ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทองอยู่นุตกุล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓

บทสรุปสำหรับผู้บริหำร

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทองอยู่นุตกุล

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓

ชื่อผู้รายงาน นายโอภาส ไชยรัตน์

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนทองอยู่นุตกุลดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ในทุกๆ มาตรฐาน โดยเฉพาะ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และ ๒) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถ ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ นั้น จะต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง ทุกที่ทุกเวลา ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยดาเนินการผ่านโครงการ จานวน ๙ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย โครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โครงการพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน และโครงการนิเทศภายใน

ผลที่ได้รับ

๑. ด้านผู้เรียน

๑.๑ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาสูงขึ้น ดังนี้

๑.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสารการเรียนรู้

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ที่ ร้อยละ ๔.๘๕

๑.๑.๒ ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๙๖

๑.๑.๓ ผลประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๓๗

๑.๑.๔ ผลประเมินการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(LAS) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ที่ร้อยละ ๐.๙๗

๑.๑.๕ ผลประเมินการทดสอบคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน(LAS) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ที่ร้อยละ ๑๖.๗๕

๑.๑.๖ ผลประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ที่ร้อยละ ๖.๕๙

๑.๑.๗ ผลประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๒๖

๑.๒ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัล

เกียรติบัตรในระดับ ต่างๆ ดังนี้

๑.๒.๑ ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์เครือข่ายอาเภอนาทวี ประจาปี

๒๕๖๑ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านนาทวี ซึ่งโรงเรียนทองอยู่นุตกุลได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้ง ๓ ระดับ จานวนทั้งสิ้น ๑๖ กิจกรรม ผู้เรียนได้รับรางวัลจานวน ๑๔ กิจกรรม ประกอบด้วย เกียรติบัตรเหรียญทอง จานวน ๙ กิจกรรม เกียรติบัตรเงิน จานวน ๔ กิจกรรมและเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จานวน ๑ กิจกรรม

๑.๒.๒ ผู้เรียนโรงเรียนทองอยู่นุตกุลได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนอาเภอนาทวีเข้าร่วมการ

แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต ๓ ในงานมหกรรมวิชาการเบญจรงค์สงขลา ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๑๔-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โรงเรียนทองอยู่นุตกุลได้รับรางวัล จานวน ๙ กิจกรรม ประกอบด้วย เกียรติบัตรเหรียญทอง ๖ กิจกรรม เกียรติบัตรเหรียญเงิน ๑ กิจกรรม และเกียรติบัตรเหรียญทองแดง ๓ กิจกรรม

๒. ด้ำนครู

๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น และ

ครูผู้สอนดีเด่น ของเครือข่ายอาเภอนาทวี เนื่องในงานวันครูแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานในปี ๒๕๖๑ ได้แก่

๑) นายโอภาส ไชยรัตน์ ผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

๒) นางวิยะดา นิลสกุล ครูผู้สอน ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียน

คณิตศาสตร์

๓. ด้านสถานศึกษา

โรงเรียนได้รับเกียริบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติต่างๆ ดังนี้

๓.๑ เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่ ๒ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

๓.๒ เกียรติบัตรรางวัลรับรองเป็น “ห้องสมุดคุณภาพ” ประจาปี ๒๕๖๑ จากศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้กระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)

๓.๓ เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับจังหวัดสงขลา ปี ๒๕๖๑ “เครือข่ายโรงเรียนเด็กด่านนาทวีฟันดี” จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๓.๔ เกียรติบัตร คะแนนเฉลี่ยรวม กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในปลายปี (LAS) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓

๓.๕ เกียรติบัตร เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ร่วมกับการจัดการการสอนวิธีอื่นๆ จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๔. ด้านผู้ปกครอง/ชุมชน

ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึ่งพอใจและเชื่อมั่นในการบริหารและจัดการสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไปโดยการเป็นวิทยากรท้องถิ่น การร่วมแรงรวมใจในการใช้แรงงาน การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม การระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา การดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

๕. ข้อเสนอแนะ

๑. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในความสาคัญของการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกๆกิจกรรม

๒. ควรส่งเสริม ความสามารถขอนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แข่งขัน ในระดับต่างที่หน่วยงานภายนอกและต้นสังกัดจัดขึ้น

โพสต์โดย โอภาส ไชยรัตน์ : [3 ม.ค. 2563 เวลา 08:58 น.]
อ่าน [2241] ไอพี : 159.192.66.249
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 41,533 ครั้ง
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร
6 ขั้นตอนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อรักษาคนเก่งขององค์กร

เปิดอ่าน 27,846 ครั้ง
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)
เครื่องปั้นดินเผา (CERAMICS)

เปิดอ่าน 16,309 ครั้ง
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร
ประเพณีขึ้นโขนชิงธง"คลองหัววัง-พนังตัก" เมืองชุมพร

เปิดอ่าน 13,511 ครั้ง
วันตรุษจีน
วันตรุษจีน

เปิดอ่าน 12,389 ครั้ง
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ 13 ประการ เพื่อการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดอ่าน 7,903 ครั้ง
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน
เปิดโลกเรียนรู้เจ้าหนูจอมซน

เปิดอ่าน 24,071 ครั้ง
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ
คณิตศาสตร์ไขปริศนาฟองเบียร์แฟบ

เปิดอ่าน 10,443 ครั้ง
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา
ม.44 ดัน "ศึกษาธิการจังหวัด" เดินหน้าหรือถอยหลังปฏิรูปศึกษา

เปิดอ่าน 11,354 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014

เปิดอ่าน 8,717 ครั้ง
กำหนดมาตรฐานใหม่เครื่องชาร์จ ครอบจักรวาล ใช้ได้ทุกยี่ห้อ
กำหนดมาตรฐานใหม่เครื่องชาร์จ ครอบจักรวาล ใช้ได้ทุกยี่ห้อ

เปิดอ่าน 15,815 ครั้ง
ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ
ตามไปดูต้นแบบความสำเร็จ การปฏิรูปการศึกษา 5 ประเทศ

เปิดอ่าน 47,962 ครั้ง
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล
เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล

เปิดอ่าน 11,149 ครั้ง
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม
4 พัฒนาการที่แม่ควรส่งเสริม

เปิดอ่าน 17,099 ครั้ง
แอร์รถมีกลิ่นตอนเปิด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร
แอร์รถมีกลิ่นตอนเปิด เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

เปิดอ่าน 22,916 ครั้ง
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ
นักวิชาการแจงข้อสอบเด็ก ป.3 สุดยาก เป็นการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในห้องพิเศษ

เปิดอ่าน 14,574 ครั้ง
คีย์บอร์ดเสมือนจริงกูเกิล
คีย์บอร์ดเสมือนจริงกูเกิล
เปิดอ่าน 12,947 ครั้ง
หวิดโดนรถทับ สาวลืมดึงเบรคมือ
หวิดโดนรถทับ สาวลืมดึงเบรคมือ
เปิดอ่าน 8,429 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
ตูนส์ศึกษา : กว่าจะถึงประถมศึกษาก็สายเสียแล้ว
เปิดอ่าน 11,563 ครั้ง
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย
‘หมอธี’ เดินหน้าล้างบาง ‘กระทรวงครู’ ขจัด ‘เหลือบริ้นไร’ วงการศึกษาไทย
เปิดอ่าน 42,319 ครั้ง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง
เปิดคู่มือ สามี-ภรรยา แยกยื่นภาษี หักค่าลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้าง

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ