ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ส

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สำหรับครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ(Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) 3) เพื่อศึกษาความสามารถของเด็กปฐมวัยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โดยใช้กระบวนการการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นปฏิบัติการตามแผน (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) และขั้นการสะท้อนผล (Reflection) จำนวน 2 วงรอบ โดยในวงรอบที่ 1 ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) เทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และ 3) วิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) ส่วนในวงรอบที่ 2 ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) เทคนิคการนิเทศ แบบชี้แนะ (Coaching) และ 2) วิธีเสริมพลังครู โดยมีกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า จำนวน 54 คน ประกอบด้วย ผู้ศึกษาค้นคว้า จำนวน 1 คน ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าโดยความสมัครใจ จำนวน 43 คน ได้แก่ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนในชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561จำนวน 43 คน ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 จำนวน 6 คน รุ่นที่ 2 จำนวน 16 คน รุ่นที่ 3 จำนวน 4 คน รุ่นที่ 7 จำนวน 8 คน รุ่นที่ 8 จำนวน 7 คน กลุ่มผู้ร่วมพัฒนา จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ครูปฐมวัยที่มีประสบการณ์ จำนวน 10 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 723 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 43 คน และเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 680 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนามี 2 ชนิด ได้แก่ 1.1) คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”สำหรับครูปฐมวัย 1.2) แผนการนิเทศด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู(Empowered Development Approach) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามแนวทาง โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”สำหรับครูปฐมวัย 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 5 ชนิด ได้แก่ แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบประเมิน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) และนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

การนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สำหรับครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) ในวงรอบที่ 1 โดยใช้กลยุทธ์ ในการพัฒนา 3 กลยุทธ์ คือ 1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2) การนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และ 3) วิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) สรุปผลการศึกษาทั้ง 2 วงรอบ ได้ดังนี้

1. ผลการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยรูปแบบวัฏจักรวิจัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”สำหรับครูปฐมวัยด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) ดังนี้

1.1 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนทั้ง 43 คน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเสาะตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ดังจะเห็นได้จากคะแนนทดสอบหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกคนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้ง 43 คน และความพึงพอใจที่มีต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.59) แสดงว่า กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนช่วยให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

1.2 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนทั้ง 43 คน สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเสาะ มีความเหมาะสมของแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยของกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( = 4.55)

1.3 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนทั้ง 43 คน สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเสาะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.49) และจากการสังเกตพฤติกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเสาะ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ทั้ง 43 คน มีการปฏิบัติในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 100

1.4 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคนทั้ง 43 คน สามารถเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย วัฏจักรสืบเสาะได้ พบว่า ผลการประเมินการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเของ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคน ทั้ง 43 คน โดยรวมเฉลี่ยทั้ง 2 วงรอบ อยู่ในระดับดี ( = 4.42)

2. ความพึงพอใจของครูปฐมวัยที่มีต่อเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) พบว่า ความพึงพอใจของของครูปฐมวัยที่มีต่อการนิเทศด้วยเทคนิคการนิเทศแบบชี้แนะ (Coaching) และวิธีเสริมพลังครู (Empowered Development Approach) โดยรวมเฉลี่ย ทั้ง 2 วงรอบ โดยรวมเฉลี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60)

3. ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเสาะ พบว่าความสามารถของเด็กปฐมวัยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเสาะ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 2.51)

สรุปผลการพัฒนาทั้ง 2 วงรอบ ผลปรากฏว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 43 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สามารถเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเสาะสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อยอดสู่ทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเสาะ และครูปฐมวัยกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 43 คน สามารถเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเสาะตามแนวทางโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ได้โดยบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาได้เป็นอย่างดี เด็กปฐมวัยกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 43 โรงเรียน จำนวน 680 คน มีความสุข มีความกระตือรือร้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเด็กปฐมวัยสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยวัฏจักรสืบเสาะได้ และการพัฒนาครูปฐมวัยครั้งนี้ กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทั้ง 43 คน จำนวน 43 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัยฉบับจริง เพื่อยื่นขอรับตราพระราชทานและคงสภาพความเป็น“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทันตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

โพสต์โดย หนิง หนิง : [23 ก.พ. 2563 เวลา 12:38 น.]
อ่าน [2352] ไอพี : 118.172.233.27
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 19,870 ครั้ง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง
20 เคล็ดลับเจ๋ง ๆ ช่วยทำให้ตัวเองดูเด็กลง

เปิดอ่าน 13,548 ครั้ง
6 เหตุผลธรรมดา แต่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณไม่รวยสักที
6 เหตุผลธรรมดา แต่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คุณไม่รวยสักที

เปิดอ่าน 229,942 ครั้ง
Pronouns  ( คำสรรพนาม )
Pronouns ( คำสรรพนาม )

เปิดอ่าน 8,021 ครั้ง
ครูพันธุ์ควอลิตี้
ครูพันธุ์ควอลิตี้

เปิดอ่าน 11,525 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน
ขจัดกลิ่นเหม็น ภายในบ้าน

เปิดอ่าน 12,936 ครั้ง
รวมเมนูอาหารเจ
รวมเมนูอาหารเจ

เปิดอ่าน 11,336 ครั้ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง
"ครอบฟันสี" อย่าคิดเป็นอื่นไกล นี่คือพืชชนิดหนึ่ง

เปิดอ่าน 12,488 ครั้ง
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข
เข้าใจและยอมรับ... แล้วคุณจะมีความสุข

เปิดอ่าน 35,589 ครั้ง
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต
เปิดโผ 15 อาชีพที่กำลังจะสาบสูญไปในอนาคต

เปิดอ่าน 15,743 ครั้ง
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ

เปิดอ่าน 130,227 ครั้ง
ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

เปิดอ่าน 163,631 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 17,013 ครั้ง
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด
เคาน์เตอร์ต้อนรับในโรงเรียน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 8,506 ครั้ง
เทคนิคบอกลา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
เทคนิคบอกลา "เครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

เปิดอ่าน 7,963 ครั้ง
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media
เทคนิคการทำตลาดบน Social Media

เปิดอ่าน 14,058 ครั้ง
ทำไมราคายางจึงร่วงหล่น?
ทำไมราคายางจึงร่วงหล่น?
เปิดอ่าน 10,316 ครั้ง
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
คู่มือพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ
เปิดอ่าน 17,179 ครั้ง
ประติมากรรมรูปเคารพ
ประติมากรรมรูปเคารพ
เปิดอ่าน 19,146 ครั้ง
แรงบันดาลใจ ถ่ายรูปให้ลูกมุมเดิม 14 ปี ตั้งแต่เด็กจนโต ชมคลิป
แรงบันดาลใจ ถ่ายรูปให้ลูกมุมเดิม 14 ปี ตั้งแต่เด็กจนโต ชมคลิป
เปิดอ่าน 2,393 ครั้ง
"หมอเฉลิมชัย" พบสูตรวัคซีนรับมือโอมิครอน เพิ่มภูมิได้เพิ่มขึ้น 29-33 เท่า
"หมอเฉลิมชัย" พบสูตรวัคซีนรับมือโอมิครอน เพิ่มภูมิได้เพิ่มขึ้น 29-33 เท่า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ