ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
3อ หัวใจสีขาว (Best Practice) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

1. ความสำคัญของผลงาน

1.1 ความเป็นมาและสภาพปัญหา

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงทุกด้านอย่างรวดเร็ว วิถีชีวิตของคนในสังคม

มีความซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดและอบายมุขเข้าสู่โรงเรียน ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านทางชุมชนเพราะปัจจุบันสถาบันครอบครัวอยู่ในสภาวะที่เสี่ยง อันมีผลทำให้วิถีการดำรงชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงไป เยาวชนกำลังตกอยู่ในสภาวะที่ล่อแหลม และเสี่ยงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวมากที่สุด เยาวชนบางคนตกอยู่ภายใต้ความแตกแยกทางครอบครัว ขาดความรัก ความเข้าใจ ความอบอุ่นที่ควรจะได้รับจากครอบครัวของตน ปัญหาเหล่านี้มีมานานทำให้ยากแก่การแก้ไขได้โดยฉับพลันทันใจได้ ทำให้โรงเรียนตระหนักในปัญหานี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับทางนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องระดมสรรพกำลังเข้าร่วมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานที่ปราศจากสารเสพย์ติดและอบายมุขต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข รอดพ้นจาก มหันตภัยของสารเสพติดและอบายมุข โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้น เพื่อช่วยให้นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยเป็นคนทีมีความสมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาอันก่อให้เกิดการแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหา โดยได้แบ่ง

แนวทางการดำเนินงานออกเป็นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เน้นการลงมือปฏิบัติที่ลงสู่เยาวชนโดยตรง ผ่านการดำเนินงานโดยโรงเรียน ภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และกิจกรรมห้องเรียนสีขาวที่ดำเนินกิจกรรมโดยนักเรียน จึงได้นำหลักการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีการดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และ กิจกรรม 3 อ หัวใจสีขาว

1.2 แนวทางแก้ปัญหาและพัฒนา

โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนภายใต้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จึงได้เข้าร่วมโครงการและดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยคิดรูปแบบวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

ดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ คือ 4 ต้อง ประกอบด้วย 1.ต้องมียุทธศาสตร์ป้องกันแก้ไขปัญหา

2.ต้องมีแผนงานยาเสพติดที่ชัดเจน 3.ต้องมีระบบข้อมูลการดำเนินงาน 4 ด้าน และ 4.ต้องมีเครือข่ายในการทำงาน ส่วน 2 ไม่ ประกอบด้วย 1.ไม่ปกปิดข้อมูล ทั้งกลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มค้า 2.ไม่ผลักปัญหา ไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษา แต่ต้องนำไปบำบัด เมื่อหายก็ให้เข้ามาเรียนตามปกติ ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมาตรการต่างๆนี้ เป็นข้อกำหนดที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งนอกจาก มาตรการหลักต่างๆแล้ว โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยยังได้มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรม “ 3 อ หัวใจสีขาว” โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความเข้มข้นของการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ให้บังเกิดผลเป็น

ที่ประจักษ์ โดยกิจกรรม 3 อ หัวใจสีขาว เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของโรงเรียนและชุมชนบ้านใหม่ธงชัยโดยประกอบด้วย อ 1 อบรม การดำเนินงานในขั้นตอนของการอบรม โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการอบรมโดยเน้นการอบรมด้านสิ่งเสพติดและการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อ 2 ออกแรง ของการออกแรง โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างหลังการเรียนในวิชาสามัญทำกิจกรรมที่หลากหลาย ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติตามความถนัดและความชอบ อ 3 เอื้อเฟื้อ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้เรียนผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย เป็นระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้จริง

โพสต์โดย อัง : [4 ธ.ค. 2562 เวลา 17:37 น.]
อ่าน [2506] ไอพี : 180.183.56.107
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,703 ครั้ง
สร้างบ่อปลาหน้าบ้านเสริมภูมิทัศน์ "เพิ่มพลังฮวงจุ้ย"
สร้างบ่อปลาหน้าบ้านเสริมภูมิทัศน์ "เพิ่มพลังฮวงจุ้ย"

เปิดอ่าน 9,652 ครั้ง
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว
รู้เรา รู้ใคร... จากนิสัยท่องเที่ยว

เปิดอ่าน 15,645 ครั้ง
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เปิดอ่าน 55,890 ครั้ง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง
กฏอัยการศึก ถูกประกาศใช้มาแล้ว 8 ครั้ง ประกาศโดย ผบ.ทบ.และสถานการณ์ใดบ้าง

เปิดอ่าน 8,907 ครั้ง
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์
แนะพ่อแม่ติดโปรแกรมไอซีทีเฮาส์คีปเปอร์

เปิดอ่าน 489,941 ครั้ง
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู
จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

เปิดอ่าน 13,352 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?
ตูนส์ศึกษา : ปรัชญาการศึกษาไทยในปัจจุบันคือ?

เปิดอ่าน 15,079 ครั้ง
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา
วิธีซ่อนรอยคล้ำใต้ดวงตา

เปิดอ่าน 23,018 ครั้ง
ความศักดิ์สิทธิ์ของ "หลวงพ่อทันใจ" วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่
ความศักดิ์สิทธิ์ของ "หลวงพ่อทันใจ" วัดพระธาตุดอยคำ จ.เชียงใหม่

เปิดอ่าน 18,254 ครั้ง
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน
รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 กับฉบับ 2549 เหมือน-ต่างกันตรงไหน

เปิดอ่าน 15,070 ครั้ง
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้
10 อาหารอุดมแคลเซียม ที่จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 11,939 ครั้ง
ทดลองวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน ทำเอารร.แทบไหม้
ทดลองวิทยาศาสตร์ หน้าชั้นเรียน ทำเอารร.แทบไหม้

เปิดอ่าน 15,836 ครั้ง
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก
10 สุดยอดความรู้วิทย์ เทคนิคสอนเด็กให้สนุก

เปิดอ่าน 14,213 ครั้ง
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ
มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงานงานการศึกษาพิเศษ

เปิดอ่าน 19,298 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง

เปิดอ่าน 22,792 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ
เกณฑ์มาตรฐานครูแห่งชาติ
เปิดอ่าน 15,227 ครั้ง
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
มาทำกายบริหารให้สมองกันเถอะ
เปิดอ่าน 12,884 ครั้ง
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557
ไหว้พระเสริมบารมี (แก้ชง) ปีม้า 2557
เปิดอ่าน 9,963 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
เปิดอ่าน 19,630 ครั้ง
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ