ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมั

ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี

เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้วิจัย: นายจักรพันธ์ ทองผาย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ปีที่วิจัย : 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองการใช้รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4) เพื่อประเมินผลการใช้และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประชากรได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 12 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวน 46 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แบบแผนการทดลอง คือ The One-Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์

2) แบบสอบถาม 3) รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี จำนวน

6 หน่วยการเรียน 5) แบบทดสอบย่อยเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ

6) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายรายข้อ (P) ตั้งแต่ 0.41 ถึง 0.77 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) ตั้งแต่ 0.24 ถึง 0.62 ค่าความเชื่อมั่นของแบบ ทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 7) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน

ด้วยโครงงานเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน

6 ชุด ชุดละ 10 ข้อ 8) แบบวัดทักษะการปฏิบัติของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี จำนวน 6 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

และ 9) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนบนเครือข่าย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เห็นสมควรให้มีการพัฒนาบทเรียนรูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ผลพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย

รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า สร้างรูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย จำนวน 6 หน่วยการเรียน คุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่ายจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย เท่ากับ 88.25/87.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

3. ผลการทดลองใช้ รูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่า

ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7439 แสดงว่านักเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.39 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความสามารถ

ในทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.67 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 88.91 และร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไปเท่ากับร้อยละ 100

4. ผลการประเมินผลการใช้และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างทักษะปฏิบัติ และทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยโครงงานบนเครือข่าย รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.48, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ (x̄ =4.57) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ และแบบทดสอบ ( x̄=4.49) และด้านการใช้งาน ( x̄=4.48) ตามลำดับ

โพสต์โดย จักรพันธ์ ทองผาย : [31 ส.ค. 2562 เวลา 11:40 น.]
อ่าน [1440] ไอพี : 14.207.200.132
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ