ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเรียนรู้โโยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โรงเรียนวัดน้ำรัก (ประชาน้ำรัก) ยึดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารงานวิชาการโดยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์เอกสาร นโยบายของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาการวางแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ การดำเนินการพัฒนาตามแผน การติดตาม ตรวจสอบ การประเมิน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการอย่างอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล จากแนวทางการบริหารงานดังกล่าวโรงเรียนวัดน้ำรักจึงได้จัดทำระบบเรียนรู้ของโรงเรียนขึ้นเพื่อประกอบการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการเตรียมการประเมินวิทยฐานะของครูผู้สอนตามเกณฑ์ ว21 อีกทั้งยังได้ใช้กระบวนการ PLC มาผนวกเข้ากับการจัดการเรียนรู้ด้วยจึงเกิดเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ขึ้น

ระบบเรียนรู้ระบบเรียนรู้ หมายถึง ระบบงานที่จัดทำเป็นขั้นตอนตามหลักเหตุผลทางวิชาการโดยมีขั้นตอนของระบบที่ชัดเจนไม่ซับซ้อน ประกอบด้วยการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน จัดทำแหล่งเรียนรู้และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อปรับบทบาทของครูผู้สอน ปรับพื้นฐาน เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งมีการนิเทศ ประเมินผลและประมวณผลแต่ละหน่วย สอนซ่อมเสริมและทำวิจัยเพื่อปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสรุปรายงานผลระบบเรียนรู้

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมกันเพื่อทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผล

การปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์

การทำงานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระบบเรียนรู้มีการเขียนแผนผังการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ 1. กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน จัดแหล่งเรียนรู้ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2. วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อปรับบทบาทของครูผู้สอน

3. พื้นฐานดีหรือไม่ (ปรับพื้นฐาน) 4. เตรียมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้) 5. จัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นิเทศ 6. ประเมินผลและประมวลผลแต่ละหน่วย 7. ผู้เรียนผ่านการประเมินหรือไม่ (ซ่อมเสริม/ วิจัยปรับปรุง) (นักเรียนกลุ่มต้องช่วยเหลือ) 8. ส่งเสริม/ วิจัยพัฒนาต่อเนื่อง (นักเรียนกลุ่มปานกลาง – เก่ง) และ 9. สรุปรายงานผลระบบเรียนรู้ ทำให้ครูทำงานอย่างเป็นระบบส่งผลให้ ร้อยละ

ของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป หลังการใช้ระบบเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โดยมีค่าเฉลี่ยระดับประถมศึกษาตอนต้นเท่ากับร้อยละ 60.76 ระดับประถมศึกษาตอนปลายเท่ากับร้อยละ 61.63 และเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 61.19 และจากการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (PLC) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินงานระบบเรียนรู้ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินการระบบเรียนรู้ 1. แบบบันทึกข้อมูล / แบบประเมินบางส่วนยังต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเหมาะสมกับบริบทมากขึ้นดังนั้นในระหว่างการดำเนินการของระบบเรียนรู้จึงมีการปรับปรุงและพัฒนาแบบบันทึกข้อมูล แบบประเมินต่าง ๆ ให้เกิดความเหมาะสมกับนักเรียนรู้หรือบริบทต่าง ๆ ของโรงเรียน

2. การกำหนดการส่งงานโดยครูปฏิบัติได้ตามกำหนดการที่วางไว้ แต่ยังไม่มีการกำหนดการส่งงานคืน จึงทำให้เกิดปัญหาในส่วนข้อความต่อเนื่องในการทำงาน จึงควรมีการกำหนดการส่งงานคืน เพื่อให้การทำงานของครูมีความต่อเนื่อง 3. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานสำหรับผู้ที่ไม่ได้ดำเนินการตามระบบหรืออาจมี ความบกพร่องบางส่วน จะต้องมีกฎเกณฑ์หรือหลักการดำเนินการเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานและเป็นไปในรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งองค์กรในภาพรวม 4. การดำเนินการสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายเชิงปริมาณได้ แต่ในเชิงคุณภาพยังต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในเชิงลึกให้มากขึ้น ต้องลงสู่ผู้เรียนและนำข้อมูลจากผู้เรียนมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการให้เป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยแท้จริง

5. กิจกรรมของโรงเรียนบางกิจกรรมไม่ได้ดำเนินการตามกำหนดการที่วางไว้ หรือมีกิจกรรมจากภายนอก ทำให้ส่งผลกระทบต่อเวลาในการดำเนินการของระบบ ดังนั้นการวางแผนงานหรือกำหนดการต่าง ๆ ต้องมีความยืดหยุ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ และในขณะเดียวกันอาจต้องวางแผนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้รัดกุมและควบคุมให้เป็นไปตามกำหนดการมากขึ้นเช่นกัน

การเป็นแบบอย่างได้ การจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้มีการจัดทำคู่มือระบบเรียนรู้ซึ่งเกิดมาจากกระบวนการ PLC และนำข้อมูลมาเขียนแผนผัง

การดำเนินงาน ซึ่งในแบบบันทึกตามแต่ละตัวชี้วัดจะสอดคล้องกับการดำเนินงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ตาม ว21

และในการทำงานแต่ละขั้นตอนจะมีแบบบันทึกคุณภาพ มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินชัดเจน ส่งผลให้ครูทำงานง่ายขึ้นและเป็นระบบสามารถนำข้อมูลรวบรวมส่งผลงานได้ และส่งผลต่อผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

สรุปคือเมื่อใช้ระบบเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ผ่านยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทำให้สมารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและครูสามารถรวบรวมผลงานเพื่อประเมินวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21 ได้ โดยระบบเรียนรู้ที่นำมาใช้ได้จัดทำเป็นครู่มือและแบบบันทึกที่ชัดเจนซึ่งได้มาจากกระบวนการ PLC และระหว่างการดำเนินการจัดการเรียนรู้ก็ได้มีการทำ AAR ระหว่างทางเพื่อปรับปรุงระบบเรียนรู้ให้ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการด้วย

โพสต์โดย pla : [28 ก.พ. 2563 เวลา 07:21 น.]
อ่าน [1353] ไอพี : 223.204.242.90
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ