป็นแบบอย่าง ส่งผลให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขซึ่งดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ดีเด่น ประจำปี 2558 2559 2560 ในระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ของ ป.ป.ส. ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ

อุปสรรคและปัญหา

การสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนที่มีปัญหาครอบครัว ปัญหาความยากจน มีภาระต้องดูแลช่วยเหลือคนในครอบครัว ปรับตัวเข้ากับสังคมในโรงเรียนไม่ได้ ไม่ชอบวิธีการสอนของครูขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และปัญหาอื่นๆ ทั้งที่เกิดจากผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อม โรงเรียนที่ไม่ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ตัวนักเรียนเองที่ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

1. นำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งความสำเร็จและอุปสรรค เทียบเคียงเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขให้ก้าวหน้าต่อไป

2. ผู้รับผิดชอบ ควรนำรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไปประยุกต์ใช้ โดยปรับให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. ควรนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล เพื่อการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนางานฝ่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อประสิทธิภาพกับ การบริหารจัดการต่อไป

4. สร้างความเข้าใจกันดีในบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครองส่งผลให้เกิดความผูกพัน ความร่วมมือ และเกิดประสิทธิภาพกับการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข

5. ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการประสานงานกับผู้ปกครองและชุมชนให้มากขึ้นอย่างมีระบบเพื่อดูแลนักเรียนให้ปลอดจากยาเสพติด โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ อบายมุขที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย และปัญหาอุบัติภัยอย่างต่อเนื่อง

บทสรุป

การแก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุขต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนต้องมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันดูแลสอดส่องปกป้องคุ้มครองนักเรียนรวมทั้งให้การสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านต่างๆ อย่างเต็มที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญยึดหลักวิธีการแห่งศาสตร์พระราชาคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทำให้นักเรียนรู้จักตนและควบคุมตนเองได้ สามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และเรียนรู้อย่างมีความสุข นอกจากนั้นแล้วสัมพันธภาพระหว่าง ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นไปด้วยดีและอบอุ่น ทำให้สามารถพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ สร้างคนดีมีคุณภาพช่วยพัฒนาชุมชนสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นสังคมแห่งความสุขตลอดไป

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์คุรุสภา.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พ.ศ. 2561. กรุงเทพ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2556). วิสัยทัศน์การพัฒนาการศึกษา. กรุงเทพฯ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี 2559-2560. กรุงเทพฯ.โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ปี (พ.ศ. 2560-2579).

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.๒๕๖๐. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.2560 –2564). สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. ๒๕๕๗.ราชกิจจานุเบกษา.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25. (2560). นโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสี่ยวโมเดล (SIAO MODEL): ขอนแก่นการพิมพ์.

โพสต์โดย Scorpio : [29 ส.ค. 2562 เวลา 07:48 น.]
อ่าน [1721] ไอพี : 202.176.131.167
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,894 ครั้ง
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!
คุณครอบครองลูกได้กี่ปี? ทุกๆปีสำคัญขนาดไหน? อ่านดูแล้วรู้เลยว่าทุกเวลามีค่าขนาดไหน!

เปิดอ่าน 12,910 ครั้ง
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว
สื่อดิจิทัล “Learning Object” ชุดใหม่ สสวท.พร้อมให้ใช้งานแล้ว

เปิดอ่าน 8,025 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010

เปิดอ่าน 10,184 ครั้ง
คลิปฮ็อต "พลเมืองดี" รุมล็อกตัวหนุ่มเขมรวิ่งราวมือถือสาวเกาหลี-ตบสั่งสอนกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ
คลิปฮ็อต "พลเมืองดี" รุมล็อกตัวหนุ่มเขมรวิ่งราวมือถือสาวเกาหลี-ตบสั่งสอนกลางอนุสาวรีย์ชัยฯ

เปิดอ่าน 5,436 ครั้ง
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต
คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.เขต

เปิดอ่าน 14,685 ครั้ง
พระพรหม (พระธาดา)
พระพรหม (พระธาดา)

เปิดอ่าน 17,089 ครั้ง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง
การศึกษาไทย กระบวนทัศน์ที่หลงทาง

เปิดอ่าน 9,227 ครั้ง
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์
"การศึกษาหันหลัง" คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย สาโรจน์ มณีรัตน์

เปิดอ่าน 16,327 ครั้ง
ฟุตซอล
ฟุตซอล

เปิดอ่าน 19,532 ครั้ง
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)

เปิดอ่าน 13,035 ครั้ง
ทำไมราคายางจึงร่วงหล่น?
ทำไมราคายางจึงร่วงหล่น?

เปิดอ่าน 79,063 ครั้ง
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์
หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์

เปิดอ่าน 8,219 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์
เสียงสะท้อนจากนิทานเรื่องมดน้อย ของลุงตู่ ต่อการปฏิรูปการศึกษา : โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 10,635 ครั้ง
ค้้นพบโลกใบที่ี่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป
ค้้นพบโลกใบที่ี่ 2 มีอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวจนมากเกินไป

เปิดอ่าน 347,066 ครั้ง
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )
Nouns ( คำนาม ) Types ( ชนิดของคำนาม )

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,153 ครั้ง
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน

เปิดอ่าน 13,829 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 10,235 ครั้ง
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา
ให้อิสระโรงเรียน ปลดล็อกปฏิรูปการศึกษา

เปิดอ่าน 11,643 ครั้ง
โฆษณาเด็กน่ารักที่สุด ประจำปี 2013
โฆษณาเด็กน่ารักที่สุด ประจำปี 2013

เปิดอ่าน 10,709 ครั้ง
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52
10 นวัตกรรมออกแบบ แปลกใหม่-ไฮเทคแห่งปี 52 เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ