ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102

ผู้รับผิดชอบ : นิรุช ขอสุข

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

รายงานผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 ผู้ประเมินเลือกเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดจำนวน 89 คน เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทุกฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย คณะครูโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 จำนวน 9 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 จำนวน 10 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 จำนวน 50 คน ผู้นำชุมชนและตัวแทนหน่วยงานต่างๆ จำนวน 10 คน

เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการคือ แบบประเมินโครงการและแบบนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย (m ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s )

สรุปผลการประเมินโครงการ โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.48) สามารถรายงานตามมิติการประเมิน ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 หลังการดำเนินงานโดยรวมเฉลี่ย ด้านบริบท

หรือสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ และด้านผลกระทบ โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.48)

2. ผลการประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.60) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสอดคล้องของโครงการมีความเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

(m = 4.60) รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ โครงการมีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชน

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.37)

3. ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.51) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ รูปแบบของการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.68) รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ งบประมาณดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

(m = 4.32)

4. ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.48) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ กิจกรรมภาษาอังกฤษและภาษาไทยวันละคำ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.57) รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.41)

5. ผลการประเมินผลิตหรือผลสัมฤทธิ์ของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 โดยในภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.29) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.70) รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 3.90)

6. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O -NET) โรงเรียนบ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102 โดยในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.29) รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผลกระทบต่อนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (m = 4.70) รายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ผลกระทบต่อผู้ปกครองนักเรียน

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (m = 4.45)

โพสต์โดย นิรุช ขอสุข : [24 ก.ย. 2562 เวลา 10:21 น.]
อ่าน [3350] ไอพี : 223.207.250.93
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,076 ครั้ง
ผมขอร้องนะ..ครู
ผมขอร้องนะ..ครู

เปิดอ่าน 15,695 ครั้ง
ผลิตพืชอินทรีย์ / สมุนไพรกำจัดโรคและแมลง
ผลิตพืชอินทรีย์ / สมุนไพรกำจัดโรคและแมลง

เปิดอ่าน 15,155 ครั้ง
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก
คลิปโชว์การปอกมะพร้าวแบบกินได้ทั้งลูก

เปิดอ่าน 21,241 ครั้ง
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?
เป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารยึดเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ได้หรือไม่?

เปิดอ่าน 11,568 ครั้ง
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!

เปิดอ่าน 26,664 ครั้ง
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที
กำเนิด 4 อาชีพใหม่ไอที

เปิดอ่าน 10,449 ครั้ง
เล่าต้นกำเนิดมนุษยชาติ ใน 1 นาที
เล่าต้นกำเนิดมนุษยชาติ ใน 1 นาที

เปิดอ่าน 26,807 ครั้ง
รามี (ramie) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17
รามี (ramie) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17

เปิดอ่าน 30,075 ครั้ง
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ
ประมวลภาพทั่วโลก - สุริยคราสวงแหวนครั้งยาวนานที่สุดของสหัสวรรษ

เปิดอ่าน 19,156 ครั้ง
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ
หลักเกณฑ์การคำนวณเงินค่าเสาเข็มฐานรากอาคารเรียนและอาคารประกอบ

เปิดอ่าน 14,634 ครั้ง
อบเชย
อบเชย

เปิดอ่าน 9,645 ครั้ง
งานแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) 2552 ช็อปของขวัญปีใหม่สไตล์วัง
งานแฟร์ เพื่อนพึ่ง(ภา) 2552 ช็อปของขวัญปีใหม่สไตล์วัง

เปิดอ่าน 10,504 ครั้ง
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่
ทำความรู้จัก Education3.0 เทคโนโลยี เพื่อการศึกษายุคใหม่

เปิดอ่าน 8,956 ครั้ง
มหัศจรรย์อาหารไทย
มหัศจรรย์อาหารไทย

เปิดอ่าน 9,719 ครั้ง
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่
วิลล่า เมดิคา พาอัพเดท ดูแลสุขภาพแนวใหม่

เปิดอ่าน 60,982 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำกระดาษ
พืชที่ใช้ทำกระดาษ
เปิดอ่าน 5,436 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
เปิดอ่าน 11,158 ครั้ง
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เที่ยวท่องสองฝั่งโขง อุบลฯ-ปากเซ
เปิดอ่าน 32,881 ครั้ง
ลายมือมหาเศรษฐี
ลายมือมหาเศรษฐี
เปิดอ่าน 36,298 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่3)2555

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ