ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน

ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัย เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน

ผู้วิจัย โสภิตพงษ์ ช่วยสกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน จังหวัดตรัง

ปีที่ทำวิจัย 2562

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการศึกษาผลนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุล 2) เพื่อศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย ต่อการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุนประชากร คือ นักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 252 คน ผู้ปกครอง 240 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน บุคลากรและครู 26 คน รวมทั้งสิ้น 533 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้ให้ข้อมูลมี 348 คน เป็นผู้ปกครอง 148 คน นักเรียน 162 คน กรรมการสถานศึกษา 12 คน ผู้บริหาร บุคลากรและครู 26 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย1) กลุ่มผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีผู้ปกครอง 24 คน คัดเลือกแบบเจาะจงจากตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำห้องเรียน 12 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา 12 คน คัดเลือกแบบเจาะจงจากกรรมการสถานศึกษาที่ไม่ใช่บุคลากรโรงเรียน ผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียน 26 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน 2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลมี 11 ฉบับ ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์ 7 ฉบับ (2) แบบสอบถาม 2 ฉบับ (3) แบบบันทึก 1 ฉบับ และ (4) แบบสังเกต 1 ฉบับ ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ หรือ เนื้อหา (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.6 – 1.0 และตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach) หรือหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ได้ค่าอัลฟ่าทั้งฉบับอยู่ระหว่าง 0.807 - 0.954 เมื่อเก็บข้อมูลมาแล้วได้ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล โดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า(Triangulation Technique) สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1) รูปแบบการวิจัย ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAOR) ประกอบด้วยขั้นตอนการวางแผน (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกตตรวจสอบ (Observation ) และการสะท้อนผล (Reflection) จำนวน 2 วงรอบ โดย การพัฒนาในวงจรรอบที่ 1 เมื่อดำเนินการปฎิบัติครบทุกกิจกรรมแล้ว พบว่ากลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจแต่ยังมีปัญหาที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติม คือ (1) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (2) อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (3) อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในชั้นเรียน (4) อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดผลประเมินผลที่เน้นเรียนเป็นสำคัญ (5) ประชุมปฏิบัติการนิเทศสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งได้นำผลสะท้อนการปฏิบัติดังกล่าวไปสู่การพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วพบว่า การดำเนินการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ทุกด้านบรรลุตามเป้าหมายของกิจกรรม

2) การศึกษาผลของการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม อยู่ในระดับมาก โดยมีผลการดำเนินงานนิเทศงานวิชาการ รายด้าน ดังนี้ (1) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (2) ด้านสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ มีการพัฒนาการใช้สื่อการสอนและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก (3) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ผลปรากฏว่าครูทำการประเมินผลตามแนวทางการนิเทศการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (4) ด้านการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (5) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด (6) ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก (7) ด้านการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาครูผู้สอนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด

3) ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกับการศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในของโรงเรียน พบว่า มีความ พึงพอใจ ในด้านผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน รวม 7 ด้าน เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาผลการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความกรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก จาก ดร.วีรวรรณ จงจิตร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ ถนอม เลขาพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผศ สมพร เรืองอ่อน อาจารย์ประจำคณะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายวัฒนชัย ละอองศิริวงษ์ ผู้อำนวย การสถานศีกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวย เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวจารุวรรณ แทรกสุข ผู้อำนวยการสถานศีกษา วิทยฐานะผู้อำนวย เชี่ยวชาญ โรงเรียนรรีสอร์ทอนุบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ให้ความกรุณา เสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบข้อความ และขั้นตอนต่าง ๆ จึงทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ดำเนินไปจนเกิดความสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี

ขอขอบพระคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นอย่างดี

คุณค่าและคุณประโยชน์ของรายงานฉบับนี้ ผู้รายงานขออุทิศเพื่อบูชาคุณบิดามารดา และบูรพาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้มีสติปัญญา มีคุณธรรม อันเป็นเครื่องมือชี้นำความสำเร็จในชีวิต ผู้รายงานถือว่าเป็นคุณูปการของท่านทั้งหลายดังได้กล่าวถึงข้างต้น จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป

โสภิตพงษ์ ช่วยสกุล

โพสต์โดย โสภิตพงษ์ ช่วยสกุล : [11 ก.พ. 2563 เวลา 10:06 น.]
อ่าน [1961] ไอพี : 161.202.72.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 23,139 ครั้ง
การวัดอุณหภูมิของอากาศ
การวัดอุณหภูมิของอากาศ

เปิดอ่าน 163,703 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 12,147 ครั้ง
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร
เช็กรึยัง ใครชง ใครแย่ พร้อมทางแก้เพื่อชีวิตดีๆ ปี 2559 โดย อ.คฑา ชินบัญชร

เปิดอ่าน 14,438 ครั้ง
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์
สาวเกาหลีเต้น กังนัมสไตล์

เปิดอ่าน 3,754 ครั้ง
สมการและการแก้สมการ
สมการและการแก้สมการ

เปิดอ่าน 57,504 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เปิดอ่าน 7,052 ครั้ง
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก
ยิ่งกวดวิชามาก ยิ่งสะท้อนปัญหามาก

เปิดอ่าน 9,390 ครั้ง
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ
เตือนภัยพลาสติกบรรจุอาหารต้นตอโรคเบาหวาน หัวใจ ตับ

เปิดอ่าน 26,896 ครั้ง
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน
เทคนิคการประเมินผลในชั้นเรียน

เปิดอ่าน 12,113 ครั้ง
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก
สัญญาณไฟจากรถบรรทุก

เปิดอ่าน 50,044 ครั้ง
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร
jobsDB แนะ 7 แนวทางการรักษาคนเก่ง ดึงดูดคนที่ใช่ ให้อยู่ในองค์กร

เปิดอ่าน 127,532 ครั้ง
8 โรคห้ามรับราชการ
8 โรคห้ามรับราชการ

เปิดอ่าน 15,388 ครั้ง
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว
จระเข้เขมือบครูฝึกทั้งเป็น ที่เป็นข่าว

เปิดอ่าน 111,167 ครั้ง
การทำเทียนหอมกันยุง
การทำเทียนหอมกันยุง

เปิดอ่าน 11,816 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559
รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

เปิดอ่าน 11,509 ครั้ง
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
รับมืออย่างไรเมื่อทำงานพลาด
เปิดอ่าน 70,820 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์
ระบบโทรทัศน์
เปิดอ่าน 14,689 ครั้ง
เรื่องกล้วย ๆ
เรื่องกล้วย ๆ
เปิดอ่าน 1,452 ครั้ง
Customer data platform (CDP) โปรแกรมที่คนทำธุรกิจไม่ควรพลาด
Customer data platform (CDP) โปรแกรมที่คนทำธุรกิจไม่ควรพลาด
เปิดอ่าน 11,095 ครั้ง
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013
มัลเบอร์รี่ ผลไม้สุดเทรนดี้ ประจำปี 2013

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ