ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การรายงานผลการบริหารจัดการ โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รายงานผลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 2) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 3) รายงานผลการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และ 4) รายงานความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการใน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) และขั้นตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ผลการรายงานพบว่า

ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

1. สภาพการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

2. ปัญหาการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

2.1 ด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

3. แนวทางการบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการ 2 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กิจกรรมที่ 2 การบูรณาการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ระดับสหวิทยาเขต และระดับสถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (Plan) : ระยะที่ 1 ศึกษาบริบท คิด ค้น พัฒนา

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (Do) : ระยะที่ 2 ขับเคลื่อน ชวนทำ นำสู่ปฏิบัติ

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (Check ) : ระยะที่ 3 แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มุ่งสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง ( Act) : ระยะที่ 4 สะท้อน ขยาย รายงานผล

ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขต ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสพฐ.

2. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2560

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พบว่า คะแนนเฉลี่ยรวมระดับเขต ทุกรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสพฐ.

4. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยรวมร้อยละสูงกว่าค่าเฉลี่ยปีการศึกษา 2560

ขั้นตอนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พบว่า

ความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

1. เขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดทำนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูด้วยการอบรมแบบเข้มเน้นการบริหารงานวิชาการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) และการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

2. เขตพื้นที่การศึกษา ควรกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ต่ำ เน้นหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อระดมทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ชุมชนและเทคโนโลยี นำมาใช้ในการจัดการศึกษา

3. เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ควรวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้เป็นทิศทางเดียวกัน

4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และการนิเทศการศึกษา ควรมีความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

โพสต์โดย ทิพย์ : [25 ก.พ. 2563 เวลา 17:43 น.]
อ่าน [1679] ไอพี : 171.6.225.155
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,210 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 123,364 ครั้ง
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี
ประวัติย่อของคณิตศาสตร์ : กาลิเลโอ กาลิเลอี

เปิดอ่าน 12,016 ครั้ง
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi
อะไร? อยู่ใน Wi-Fi

เปิดอ่าน 10,499 ครั้ง
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี
ผีเสื้อบอกให้รู้มลพิษในแหล่งน้ำ ไม่ต้องไปตรวจ วัดด้วยสารเคมี

เปิดอ่าน 9,683 ครั้ง
บัตรประชาชนทายรัก
บัตรประชาชนทายรัก

เปิดอ่าน 20,291 ครั้ง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง
ดื่มเติมภูมิกันหวัด กระดูก-หัวใจแข็งแรง

เปิดอ่าน 12,493 ครั้ง
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475
เหตุการณ์ในแผ่นดินเมื่อปี พ.ศ. 2475

เปิดอ่าน 12,403 ครั้ง
รวมเมนูอาหารเจ
รวมเมนูอาหารเจ

เปิดอ่าน 61,948 ครั้ง
หน้ามน-หน้ามล
หน้ามน-หน้ามล

เปิดอ่าน 28,130 ครั้ง
Plasma TV คืออะไร
Plasma TV คืออะไร

เปิดอ่าน 9,083 ครั้ง
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !

เปิดอ่าน 9,104 ครั้ง
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี
เปิดตัว "iPhone5" จอเรตินา 4 นิ้ว พร้อม iOS6 อัพเดทใหม่อีกเพียบ ไทยรอปลายปี

เปิดอ่าน 17,820 ครั้ง
การตัดแต่งต้นไม้
การตัดแต่งต้นไม้

เปิดอ่าน 15,272 ครั้ง
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว
ยาธาตุ(กลิ่นซินนามอน) แก้ท้องอืด ปรุงเองได้...ง่ายนิดเดียว

เปิดอ่าน 28,889 ครั้ง
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
มินาโมโตะ ชิซุกะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,741 ครั้ง
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่น "ป้อม อัสนี  โชติกุล"
เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย เวอร์ชั่น "ป้อม อัสนี โชติกุล"

เปิดอ่าน 21,052 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย

เปิดอ่าน 12,540 ครั้ง
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค
กินผลไม้พื้นบ้านต้านโรค

เปิดอ่าน 24,666 ครั้ง
ที่ไปและที่มาของการชู 2 นิ้ว (สู้ตายค่ะ)
ที่ไปและที่มาของการชู 2 นิ้ว (สู้ตายค่ะ)

เปิดอ่าน 38,068 ครั้ง
กฎหมายตราสามดวง
กฎหมายตราสามดวง เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ