ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ

ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย นางวิไลรัตน์ ทองลอย ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ

ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบริบทความพร้อมของโรงเรียนและความต้องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ

ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 3) เพื่อทดลองใช้และหาประสิทธิผลของรูปแบบ

การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พัฒนาขึ้น 3.1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการก่อนเรียนและหลังเรียน หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3.2) เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ 3.3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จำนวน 35 คน ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครู ด้านบริบทความพร้อมของโรงเรียนและความต้องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentages) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. สถิติทดสอบ t

แบบไม่อิสระ (Dependent Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

1. บริบทของโรงเรียน ความต้องการและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด และความต้องการของนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด

2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมี 5 องค์ประกอบได้แก่ 1) หลักการและแนวคิดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) ขั้นเตรียมความพร้อม(2) ขั้นเข้าใจเรื่อง

ที่จะศึกษา (3) ขั้นกำหนดแนวคิด (3.1)ขั้นศึกษาต้นแบบ (3.2) ขั้นระดมสมองร่างแนวคิดเปรียบเทียบโดยตรง (3.3) ขั้นสร้างจินตนาการเปรียบเทียบกับความขัดแย้ง (3.4) ขั้นนำความคิดใหม่มาลงมือปฏิบัติ (4) ขั้นนำเสนอผลงาน (5) ขั้นวัดและประเมินผล 4) ผลที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 5) ข้อเสนอแนะในการนำรูปแบบไปใช้ โดยพบว่าประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน

ศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.01/ 86.93

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3. ประสิทธิผลของรูปแบบพบว่า 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ ของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 3.2) ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับ มากที่สุด 3.3) ผลของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามแนวคิดรูปแบบ ซินเนคติกส์ (Synectics) ร่วมกับแนวการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะประดิษฐ์จากเศษวัสดุ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก

โพสต์โดย เปิ้ล : [31 ส.ค. 2562 เวลา 21:13 น.]
อ่าน [2684] ไอพี : 223.24.153.236
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 44,740 ครั้ง
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย
"แคนา แคทุ่ง แคอ่าว" มีดีอย่างไร ทำไมจึงนิยมปลูกในบ้านหรือปั๊มน้ำมันกันจังเลย

เปิดอ่าน 22,378 ครั้ง
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”
“อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น”

เปิดอ่าน 11,514 ครั้ง
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน
ผู้บริหารการศึกษาควรได้รับการปฏิรูปก่อน

เปิดอ่าน 41,027 ครั้ง
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 11,212 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตชี้ตั้งชื่อลูกตามสุภาพบุรุษจุฑาเทพไม่มีพิษภัย
กรมสุขภาพจิตชี้ตั้งชื่อลูกตามสุภาพบุรุษจุฑาเทพไม่มีพิษภัย

เปิดอ่าน 11,537 ครั้ง
7 วิธีกินผักแบบไม่ขาดสารอาหาร รับเทศกาลเจ
7 วิธีกินผักแบบไม่ขาดสารอาหาร รับเทศกาลเจ

เปิดอ่าน 46,580 ครั้ง
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล
คู่มือการบริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล

เปิดอ่าน 26,344 ครั้ง
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เปิดอ่าน 56,927 ครั้ง
“ครูเอฟฟี่” คุณครูสายบ้า! ฉีกกฎเกณฑ์การสอนหนังสือแบบเดิม คลิปจากรายการเล่นใหญ่ จัดใหญ่ (12 ก.พ. 61)
“ครูเอฟฟี่” คุณครูสายบ้า! ฉีกกฎเกณฑ์การสอนหนังสือแบบเดิม คลิปจากรายการเล่นใหญ่ จัดใหญ่ (12 ก.พ. 61)

เปิดอ่าน 14,138 ครั้ง
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009
เผยโฉมสาวงามทั่วโลกชิง มิสยูนิเวิร์ส 2009

เปิดอ่าน 12,305 ครั้ง
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s
เทคนิคการจัดการชั้นเรียนด้วยโมเดล 3 C"s

เปิดอ่าน 29,599 ครั้ง
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด
ภาพกีฬามันๆ โหด มัน ฮา ตลก ขำๆ มาดูกันคลายเครียด

เปิดอ่าน 15,156 ครั้ง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องที่ 2...ฝีมือกระจ๋องหรองแหรง

เปิดอ่าน 9,713 ครั้ง
คลายเครียด ด้วยการดื่มน้ำ
คลายเครียด ด้วยการดื่มน้ำ

เปิดอ่าน 18,353 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

เปิดอ่าน 3,085 ครั้ง
ประวัติลูกเสือไทย
ประวัติลูกเสือไทย
เปิดอ่าน 100 ครั้ง
BLOCKCHAIN คืออะไร ?
BLOCKCHAIN คืออะไร ?
เปิดอ่าน 2,050 ครั้ง
ความหมายดีๆ ของการตกแต่งต้นคริสต์มาส?
ความหมายดีๆ ของการตกแต่งต้นคริสต์มาส?
เปิดอ่าน 27,706 ครั้ง
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
เคล็ดลับหุงข้าวอย่างมืออาชีพ
เปิดอ่าน 22,691 ครั้ง
รู้แล้วจะตกใจ! เครื่องดื่มดับกระหาย มีน้ำตาลตัวร้ายผสมเพียบ
รู้แล้วจะตกใจ! เครื่องดื่มดับกระหาย มีน้ำตาลตัวร้ายผสมเพียบ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ