ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ บทคัดย่อ เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ

สำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร/รายวิชาเพิ่มเติม/ เมืองสุพรรณ

บุปผา สิงห์สถิตย์: การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ จันทร์เรือง ดร. สุพจน์ เกิดสุวรรณ์ , ดร. พรรณมาส พรมพิลา , ดร. ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง และ ดร. จิรวรรณ สุรเสียง.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ 2) พัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ 3) ทดลองใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ และ 4) ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ ทักษะการปฏิบัติกิจกรรม ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของนักเรียน และเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเพิ่มเติม โดยทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 34 คน ในปีการศึกษา 2560 เป็นเวลา 19 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุ่ม แบบวัดทักษะการปฏิบัติกิจกรรม แบบบันทึกความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และแบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่นรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่า

ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1) ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน พบว่า นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและต้องการให้มีการจัด การเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรี โดยคาดหวังให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องราว และข้อมูลด้านต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้รู้ในท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้และประเมินผล 2) ผลการพัฒนาหลักสูตร พบว่า หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย หลักการ จุดหมาย มาตรฐาน ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหาสาระ เวลาเรียน แนวทางการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัด และการประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบวัฏจักรสืบเสาะความรู้ (5E2s) โดยหลักสูตรพบว่า มีความสอดคล้องและเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียน จำนวน 34 คน โดยจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะความรู้ 7 ขั้นตอน ร่วมกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้จริง พบว่า นักเรียนมีความสนใจ ในเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรีมากขึ้น ทำกิจกรรมด้วยความตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้ มีความขยันและอดทน ปฏิบัติกิจกรรมอย่างตั้งใจกระตือรือร้นและกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์และการเขียนสรุปข้อมูลได้ดีในระหว่างการเรียนรู้ 4) ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณหลังการเรียนตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีทักษะการปฏิบัติกิจรรม ในการทำผลงานอยู่ในระดับปฏิบัติมากที่สุด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเองอยู่ในระดับดีมากที่สุด และมีเจตคติต่อการเรียนตามหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมอยู่ในระดับมากที่สุดและเห็นว่าหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่อง เล่าเรื่องเมืองสุพรรณ ทำให้นักเรียนมีความรู้และสามารถแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรีได้

KEY WORDS: DEVELOPMENT/SELECTIVE COURSE/ SUPHNBURI

BUBPHA SINGSATID: THE CURRICULUM DEVELOPMENT OF SELECTIVE COURSES ON THE STORIES OF SUPHANBURI FOR SIXTH GRADE STUDENTS. SENIOR EXPERT:ASSOCIATE PROFESSOR DR. PRAMOTE CHANRUEANG , DR. SUPHOT KOEDSUWAN , DR., NUTTAWAN PUMDEEYING , DR. PANNAMAS PROMPILA, DR. JIRAWAN SURASEING

The purpose of this research were to : 1) study the fundamental data for the curriculum development a selective course on the stories of Suphanburi 2) develop the curriculum development a selective course on the stories of Suphanburi 3) implement the curriculum development a selective course on the stories of Suphanburi 4) evaluate and improve the curriculum development a selective course on the stories of Suphanburi for sixth grade students related to learning achievement of the stories of Suphanburi, a practical skill evaluation,taking in local’s own and the learner’s attitude towards the curriculum. The sample consisted of 34 sixth grade students at Wat Chainawas School. during 19 hours in second semester academic year 2017. The research instruments were the curriculum development a selective course on the stories of Suphanburi. The questionnaire, interview, the conversation in group. the attitude test for practice the activity, the note of how to proud the local, and the attitude evaluation form the student’s opinion toward the local curriculum (additional subject) on the stories of Suphanburi. The data were analyzed by percentage (%) , mean (x̄) , standard deviation (S.D.) , t-test dependent and content analysis.

The research results were as follow:

1) The fundamental data revealed that the students and involved persons realized the importance of the stories of Suphanburi, expected students to learn about learning resources in Suphanburi. By the local knowledge experts participate in learning and evaluating. 2) The developed curriculum that finding the additional subject “The stories of Suphanburi” the Students in Primary 6 were consisted the principle and target. To learning standards, indicators, subject description, subject structure, learning content, learning schedule, instructional guideline, instructional media, measurement and assessment process and lesson plans by learning the search knowledge cycle (5E2s), the curriculum were appropriate and consistent at the high level. 3) The developed curriculum was implemented with 34 sixth grade students with lesson plans by learning the search knowledge and provide by the 7 steps to learning method Co-educational learning resources. It was found that students were interested in more content about the local curriculum of Suphanburi, activities voluntarily and try to learning the new knowledge with hard working and be patient. They do activities with intention and can expression. They have responsibility to creativity. To observed during the analysis of learning activities. 4) The results of curriculum evaluation and improvement indicated that the students learning achievement after the implementation the local curriculum on the stories of Suphanburi province were statistically higher than before significant at 0.05 level, students had learner’s key Competencies considering Communication Capacity at excellence level. Learner’s Desired Characteristic considering the Cherishing Thai-ness at excellence level. They have more skill to do activities in the high level. They proud their local in the high level. And have the highest attitude for the stories of Suphanburi (additional subject). The students agreed that they were satisfied with the developed curriculum which made them knowledgeable and useful while giving their local information about Suphanburi to foreigners.

โพสต์โดย bupha159 : [30 ส.ค. 2562 เวลา 15:26 น.]
อ่าน [4516] ไอพี : 103.28.100.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 256,682 ครั้ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง
การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง

เปิดอ่าน 19,004 ครั้ง
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก
10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก

เปิดอ่าน 23,176 ครั้ง
วิธีเลือกซื้อปลาทู
วิธีเลือกซื้อปลาทู

เปิดอ่าน 38,037 ครั้ง
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)
การใช้อินเทอร์เน็ตและผลกระทบต่อคะแนนวิทยาศาสตร์ : FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 33 (กันยายน 2561)

เปิดอ่าน 19,499 ครั้ง
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต
เคล็ดเด็กเก่งวิชา เรขาคณิต-พีชคณิต

เปิดอ่าน 8,697 ครั้ง
ประโยชน์ของการหัวเราะ
ประโยชน์ของการหัวเราะ

เปิดอ่าน 427,999 ครั้ง
หมดยุค"ปริญญาแปะฝาบ้าน"!! "ทักษะอาชีพ-ชีวิต"สำคัญกว่า?
หมดยุค"ปริญญาแปะฝาบ้าน"!! "ทักษะอาชีพ-ชีวิต"สำคัญกว่า?

เปิดอ่าน 2,943 ครั้ง
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT
แนะนำแนวทางสำหรับครูรุ่นใหม่ ในการเตรียมเด็กสอบ TGAT

เปิดอ่าน 88,995 ครั้ง
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เปิดอ่าน 21,887 ครั้ง
แนวทางในการพัฒนาระบบ
แนวทางในการพัฒนาระบบ

เปิดอ่าน 29,367 ครั้ง
"เห็ดเผาะ" คืออะไร คุณรู้จักไหม?
"เห็ดเผาะ" คืออะไร คุณรู้จักไหม?

เปิดอ่าน 9,182 ครั้ง
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา
พระสังฆราชประทานพระโอวาทวันอาสาฬหบูชา

เปิดอ่าน 11,265 ครั้ง
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่
"ทักษะทางสังคม" ต้นทุนได้งานนักศึกษาจบใหม่

เปิดอ่าน 12,796 ครั้ง
คุณภาพการศึกษาดูจากหลักฐานขยะเท่านั้นหรือ!
คุณภาพการศึกษาดูจากหลักฐานขยะเท่านั้นหรือ!

เปิดอ่าน 20,867 ครั้ง
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ประวัติการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

เปิดอ่าน 8,941 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ.2562
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่อำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่าลงมา พ.ศ.2562
เปิดอ่าน 46,434 ครั้ง
140 ที่สุดในโลก
140 ที่สุดในโลก
เปิดอ่าน 33,212 ครั้ง
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดอ่าน 14,418 ครั้ง
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
แนะ5 ขั้นตอนใช้นิทานกล่อมลูกนอนหลับ
เปิดอ่าน 213,726 ครั้ง
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ
ระดับชั้นความลับและความเร็วของหนังสือราชการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ