ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน บ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน บ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561

ผู้รายงาน นายอำนาจ ขันทกาญจน์

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2561

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน บ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินบริบทของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และของโรงเรียนความชัดเจนของเป้าหมาย องค์ประกอบของโครงการ 2. เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน เกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความพร้อม ความสามารถ ความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินโครงการ 3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน เกี่ยวกับการวางแผน การดำเนินโครงการตามแผนการติดตามและประเมินผลการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา 4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ในประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เกิดจากโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดกิจกรรม ที่ช่วยพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ ประชากรครู จำนวน 7 คน นักเรียน โดยใช้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน เนื่องจากนักเรียนกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการอ่านสื่อความจากข้อคำถาม ได้ดีกว่านักเรียนชั้นอื่นๆ จำนวน 45 คน ผู้ปกครอง จำนวน 40 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น สรุปผลได้ดังนี้ ผลการประเมินโครงการด้านบริบท ผลการประเมินด้านบริบทที่เกี่ยวกับข้องความต้องการจำเป็น ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด และความเป็นไปได้ของโครงการตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, S.D. = 0.25) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52, S.D. = 0.17)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าเกี่ยวกับความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64, S.D. = 0.19)

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการ เกี่ยวกับการวางแผน (P) การดำเนินงาน (D) การติดตามประเมินผล (C) และการนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง (A) ตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71, S.D. = 0.26) ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.24) และตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55, S.D. = 0.18)

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ดังนี้

(1) กิจกรรมคุณธรรม ประสานใจ พบว่า ระดับความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

(2) กิจกรรมสุขภาพดี วิถีพอเพียง พบว่า ระดับความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(3) กิจกรรม เด็กดี มีวินัย รักไทย ใจอาสา พบว่า ระดับความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(4) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นำความรู้ พบว่า ระดับความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

(5) กิจกรรมคุณธรรมนำเด็กไทย ห่างไกลยาเสพติด พบว่า ระดับความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อการประเมินผลผลิตของโครงการ เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สรุปผลการประเมินด้านผลผลิต ทุกตัวชี้วัดที่ประเมิน อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงให้เห็นว่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน ปีการศึกษา 2561 โดยใช้รูปแบบซิปป์ ตามแนวคิดในการประเมินโครงการของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) โดยประเมินด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ทุกตัวชี้วัดที่ประเมิน เฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

1. ควรเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆที่ช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีของนักเรียน

2. ควรประเมินโครงการอื่นๆ ของโรงเรียนทุกโครงการเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลายเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โพสต์โดย แจค : [20 ก.ย. 2562 เวลา 12:35 น.]
อ่าน [1767] ไอพี : 118.173.146.210
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ