ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้ รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดย นางศุภรินทร์

ศึกษา 2559 โดยภาพรวม โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนด เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมตามโครงการ พบว่า มีกิจกรรมหลักตามโครงการจานวน 3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จานวน 3 กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ 100 และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมตามโครงการ พบว่า กิจกรรมหลักตามโครงการจานวน 2 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จานวน 2 กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ 100

4.2 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่าปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยกเป็นรายปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ใช้ประโยคตาถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมากส่วนส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้คาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา คือ ใช้ประโยคตาถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคาถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนส่งเสริมนักเรียนนาเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และด้านรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ ปีการศึกษา 2559 จานวน 32 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 30.19 ปีการศึกษา 2560 จานวน 59 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 54.63 โดยปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559

4.3 ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และพบว่า ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยก

พิจารณาเป็นปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายระดับชั้น พบว่า ม.5 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ม.4 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วน ม.1 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายระดับชั้น พบว่า ม.5ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ม.4 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.5 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วน ม.2 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.3 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด

เมื่อแยกตามทักษะการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และพบว่าปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามทักษะการสื่อสาร พบว่า การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนการนาเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามทักษะการสื่อสาร พบว่า การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการนาเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด

ส่วนด้านนักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.73 ปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.99 โดยปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รับรางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559

4.4 ผลผลิตด้านความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และพบว่า ปีการศึกษา 2560 ระดับความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559 โดยผลการประเมินความพึงพอใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดาเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดาเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่าสุด

ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวม 92.8 จากคะแนนเต็ม 100 เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด โดยผลผลิตของโครงการ ได้คะแนนสูงสุดคือ 60 จากคะแนนเต็ม 60 รองลงมา คือ กระบวนการ ได้คะแนน 16 จากคะแนนเต็ม 20, สภาพแวดล้อม และปัจจัยนาเข้า ได้คะแนน 8.4 จากคะแนนเต็ม 10 ตามลาดับ

โพสต์โดย ek : [10 ก.ย. 2562 เวลา 18:41 น.]
อ่าน [2062] ไอพี : 223.206.243.253
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,791 ครั้ง
เผยทีเด็ดชนะใจสาวอย่างง่ายที่สุด เล่าเรื่องตลกที่ ตัวเองหน้าแตก
เผยทีเด็ดชนะใจสาวอย่างง่ายที่สุด เล่าเรื่องตลกที่ ตัวเองหน้าแตก

เปิดอ่าน 8,859 ครั้ง
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์
อะไรอยู่ในเครื่องสำอางค์

เปิดอ่าน 30,547 ครั้ง
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

เปิดอ่าน 11,744 ครั้ง
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน
ป้องกันกลิ่นตัว ในหน้าร้อน

เปิดอ่าน 15,675 ครั้ง
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013
Yahoo ประกาศ 10 อันดับคำค้นยอดนิยมประจำปี 2013

เปิดอ่าน 7,918 ครั้ง
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค
ระวัง! ใช้ Wi-Fi ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เสี่ยงโดนแฮ็ค

เปิดอ่าน 21,411 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
เกณฑ์มาตรฐานการเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

เปิดอ่าน 12,059 ครั้ง
คุณภาพการศึกษาดูจากหลักฐานขยะเท่านั้นหรือ!
คุณภาพการศึกษาดูจากหลักฐานขยะเท่านั้นหรือ!

เปิดอ่าน 23,007 ครั้ง
มาตรฐานของ e-learning
มาตรฐานของ e-learning

เปิดอ่าน 20,820 ครั้ง
3 steps พุงยุบใน 2 weeks
3 steps พุงยุบใน 2 weeks

เปิดอ่าน 12,888 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 29,346 ครั้ง
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"
"สาสน์" "สาส์น" และ "สาร"

เปิดอ่าน 68,501 ครั้ง
เครื่องแบบข้าราชการ
เครื่องแบบข้าราชการ

เปิดอ่าน 58,012 ครั้ง
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์
การบอกคุณภาพของน้ำ โดยใช้ปริมาณออกซิเจนเป็นเกณฑ์

เปิดอ่าน 30,508 ครั้ง
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?
ไข่ขาวสามารถใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ จริงหรือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 7,883 ครั้ง
ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร
ยูฟ่าประกาศห้ามทรูวิชั่นส์ถ่ายทอดบอลยูโร

เปิดอ่าน 27,136 ครั้ง
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้
ใครที่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ปวดเมื่อยแล้วนวดไม่หาย ต้องอ่านเรื่องนี้

เปิดอ่าน 10,264 ครั้ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง
กินแบบไทย ไล่มะเร็ง

เปิดอ่าน 11,336 ครั้ง
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล
ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี และ การกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล

เปิดอ่าน 9,292 ครั้ง
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า”
“ท่องเที่ยวอย่างไรให้สบายเท้า” เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ