ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วย Adver

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วย Advertisement (โฆษณา)

ผู้วิจัย นางสุดาวรรณ โคตรเนตร

หน่วยงาน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ปีที่วิจัย 2560

การวิจัยครั้งนี้เป็นการรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 1 (อ23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วย Advertisement (โฆษณา)

ในสภาพปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่ผู้วิจัยได้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในขณะทำการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) หน่วย Advertisement (โฆษณา) พบว่า ทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นปัญหากับนักเรียนส่วนใหญ่ทั้งสิ้น และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีจำนวน 9 คนซึ่งเป็นกลุ่มที่เรียนอ่อน มีปัญหาแตกต่างกัน บางคนมีปัญหาครอบครัว ส่งผลให้ไม่ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ (K)

2. ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

4. ด้านสมรรถนะที่สำคัญ

5. ด้านความเข้าใจที่คงทน

6. ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องพบว่า รูปแบบการสอนทางภาษาสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธี รวมทั้งการใช้แบบฝึกทักษะเป็นวิธีการสอนหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบกับการใช้เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ดังกล่าว ซึ่งการรายงานการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

4. แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

7. วิธีดำเนินการวิจัย

8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

9. สรุปผลการวิจัย

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

3. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ23202) จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พุทธศักราช 2551 ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเลือกหน่วยการเรียนรู้ที่ยากและนักเรียนไม่ผ่านจุดประสงค์จำนวนมากมาดำเนินการวิจัย คือหน่วย Advertisement (โฆษณา) จำนวน 8 ชั่วโมง

แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย

การออกแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้กับนักเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 รวมจำนวน 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมการทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี 3 ชนิด ดังนี้

1. แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5 (อ23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1หน่วย คือหน่วย Advertisement (โฆษณา) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัย

2. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ คือหน่วย Advertisement (โฆษณา) ใช้เวลาสอน รวม 8 ชั่วโมง

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน 16 คะแนน

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้กับนักเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน หลังจากที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการสร้างแบบฝึก ทดลองหาคุณภาพแล้ว หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองสอนด้วยตนเองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 37 คน โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. สังเกต ทดสอบ และประเมินก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 16 คะแนน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจเก็บคะแนนไว้

2. ผู้วิจัยได้ทำความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ และอธิบายวิธีการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3. ฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามแผนการเรียนรู้ หน่วย Advertisement (โฆษณา)

4. ประเมินพัฒนาการนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ โดยประเมินให้คะแนนการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำแบบฝึก จำนวน 10 คะแนน และคะแนนความสามารถทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ จำนวน 5 คะแนน คะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 1 คะแนน รวม 16 คะแนน

5. สังเกต ทดสอบ และประเมินพัฒนาการหลังเรียน (Post-test) กับนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่าง ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และตรวจเก็บคะแนนไว้เพื่อใช้ในการประเมินผล การทดลองภาคสนามกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

สรุปผลการวิจัย

1. แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.38 / 80.47ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5 (อ23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 0.5491 คิดเป็นร้อยละ 54.91

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนโดยใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเด่นและข้อด้อยของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1.1 ข้อเด่นของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเรียนการสอนได้หลากหลาย เมื่อนักเรียนได้รับแรงเสริมหรือกระตุ้น ฝึกฝนโดยใช้กระบวนการกลุ่มจากเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน จะทำให้นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มนักเรียนอ่อนพัฒนาความ สามารถไปพร้อม ๆ กัน ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนจะมีพัฒนาการได้ดีมาก

1.2 ข้อด้อยของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในการเริ่มสอนครั้งแรก ต้องเริ่มสอนคำศัพท์ สำนวน และประโยค ให้นักเรียนได้เรียนรู้เสียก่อน ระยะเวลาอันจำกัดเพียง 8 ชั่วโมงที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลอง โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มอ่อนบางคนอาจจะยังไม่เพียงพอต้องใช้ระยะเวลานาน ๆ ในการฝึกฝนและส่งเสริมและให้กำลังใจจึงจะสามารถคิดวางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้

2. ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 6 (อ23106) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

2.1 ประโยชน์ต่อครู ครูสามารถใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชา ภาษาอังกฤษ 5 (อ23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ใช้เตรียมและทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้ลำดับเนื้อหา กำหนดเวลา กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การทดลอง แบบฝึกหัด และแบบทดสอบครบถ้วนทางด้าน

พุทธิพิสัย และทักษะพิสัย ส่วนด้านจิตพิสัยขึ้นอยู่กับการบูรณาการของครูแต่ละคน และขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด

2.2 ประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้เรียนจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งทางอ้อมโดยผ่านการเตรียมการสอนของครูที่ใช้แบบฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รายวิชาภาษาอังกฤษ 6 (อ23102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น และทางตรงคือสามารถศึกษามาก่อนการเรียนหรือทบทวนหลังเรียนได้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเองและเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองได้

2.3 ประโยชน์ต่อวงวิชาการ เป็นแบบฝึกที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีความสมบูรณ์ สอดคล้องทั้งด้านโครงสร้าง เนื้อหา และการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ครบถ้วนต่อผู้เรียน วงวิชาการสามารถ วิเคราะห์ วิจารณ์ ถึงจุดเด่น จุดด้อย เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้าง

แบบฝึกทักษะเพื่อประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษฉบับอื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย นางสุดาวรรณ โคตรเนตร : [28 พ.ย. 2562 เวลา 08:29 น.]
อ่าน [2401] ไอพี : 183.89.84.254
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,032 ครั้ง
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!
ถอดรหัส “วิทยาการคำนวณ” วิชาแห่งโลกอนาคตที่ครูวันนี้ก็ไม่เคยได้เรียน!

เปิดอ่าน 19,509 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ.2561

เปิดอ่าน 92,801 ครั้ง
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น
"จิ้งหรีด" เลี้ยงเล่นๆ รายได้เดือนเกือบหมื่น

เปิดอ่าน 10,283 ครั้ง
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่

เปิดอ่าน 19,826 ครั้ง
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม
"ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม

เปิดอ่าน 10,060 ครั้ง
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"

เปิดอ่าน 25,209 ครั้ง
ม่วงส่าหรี
ม่วงส่าหรี

เปิดอ่าน 54,375 ครั้ง
โรคหัวใจ เลี่ยงได้ แค่เลือกอาหาร
โรคหัวใจ เลี่ยงได้ แค่เลือกอาหาร

เปิดอ่าน 33,119 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 10 ลูกบอลอยู่ในการเล่นและอยู่นอกการเล่น

เปิดอ่าน 17,713 ครั้ง
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย
ดูหรือยัง NameWee หนุ่มจีน-มาเลย์ ร้องเพลงจีบสาวไทย ที่ยอดวิวถล่มทลาย

เปิดอ่าน 18,813 ครั้ง
เกมส์ทําอาหาร
เกมส์ทําอาหาร

เปิดอ่าน 14,423 ครั้ง
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 51,908 ครั้ง
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
แนวปฏิบัติการดำเนินงานตาม พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

เปิดอ่าน 15,583 ครั้ง
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้
หลากวิตามินพิชิตเบาหวาน หยุดน้ำตาลพุ่งสูง ก่อนสายเกินแก้

เปิดอ่าน 11,882 ครั้ง
"เสาวรส"
"เสาวรส"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 409,864 ครั้ง
nouns Countable/Uncountable Nouns - นามนับได้/ไม่ได้
nouns Countable/Uncountable Nouns - นามนับได้/ไม่ได้

เปิดอ่าน 25,794 ครั้ง
MegaDict สุดยอดพจนานุกรมอัจฉริยะ
MegaDict สุดยอดพจนานุกรมอัจฉริยะ

เปิดอ่าน 30,293 ครั้ง
พายุไต้ฝุ่น
พายุไต้ฝุ่น

เปิดอ่าน 16,984 ครั้ง
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้
โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

เปิดอ่าน 13,709 ครั้ง
ต้นกำเนิด "ร่ม"
ต้นกำเนิด "ร่ม" เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ