ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้

รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

ผู้รายงาน : นางศุภรินทร์ พรมรินทร์

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2562

-------------------------------------------------------------------------

การประเมินโครงการครั้งนี้ทำการประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) โดยมีวัตถุประสงค์การประเมิน ประกอบด้วย

1) เพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม

2) เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้า

3) เพื่อประเมินด้านกระบวนการ

4) เพื่อประเมินด้านผลผลิต

ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ แยกตามขั้นตอนการประเมิน ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ จำนวน 27 คน คณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 21 คน ครูผู้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบEIS ปีการศึกษา 2559 จำนวน 53 คน ปีการศึกษา 2560 จำนวน 52 คน นักเรียนปีการศึกษา 2559 จำนวน 318 คน และปีการศึกษา 2560 จำนวน 317 คน ผู้ปกครองของนักเรียนปีการศึกษา 2559 จำนวน 318 คน และปีการศึกษา 2560 จำนวน 317 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินครั้งนี้เป็นแบบสอบถามและแบบรวบรวมผลการประเมิน มีจำนวน 10 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต , ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการในแต่ละด้านดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวม 9.0 จากคะแนนเต็ม 10 โดยตัวชี้วัด ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความสอดคล้องของกิจกรรมของโครงการกับโครงการปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความต้องการจำเป็น อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

2.ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวม 8.40 จากคะแนนเต็ม 10 โดยตัวชี้วัดความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมและความชัดเจนของวิธีการดำเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมาก ส่วนจำนวนและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

3. ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินโครงการกับโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวม พบว่า ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมาก และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากเช่นกัน และพบว่า ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยกเป็นรายปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การดำเนินงาน(Do) อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การวางแผน (Plan) อยู่ในระดับมาก ส่วนการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา(Action) อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า การดำเนินงาน (Do) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ การวางแผน (Plan)และการติดตามประเมินผล (Check) อยู่ในระดับมาก ส่วนการนำผลไปปรับปรุงพัฒนา(Action) อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

4. ผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

4.1 ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนด เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมตามโครงการ พบว่า มีกิจกรรมหลักตามโครงการจำนวน 3 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 3 กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ 100 และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อพิจารณาแยกกิจกรรมตามโครงการ พบว่า กิจกรรมหลักตามโครงการจำนวน 2 กิจกรรมหลัก บรรลุวัตถุประสงค์ จำนวน 2 กิจกรรมหลัก คิดเป็นร้อยละ 100

4.2 ระดับการปฏิบัติของครูด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และพบว่าปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยกเป็นรายปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้คำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ใช้ประโยคตำถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคำถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมากส่วนส่งเสริมนักเรียนแสดงความคิดเห็นเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายข้อ พบว่า ใช้คำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดรองลงมา คือ ใช้ประโยคตำถามสั้นๆง่ายๆในการสนทนา ตั้งคำถาม ให้นักเรียนตอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนส่งเสริมนักเรียนนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และด้านรางวัลที่ครูผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ได้รับ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 32 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 30.19 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 59 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 54.63 โดยปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559

4.3 ระดับคุณภาพของนักเรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย แยกตามระดับชั้น ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และพบว่า ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 เมื่อแยกพิจารณาเป็นปีการศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายระดับชั้น พบว่า ม.5 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ม.4 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วน ม.1 ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณารายระดับชั้น พบว่า ม.5ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.6 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ม.4 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.5 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วน ม.2 ปีการศึกษา 2559 เลื่อนชั้นเป็น ม.3 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

เมื่อแยกตามทักษะการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุดและปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และพบว่าปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพสูงกว่าปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามทักษะการสื่อสาร พบว่า การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมากที่สุดและ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนการนำเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามทักษะการสื่อสาร พบว่า การฟัง-เข้าใจและปฏิบัติตาม อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ การพูด-การสื่อสาร/ถามตอบในห้องเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนการนำเสนอ/เน้นการพูด อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันและ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

ส่วนด้านนักเรียนได้รับรางวัลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ปีการศึกษา 2559 คิดเป็นร้อยละ 1.73 ปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 1.99 โดยปีการศึกษา 2560 นักเรียนได้รับรางวัลมากกว่าปีการศึกษา 2559

4.4 ผลผลิตด้านความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบ EIS ของโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน และพบว่า ปีการศึกษา 2560 ระดับความพึงพอใจสูงกว่าปีการศึกษา 2559 โดยผลการประเมินความพึงพอใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อแยกพิจารณาตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า ความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกันและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้คะแนนรวม 93.40 จากคะแนนเต็ม 100 เมื่อแยกเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวชี้วัด โดยผลผลิตของโครงการ ได้คะแนนสูงสุดคือ 60 จากคะแนนเต็ม 60 รองลงมา คือ กระบวนการ ได้คะแนน 16 จากคะแนนเต็ม 20, สภาพแวดล้อม และปัจจัยนำเข้า ได้คะแนน 8.4 จากคะแนนเต็ม 10 ตามลำดับ

โพสต์โดย ek : [17 ก.ย. 2562 เวลา 14:40 น.]
อ่าน [2697] ไอพี : 223.206.249.172
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 25,584 ครั้ง
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู
การศึกษาและเปรียบเทียบสาเหตุการย้ายของข้าราชการครู

เปิดอ่าน 24,682 ครั้ง
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา
4 ข้อควรทำคลายบาดเจ็บจากกีฬา

เปิดอ่าน 69,922 ครั้ง
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%
ตารางบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ ตามร่างพ.ร.ฎ.ปรับเงินเดือน 5%

เปิดอ่าน 7,417 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.
หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก จาก สมศ.

เปิดอ่าน 36,544 ครั้ง
อบรมการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้เด็กดีมีความสุข
อบรมการสร้าง 7 อุปนิสัย ให้เด็กดีมีความสุข

เปิดอ่าน 10,577 ครั้ง
คลิปชายอ้างเป็น"นายสิบ"เมากร่าง ขับรถกินเลน ปชช.คู่กรณีไม่พอ ยังด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย
คลิปชายอ้างเป็น"นายสิบ"เมากร่าง ขับรถกินเลน ปชช.คู่กรณีไม่พอ ยังด่าหยาบ-ทำร้ายร่างกาย

เปิดอ่าน 206,357 ครั้ง
เทคนิคการคิดเลขเร็ว
เทคนิคการคิดเลขเร็ว

เปิดอ่าน 8,462 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหน ?
ปฏิรูปการศึกษาไทย ไปทางไหน ?

เปิดอ่าน 17,818 ครั้ง
เทคนิคเจ๋งๆที่โรงเรียนไม่เคยสอน
เทคนิคเจ๋งๆที่โรงเรียนไม่เคยสอน

เปิดอ่าน 15,730 ครั้ง
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ
รวม 10 อันดับขับรถสุดเห่ย ขอให้มีสตินะครับ

เปิดอ่าน 18,315 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)
รับชมย้อนหลัง “รมว.ศึกษาฯ” กับนโยบายแก้ปัญหา โรงเรียน ICU จากรายการ ผชิญหน้า FaceTime (8 ก.พ. 2560)

เปิดอ่าน 15,691 ครั้ง
ปะการัง
ปะการัง

เปิดอ่าน 8,461 ครั้ง
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว
สกว. แฉอันตรายเส้นก๋วยเตี๋ยว

เปิดอ่าน 24,338 ครั้ง
สรภัญตารางธาตุ
สรภัญตารางธาตุ

เปิดอ่าน 39,918 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?
ทำไมต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจรับบ้าน?

เปิดอ่าน 14,011 ครั้ง
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"
ค่านิยม 12 ประการ "MV ลูกทุ่ง"
เปิดอ่าน 16,239 ครั้ง
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?
TEPE Online มีอะไรดีๆ เยอนะ รู้จักกันหรือยัง?
เปิดอ่าน 10,889 ครั้ง
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกต้องในพิธีต่างๆ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
การจัดโต๊ะหมู่บูชา ที่ถูกต้องในพิธีต่างๆ โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
เปิดอ่าน 10,212 ครั้ง
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
โชว์ภาพ 3 มิติ แก๊ดเจ็ตใหม่ บัตรประชาชนอนาคต
เปิดอ่าน 15,037 ครั้ง
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค
Detoxification ล้างพิษ ล้างโรค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ