ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน

เพื่อพัฒนาความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1

(อายุ 3-4 ปี)

ผู้วิจัย นางสำรวย อุตชี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวดอนชาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง

อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ปีที่ศึกษา 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ จึงมีความมุ่งหมาย (1) เพื่อศึกษาความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน (2) เพื่อเปรียบเทียบความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โดยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กชาย – หญิง ที่กำลังศึกษาชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (3-4 ปี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านหัวดอนชาด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ได้เด็กปฐมวัยปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) จำนวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้มี 2 ชนิด ประกอบด้วย (1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) จํานวน 20 แผน (2) แบบประเมินความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ระหวางเรียนของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็กปีที่ 1 (อายุ 3-4 ปี) โดยใชกิจกรรมการละเลนพื้นบ้าน จํานวน 4 ฉบับ แบงตามความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ค่าความยากตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.20 ถึง 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test แบบ Dependent Samples

ผลการศึกษา ปรากฏ ดังนี้

1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ก่อนการจัดกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยภาพรวมเท่ากับ 16.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.74 คิดเป็นร้อยละ 41.18 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เท่ากับ 29.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.82 คิดเป็นร้อยละ 73.38 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

1.1 ด้านทักษะทั่วไป ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.46 คิดเป็นร้อยละ 46.47 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เท่ากับ 7.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.23 คิดเป็นร้อยละ 74.12

1.2 ด้านทักษะการทรงตัวก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.42 คิดเป็นร้อยละ 41.76 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เท่ากับ 7.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 คิดเป็นร้อยละ 72.94

1.3 ด้านทักษะการกระโดด ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เท่ากับ 3.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.11 คิดเป็นร้อยละ 31.18 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เท่ากับ 7.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.97 คิดเป็นร้อยละ 70.00 ตามลำดับ

1.4 ด้านทักษะการวิ่ง ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เท่ากับ 4.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 คิดเป็นร้อยละ 45.29 และหลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยของความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เท่ากับ 7.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.17 คิดเป็นร้อยละ 76.47

2. เด็กปฐมวัย (อายุ 3-4 ปี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ หลังการทำกิจกรรมความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านทักษะทั่วไป ด้านทักษะการทรงตัว ด้านทักษะการกระโดดและด้านทักษะการวิ่งสูงกว่าก่อนการทำกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย ศิริ : [5 มี.ค. 2563 เวลา 19:43 น.]
อ่าน [1413] ไอพี : 49.228.187.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ