ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ภาคเรียนที่ 1 ปีก

1.1 ระดับชั้นที่สอน

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชา สังคมศึกษา รหัส ส23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 3 ห้องเรียน คิดเป็น 9 คาบ/สัปดาห์

1.2 ได้รับการนิเทศการสอนจากเพื่อนครูในกลุ่มสาระและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.3 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งเป็นรายวิชาที่ตรงกับวิชาเอกและ/หรือความถนัดของข้าพเจ้า ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านการเรียนการสอนในรูปแบบของการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและจากการค้นคว้าเอกสาร ตำรา อินเทอร์เน็ตและแหล่งความรู้อื่นๆอย่างต่อเนื่อง โดยมีประสบการณ์ในการสอน เป็นเวลา 2 ปี

1.4 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้ร่วมกับคณะครู อาจารย์ ในองค์กรและนอกองค์กรในการร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ การจัดจำหน่ายการเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งร่วมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อยกระดับให้สูงขึ้นในด้านต่างๆดังนี้

2. วิธีการจัดทำและการใช้หน่วยการเรียนรู้

2.1 ผู้สอนได้ทำการแบ่งหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา ดังนี้

- รายวิชา สังคมศึกษา รหัส ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดทำหน่วยการเรียนรู้ ทั้งหมด 8 หน่วยการเรียนรู้ เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต ได้แก่

หน่วยที่ 1 พระพุทธ

หน่วยที่ 2 พระธรรม

หน่วยที่ 3 พระสงฆ์

หน่วยที่ 4 ศาสนพิธี พิธีกรรม ตามแนวปฏิบัติของศาสนาอื่นๆ

หน่วยที่ 5 สถาบันทางสังคม

หน่วยที่ 6 กฎหมายกับตัวเรา

หน่วยที่ 7 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

หน่วยที่ 8 ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองการปกครองไทยสมัยปัจจุบัน

2.2 ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้

ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในการบูรณาการให้สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอน ดังนี้

- วิเคราะห์ตัวชี้วัดสู่มาตรฐานการเรียนรู้

- กำหนดสาระสำคัญ ว่าผู้เรียนรู้อะไร ทำอะไรได้

- จัดทำโครงสร้างรายวิชา

- วิเคราะห์มาตรฐานสู่สมรรถนะและคุณลักษณะ

- วิเคราะห์หลักฐานการเรียนรู้

- วางแผนกำหนดหลักฐานการเรียนรู้

- ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

- ตรวจสอบกิจกรรมการเรียนรู้

- ศึกษาองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้

2.3 ความสำเร็จและหรือปัญหาของการนำไปใช้

ความสำเร็จ

การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีความเป็นระบบมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมาก

ปัญหา

-

2.4 วิธีการแก้ปัญหา

ด้านการเรียนการสอน

ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร

รู้ เข้าใจหลักการ/จุดหมาย/โครงสร้างหลักสูตร ได้แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้วิเคราะห์

หลักสูตร/ตัวชี้วัด ได้คำอธิบาย/ผลการเรียนรู้/หน่วยการเรียนรู้ ได้ทราบรายวิชาที่ต้องสอนตามโครงสร้าง

2.5 วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน

จากการสังเกตของครูผู้สอนในการนำหน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำมาใช้สอนนักเรียน

ผลปรากฏว่า กระบวนการเรียนการสอนมีความคล่องตัว ผู้เรียนให้ความสำคัญกับการเรียนและเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

2.6 ผลการเรียนรู้/ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

จากการประเมินผลการเรียนของนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2560

รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส23101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนทั้งหมด ระดับผลการเรียน ผลการประเมิน

(คน) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส ผ มผ

116 24 26 46 20 - - - - - - - -

3. ผลการประเมินตนเอง ที่เชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ใส่เครื่องหมาย)

ประเด็น ทำได้ดีมาก ทำได้ดี ทำได้บ้างแต่ต้องพัฒนาเพิ่ม ไม่ได้ทำหรือต้องการพัฒนามาก

1. การศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร 

2. โครงสร้างรายวิชา 

3. หน่วยการเรียนรู้ 

4. แผนการจัดการเรียนรู้ 

5. การจัดกิจกรรมเรียนรู้ 

6. สื่อ/แหล่งเรียนรู้ 

7. การใช้คำถาม 

8. การวัด ประเมินผล 

ประเด็น ทำได้ดีมาก ทำได้ดี ทำได้บ้างแต่ต้องพัฒนาเพิ่ม ไม่ได้ทำหรือต้องการพัฒนามาก

9. การพัฒนาทักษะการคิด 

10. การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

11. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

12. วิจัยปฏิบัติการ 

13. การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

14. ส่งเสริม/พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

15. การสอดแทรกอาเซียน 

รวม(ประเด็น) 

จากตาราง พบว่า

1. ประเด็นที่ทำได้ในระดับดี มีอยู่ 9 ประเด็น ดังนี้

การศึกษา/วิเคราะห์หลักสูตร โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ การใช้คำถาม การดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล วิจัยปฏิบัติการ การสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริม/พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน การสอดแทรกอาเซียน

2. ประเด็นที่ทำได้บ้างแต่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม มีอยู่ 6 ประเด็น ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัด ประเมินผล การพัฒนาทักษะการคิด การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

4. การร่วมมือพัฒนางาน

มีประชุมปรึกษาหารือกับคณะครู ระดับชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันในด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา เพื่อระดมพลังสมองในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

5. การสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

-

6. ต้องการได้รับความช่วยเหลือ

-

โพสต์โดย Kapoo : [24 ก.พ. 2563 เวลา 10:25 น.]
อ่าน [474] ไอพี : 27.55.73.55
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ