ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อผลงาน : การดำเนินงานกลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ชื่อผู้รายงาน : นายสุรกิจ วงศ์สุวรรณ์ ตำแหน่ง

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการดำเนินงานกลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานกลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร มาใช้ในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง

2. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานกลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร มีลำดับขั้นตอนการการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 2) การสร้างคู่มือกลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู 3) การทดลองใช้กลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง และ4) การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร ปีการศึกษา 2561 จำนวน 74 คน ได้กลุ่มตัวอย่างการศึกษา โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางกำหนดอัตราส่วนของเครจซี่และมอร์แกน (Krejecie & Morgan,1970 :608 , อ้างถึงใน พิสณุ ฟองศรี. 2556:108) จำนวน 67 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพคู่มือกลยุทธ์การนิเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงครู 2) แบบสังเกตการปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนของคณะตามกลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 3) แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผู้บริหารและคณะครูที่มีต่อการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน ตามกลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง และ 4) แบบบันทึกการสังเกตการณ์สอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาสภาพปัญหาจากแบบบันทึกสังเกตการณ์สอน ในปีการศึกษา 2561 พบว่า ผลการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับปานกลาง ด้านการเตรียมการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนการใช้สื่อการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด รองลงมาคือการสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนและการปกครองชั้นเรียน

2. ผลการสร้างคู่มือกลยุทธ์การนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครู ประกอบด้วย 5 บท คือบทที่ 1 บทนำ กล่าวถึงความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา บริบทของโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง บทที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของการนิเทศภายในโรงเรียน ความจำเป็นของการนิเทศภายในโรงเรียน องค์ประกอบของการนิเทศภายในโรงเรียน หลักการนิเทศภายในโรงเรียน ยุทธศาสตร์การนิเทศภายในโรงเรียน กิจกรรมการสำหรับการนิเทศและเทคนิคในการนิเทศ บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียน กล่าวถึงขั้นตอนการบริหารงานนิเทศภายในโรงเรียน บทที่ 4 การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง กล่าวถึง กลยุทธ์ในการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางและบทที่ 5 เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงานนิเทศ

3. ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานนิเทศตามกลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร พบว่า 3.1) ผลการวิเคราะห์ความร่วมมือของครูในการดำเนินกิจกรรมกลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร พบว่า ครูให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมกลยุทธ์การนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงครู โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อยู่ในระดับมาก ส่วนครูมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับให้บรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 3.2) ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของคณะบริหารและคณะครูที่มีต่อการดำเนินงานนิเทศตามกลยุทธ์การนิเทศภายใน มีระดับความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามกลยุทธการนิเทศภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ด้านกิจกรรมร่วมประชุมวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนร่วมกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

4. ผลการวิเคราะห์การประเมินผลและปรับปรุงกลยุทธ์การนิเทศภายใน เพื่อการเปลี่ยนแปลงของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร พบว่าระดับการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม ระดับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ส่วนด้านการประเมินผลมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

โพสต์โดย ต้อย : [31 ส.ค. 2562 เวลา 13:15 น.]
อ่าน [1425] ไอพี : 223.207.241.43
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ