ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น” โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ด้วยการจัดการเรี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

พฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้วิจัย นางรัตนากร ลี้มุณีวงศ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี)

สำนักการศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก

ปีที่ทำการพัฒนา ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรม

Microsoft Power Point ด้วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อสร้างและ

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรม Microsoft

Power Point ด้วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้

ศิลปะ(ดนตรี)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง

คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง

“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรมMicrosoft Power Point ด้วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อ

ส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

3) เพื่อประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง

“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้นเบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ด้วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5(วัดพันปี) สำนักการศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 20 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดย

ใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน (3) แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point สาระการ

เรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดย

ใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ด้วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกระบวนการ

ทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t – test Dependent

ผลของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ปรากฏดังนี้

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรม

Microsoft Power Point ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 80.04 / 80.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ที่ตั้งไว้

2. การเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดย

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) มีคะแนนเฉลี่ย ( ) สูงกว่าก่อนเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. พฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับดี

4. ผลประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 5(วัดพันปี)

ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง“การเป่าขลุ่ยรีคอร์เดอร์เบื้องต้น”โดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมกระบวนการทำงานกลุ่ม สาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.95 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D ) เท่ากับ 0.50 ซึ่งอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย รัตนากร ลี้มุณีวงศ์ : [29 ส.ค. 2562 เวลา 11:34 น.]
อ่าน [1389] ไอพี : 159.192.220.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ