ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์

ชื่อผู้รายงาน : นายวัฒนา สมจิตร

หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ปีที่รายงาน : 2562

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ ผู้รายงานได้ดำเนินการประเมิน โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPPIEST Model) ตามแนวคิดของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม (Context) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ (2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ (3) เพื่อประเมินกระบวนการ (Process) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ (4) เพื่อประเมินผลผลิต (Product) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ (5) เพื่อประเมินผลกระทบ (Impact) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ (6) เพื่อประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ (7) เพื่อประเมินความยั่งยืน (Sustainability) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ (8) เพื่อประเมินการถ่ายทอดความสำเร็จ (Transportability) ในการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ ประชากรที่ใช้ ในการประเมินในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและ ครูผู้สอน จำนวน 22 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู) นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 56 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 56 คน รวมทั้งสิ้น 131 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้รายงานสร้างเครื่องมือ เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 4 ฉบับ สำหรับใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการประเมิน ดังนี้

แบบสอบถามฉบับที่ 1 ใช้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.927

แบบสอบถามฉบับที่ 2 ใช้สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดความสำเร็จ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.962

แบบสอบถามฉบับที่ 3 ใช้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดความสำเร็จ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.943

แบบสอบถามฉบับที่ 4 ใช้สำหรับผู้ปกครองของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และด้านการถ่ายทอดความสำเร็จ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.935

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสถานะภาพผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ วิเคราะห์ระดับการปฏิบัติโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ใช้ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)

ผลการประเมิน ผู้รายงานสรุปผล ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านสภาพแวดล้อม โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือโครงการสอดคล้องกับนโยบาย สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครอุดรธานี อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสามารถนำไปปฏิบัติได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หลักการของโครงการสอดคล้องกับสภาพความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ กิจกรรมของโครงการเหมาะสมกับนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ องค์กร หรือหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนเงินทุนหรือความร่วมมือ ช่วยเหลือในการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมาก

3. ด้านกระบวนการ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ โครงการมีการวางแผนการปฏิบัติงานชัดเจน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดำเนินกิจกรรมโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานของโครงการ อยู่ในระดับมาก

4. ด้านผลผลิต ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านผลผลิตโดยรวมและรายกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกรายการกิจกรรม และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ การออมทรัพย์ อยู่ในระดับมาก ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนน่าอยู่ สุขาน่าใช้ อยู่ในระดับมาก

นักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านผลผลิตโดยรวมและรายกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกรายกิจกรรม และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรมพบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ รองลงมา คือ แปลงเกษตรสาธิต อยู่ในระดับมาก ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนน่าอยู่ สุขาน่าใช้ อยู่ในระดับมาก

ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านผลผลิตโดยรวมและรายกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกกิจกรรม และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ แปลงเกษตรสาธิต อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนน่าอยู่ สุขาน่าใช้ อยู่ในระดับมาก

5. ด้านผลกระทบ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านผลกระทบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ระดับมาก รองลงมาคือ สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน อยู่ในระดับมาก

นักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านผลกระทบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ระดับมาก รองลงมาคือ สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน อยู่ในระดับมาก

ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านผลกระทบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อยู่ระดับมาก รองลงมาคือ ตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีจิตสำนึกที่ดี เอื้ออาทรต่อผู้อื่น นึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก อยู่ในระดับมาก

6. ด้านประสิทธิผล ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ นำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วางแผนการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ อยู่ในระดับมาก

นักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก อยู่ระดับมาก รองลงมาคือ นำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วางแผนการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ อยู่ในระดับมาก

ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านประสิทธิผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นึกถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก อยู่ระดับมาก รองลงมาคือ นำของเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วางแผนการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ อยู่ในระดับมาก

7. ด้านความยั่งยืน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านความยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รู้จักเสียสละแบ่งปันทรัพยากรที่มีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จักการใช้ที่ดินที่ว่างเปล่าภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก

นักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านความยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รู้จักเสียสละแบ่งปันทรัพยากรที่มีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อยู่ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู้จักการใช้ที่ดินที่ว่างเปล่าภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก

ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านความยั่งยืน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ รู้จักเสียสละแบ่งปันทรัพยากรที่มีเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อยู่ระดับมาก รองลงมาคือ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสภาพแวดล้อม อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ รู้จักการใช้ที่ดินที่ว่างเปล่าภายในบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับมาก

8. ด้านการถ่ายทอดความสำเร็จ ผู้บริหารโรงเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นด้านการถ่ายทอดความสำเร็จ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถอธิบายถึงประโยชน์ในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้อื่นเข้าใจ อยู่ระดับมาก รองลงมาคือ นำสิ่งที่ได้รับจากโครงการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ใช้สินค้าไทย และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก

นักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านการถ่ายทอดความสำเร็จ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้กับทุกกิจกรรม อยู่ระดับมาก รองลงมาคือ นำสิ่งที่ได้รับจากโครงการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สามารถอธิบายหลักการและแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้อื่นเข้าใจ อยู่ในระดับมาก

ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด้านการถ่ายทอดความสำเร็จ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ สามารถนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้กับทุกกิจกรรม อยู่ระดับมาก รองลงมาคือ ใช้สินค้าไทย และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นำสิ่งที่ได้รับจากโครงการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะทั่วไป

จากผลการการประเมินโครงการโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 9 มณเฑียรทองอนุสรณ์ มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 ด้านการกำหนดนโยบายพัฒนา แนวทางการพัฒนา ควรมีการวิเคราะห์ สภาพปัญหาและความต้องการในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ควรปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กำหนดเป็นนโยบายวางแผนปฏิบัติการ กำหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ และมีการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รายงานผลต่อผู้บริหารโรงเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนา ควรสอดแทรกหลักแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการในทุกรายวิชา เน้นการปฏิบัติกิจกรรมจากการเรียนรู้ ครูเป็นกลไกสำคัญ ในการปลูกจิตสำนึก อบรมนักเรียน มีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนในทิศทางเดียวกับนโยบาย โดยมีการประเมินผลควบคู่กับเนื้อหาสาระการเรียนการสอน

1.3 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน แนวทางการพัฒนา ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาด มีระบบสุขาภิบาลที่ดี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ บริเวณโรงเรียน ควรกำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบ โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการรักษาสภาพแวดล้อมและสาธารณะสมบัติของโรงเรียน

1.4 ด้านการปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ต้องประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างของความศรัทธา เคารพนับถือ และรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีความสุภาพ อดทน อดกลั้น ควบคุมอารมณ์ มีความรักเมตตา มีความปรารถนาดี ต่อศิษย์เสมอหน้ากัน

1.5 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ต้องส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก ทำความดี โดยเฉพาะด้านจิตอาสา นักเรียนคิดและลงมือทำด้วย

1.6 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในทุกด้าน โรงเรียนควรทำคู่มือ หลักคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฉบับนักเรียนและผู้ปกครอง มอบให้ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ผู้ปกครองติดต่อสื่อสารกัน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน จัดสัปดาห์การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบพฤติกรรม เปิดช่องการสื่อสารให้ผู้ปกครอง ติดต่อครูได้ตลอดเวลา ควรพัฒนาความร่วมมือของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ในด้านต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น

1.7 ด้านการประเมินผลเพื่อพัฒนา แนวทางการพัฒนา ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม งาน ดำเนินการกำกับติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนา ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่มีคุณงามความดี ยกย่อง ชมเชย มอบเกียรติบัตร ของรางวัล นำข้อเสนอแนะข้อบกพร่องเป็นข้อมูลในการประชุมกลุ่มย่อย หาแนวทางปรับปรุง แก้ไข วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานครั้งต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

2.1 ควรประเมินโครงการโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ในมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 มิติ ของนักเรียนเพิ่มเติม โดยการเพิ่มกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น จิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกพืชคอนโด ขยะรีไซเคิล การประดิษฐ์วัสดุจากสิ่งของเหลือใช้ การสร้างมูลค่าจากขยะ เป็นต้น

2.2 ควรมีการประเมินโครงการหรือวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

โพสต์โดย ตุ๊กแก : [31 ส.ค. 2562 เวลา 06:00 น.]
อ่าน [2555] ไอพี : 115.87.129.41
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,294 ครั้ง
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ
มาทำความรู้จักกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันเถอะ

เปิดอ่าน 8,331 ครั้ง
การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

เปิดอ่าน 9,745 ครั้ง
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ

เปิดอ่าน 12,775 ครั้ง
ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี
ปัญหาศึกษาไทยใหญ่กว่าฟรี12 หรือ15 ปี

เปิดอ่าน 6,966 ครั้ง
อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้ นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ
อะโดบีเผยผลการศึกษาชี้ นักเรียนรุ่น Gen Z และครูในไทยมองว่าความคิดสร้างสรรค์คือกุญแจสู่ความสำเร็จ

เปิดอ่าน 4,903 ครั้ง
วิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิว
วิธีเลือกสกินแคร์ให้เหมาะกับผิว

เปิดอ่าน 13,106 ครั้ง
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ
ชาผลไม้...บำรุงร่างกาย สูตรทำเองได้...ง่ายๆ

เปิดอ่าน 16,095 ครั้ง
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013

เปิดอ่าน 7,742 ครั้ง
วิตามินไม่ป้องกันโรคหัวใจ คนทั่วโลกเป็นล้านหลงกินกันมานมนาน
วิตามินไม่ป้องกันโรคหัวใจ คนทั่วโลกเป็นล้านหลงกินกันมานมนาน

เปิดอ่าน 18,897 ครั้ง
ต้นขาไก่ ใบหมักเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา
ต้นขาไก่ ใบหมักเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อรา

เปิดอ่าน 12,025 ครั้ง
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก
"มัสมั่น"ของไทยคว้าแชมป์จานอร่อยจาก 50 อันดับเมนูเด็ดทั่วโลก

เปิดอ่าน 15,246 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข

เปิดอ่าน 10,964 ครั้ง
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0
"เลี้ยง"ต้องแบบไหน? "ลูกยุคดิจิตอล" ข้ามวิกฤต..สู่ไทย 4.0

เปิดอ่าน 8,822 ครั้ง
วิธีใช้สายตาอย่างถูกต้อง
วิธีใช้สายตาอย่างถูกต้อง

เปิดอ่าน 11,342 ครั้ง
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย
6 วิธี กินซูชิให้อร่อย

เปิดอ่าน 20,589 ครั้ง
 ฮวงจุ้ยในห้องนอน
ฮวงจุ้ยในห้องนอน
เปิดอ่าน 17,708 ครั้ง
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
โรคมะเร็งจอประสาทตา (Retinoblastoma)
เปิดอ่าน 316,846 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
เปิดอ่าน 10,018 ครั้ง
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
ปรับโฉมคนทำงาน ด้วยความสามารถด้านการเชื่อมต่อและระบบอัจฉริยะในยุคดิจิทัล
เปิดอ่าน 85,628 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ