ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนวัดเสาหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัยเขต 1

ชื่อโครงการ การประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

โรงเรียนวัดเสาหินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัยเขต 1

ชื่อผู้รายงาน นายธนวัฒน์ พุดจาด

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนวัดเสาหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัยเขต 1

ปีที่ประเมิน 2561

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนวัดเสาหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัยเขต 1

ด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนวัดเสาหิน จำนวน 8 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเสาหิน ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเสาหิน จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนวัดเสาหิน เป็นแบบสอบถามจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามด้านบริบท 2) แบบสอบถามด้านปัจจัยเบื้องต้น 3)แบบสอบถามด้านกระบวนการ

4) แบบสอบถามด้านผลผลิต 5) แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกตามลักษณะของข้อมูล คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 2) การประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนวัดเสาหิน การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนข้อคำถามของแบบสอบถามใช้สถิติค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 3) สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ใช้ IOC หาความสอดคล้องการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ และใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปช่วยในการประมวลผล

สรุปผลการประเมิน

1. การประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนวัดเสาหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัยเขต 1 พบว่า โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนวัดเสาหิน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

( = 4.57, S.D. = .35) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สรุปผลได้ดังนี้

1.1 ด้านบริบท ผลการประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

มีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับนโยบายและเป้าหมายอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51, S.D. = .54) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การนำประเด็นปัญหาในการดำเนินงานมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ( = 4.67, S.D. = .49) รองลงมา คือ การกำหนดเป้าหมายวิธีการดำเนินการและระยะเวลามีความเหมาะสมและปฏิบัติจริงได้ ( = 4.60, S.D. = .51) และโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสร้างคุณลักษณะที่ดีด้านความประพฤติมีระเบียบวินัยและค่านิยมอันพึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน ( = 4.53, S.D. = .64)

1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น ผลการประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความพร้อมหรือความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.57,S.D. = .54)

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่คณะกรรมการดำเนินโครงการเป็นผู้มีความสนใจมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ( = 4.80, S.D. = .41) รองลงมาได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมีความสนใจมีความรู้ความสามารถในการดำเนินโครงการ ( = 4.73, S.D. = .46) และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมและเพียงพอ ( = 4.67, S.D. = .62)

1.3 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ผลการประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีความเหมาะสมของการดำเนินงานของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

( = 4.59, S.D. = .16) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย

3 อันดับแรก ได้แก่ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดของระยะเวลา และ การนิเทศติดตามกำกับการดำเนินโครงการตามขั้นตอนที่กำหนดทุกระยะ ( = 4.67, S.D. = .52) รองลงมา ได้แก่

การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนา ( = 4.64, S.D. = .48) และมีการประชุมและวางแผนการดำเนินโครงการ ( = 4.62, S.D. = .52)

1.4 ด้านผลผลิต ผลการประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

มีประสิทธิผลของการดำเนินงานที่เกิดกับนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62,

S.D. = .15) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนมีความอดทน ความเพียรพยายาม ( = 4.81, S.D. = .43) รองลงมาได้แก่ นักเรียน นั่งสมาธิสร้างความสงบก่อนเรียนรู้ ( = 4.80, S.D. = .42) และนักเรียนดำรงชีวิต อย่างพอเพียง ( = 4.75, S.D. = .43)

2. ระดับความพึงพอใจต่อการประเมินโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนวัดเสาหิน ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.67, S.D. = .15)

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีผลต่อการพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ( = 4.82, S.D. = .38) รองลงมาได้แก่ ผลจากการดำเนินการของโครงการทำให้นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ( = 4.77, S.D. = .46) และ โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการให้ประโยชน์แก่ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ( = 4.74, S.D. = .46)

โพสต์โดย เนส : [12 ก.พ. 2563 เวลา 14:16 น.]
อ่าน [634] ไอพี : 110.77.209.20
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ