ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
วิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน

โรงเรียนสระพังวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

------------------------------------------

1. ชื่อปัญหาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียน

กลุ่มอ่อนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

2. ปัญหาและความสำคัญของปัญหา

เป็นที่ทราบดีในปัจจุบันว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถถูกนำเข้ามาบรูณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้คุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในฐานะเครื่องช่วยงานได้ การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์มีกระบวนการตั้งแต่การเปิดเครื่อง การเลือกเข้าโปรแกรมที่ต้องการ การใช้โปรแกรมที่เลือก การออกจากโปรแกรม และการปิดการทำงานเครื่อง

จากการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /2 พบว่า มีนักเรียนกลุ่มอ่อน จำนวน 15 คน ที่ขาดทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ขาดทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละเนื้อหาที่ถูกต้องและ บางคนไม่สามารถปฏิบัติได้เลย เป็นผลทำให้ไม่มีงานส่งครูหรือบางคนมีงานส่ง แต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เมื่อครูซักถามในประเด็นหรือเนื้อหาที่สำคัญของการเรียนแต่ละครั้ง นักเรียนไม่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง

ผู้วิจัยสนใจที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงศึกษาการพัฒนาทักษะการการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนกลุ่มอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

3. วัตถุประสงค์การวิจัย

1.1 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มอ่อนที่ขาดทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ดีขึ้น

1.2 เพื่อให้นักเรียนกลุ่มอ่อนมีผลการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้น

-2-

4.ตัวแปรที่ศึกษา

ตัวแปรต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ตัวแปรตาม ทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียน

5.สมมุติฐานการวิจัย

หลังจากการแก้ปัญหานักเรียนกลุ่มอ่อนที่ขาดทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

6.ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนกลุ่มอ่อน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ

2. ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนกลุ่มอ่อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 คน

3 ระยะที่ใช้ในการทดลอง ปีการศึกษา 2562

7.นิยามศัพท์เฉพาะ

กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ

ปัญหา หมายถึง ปัญหานักเรียนไม่สนใจเรียน

สื่อและนวัตกรรม หมายถึง สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน Power Point

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มี 1 ฉบับ รวม 10 ข้อ เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก

แบบสอบถาม หมายถึง แบบสองถามที่ผู้วิจัยสร้างขั้นเพื่อสำรวจทัศนคติ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชาคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ

8. แผนการดำเนินการ

4.1 วางแผนและเขียนโครงร่าง ระยะเวลา 16 วัน

4.2 ปฏิบัติการตามแผน ระยะเวลา 30 วัน

4.3 เก็บข้อมูล ระยะเวลา 10 วัน

4.4 วิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลา 20 วัน

4.5 สรุปผลและเขียนรายงาน ระยะเวลา 11 วัน

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของปัญหานักเรียนที่ขาดทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2. ได้แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศ

3. เพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนนำจัดการเรียนการสอนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

โพสต์โดย รัตนาพร : [7 ต.ค. 2562 เวลา 11:52 น.]
อ่าน [2024] ไอพี : 110.49.29.189
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,020 ครั้ง
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่
ปลูกข่าข้างบ่อปลา สร้างรายได้ถึง 400,000 บาท/ไร่

เปิดอ่าน 10,007 ครั้ง
บัตรประชาชนทายรัก
บัตรประชาชนทายรัก

เปิดอ่าน 11,560 ครั้ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก 17 ประการ

เปิดอ่าน 14,680 ครั้ง
การถวายสังฆทาน
การถวายสังฆทาน

เปิดอ่าน 7,525 ครั้ง
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว
อุดมศึกษาไทยเสื้อไซซ์เดียว

เปิดอ่าน 27,283 ครั้ง
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เปิดอ่าน 10,200 ครั้ง
ภัยจากการไม่กินผัก
ภัยจากการไม่กินผัก

เปิดอ่าน 10,956 ครั้ง
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)
โลกต้องให้ความสำคัญกับครู (1)

เปิดอ่าน 10,074 ครั้ง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง
ใช้คณิตศาสตร์ ศึกษาภาพฝาผนัง

เปิดอ่าน 13,455 ครั้ง
แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว

เปิดอ่าน 47,824 ครั้ง
ยาจำพวกซัลฟา
ยาจำพวกซัลฟา

เปิดอ่าน 3,508 ครั้ง
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร

เปิดอ่าน 33,348 ครั้ง
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่
เด็กๆ ควรใช้นิ้วมือในการนับเลขหรือไม่

เปิดอ่าน 15,617 ครั้ง
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
ดาวน์โหลดคลิป "Youtube" โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม

เปิดอ่าน 67,885 ครั้ง
รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเป็นทางการ
รูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบเป็นทางการ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,994 ครั้ง
ว.วชิรเมธี – มาร์ค ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553
ว.วชิรเมธี – มาร์ค ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2553

เปิดอ่าน 15,924 ครั้ง
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)
FAQ ถาม-ตอบ สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (7 ก.ค. 51)

เปิดอ่าน 14,788 ครั้ง
แบบออกกำลังพื้นฐาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10
แบบออกกำลังพื้นฐาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 10

เปิดอ่าน 17,707 ครั้ง
การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน
การประยุกต์ทฤษฎีการแพร่กระจาย การปรับปรุงโปรแกรมสื่อในโรงเรียน

เปิดอ่าน 45,752 ครั้ง
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้
ทำไมเครื่องบินกระดาษจึงบินได้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ