ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงานทางวิชาการ : การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา : จิระพันธ์ ขาวยิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อนำรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้ และ 4) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดคือ 4.1) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลัง ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4.2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีทวี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Fun with Reding English ที่ใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 แผน ใช้เวลา 20 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 30 ข้อ และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค์ องค์ประกอบเชิงกระบวนการและองค์ประกอบเชิงเงื่อนไข การนำรูปแบบไปใช้ องค์ประกอบเชิงกระบวนการมีการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม (Preparation : P) 2) ขั้นฝึกปฏิบัติ (Practice : P) 3) ขั้นนำไปใช้ (Production : P) นำเสนอความคิด (Plus) ผลการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ได้ค่าความเหมาะสมสอดคล้องมีค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.80 – 5.00 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตั้งแต่ 0.00-0.45 ซึ่งแสดงว่ารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมสอดคล้องเชิงโครงสร้าง สามารถนำไปทดลองใช้ได้ และผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) โดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยภาพรวมเท่ากับ 85.08/83.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1

2. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากและสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2

3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

( = 4.37,S.D.= 0.87) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ประเด็นที่นักเรียนมีความเห็นด้วยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 9 คือ รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านมากขึ้น ( = 4.50,S.D.= 0.82) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 10 คือ นักเรียนใช้ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ( =4.47,S.D.=0.78) ส่วนประเด็นที่นักเรียนมีความเห็นด้วยอันดับสุดท้าย คือข้อที่ 5 นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง ( = 4.23,S.D.= 0.90)

สรุปผลการขยายผล

สรุปผลการขยายผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สรุปผลได้ดังนี้

1. หลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนกลุ่มขยายผลมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากและสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus โดยภาพรวมของนักเรียนกลุ่มขยายผลก่อนและหลังการเรียนการสอน ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ได้ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยภาพรวมเท่ากับ 84.90/83.57 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

3. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยรูปแบบ 1W2P Plus สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

( = 4.43, S.D.= 0.84) เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ประเด็นที่นักเรียนมีความเห็นด้วยสูงสุดได้แก่ ข้อที่ 9 คือ รูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่านมากขึ้น ( = 4.60, S.D.= 0.72) รองลงมาได้แก่ ข้อที่ 3 คือ นักเรียนสามารถอ่านเนื้อเรื่องได้เข้าใจมากขึ้น ( = 4.33, S.D.= 0.96) ส่วนประเด็นที่นักเรียนมีความเห็นด้วยอันดับสุดท้าย คือ ข้อที่ 8 นักเรียนสามารถสรุปเนื้อเรื่องที่อ่านในรูปแบบ Mind Mapping ได้ ( = 4.27, S.D.= 0.87)

โพสต์โดย กุ้ง : [29 ส.ค. 2562 เวลา 20:18 น.]
อ่าน [1379] ไอพี : 1.0.198.246
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ