ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนวัดบางจิก

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ของโรงเรียนวัดบางจิก

ผู้รายงาน : นางสาวเจติยา ดากระบุตรผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนวัดบางจิก

ปีการศึกษา : 2561

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ประเมินสภาวะแวดล้อม(Context Evaluation:C) ของการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิก2)ประเมินปัจจัยนำเข้า (Inputs Evaluation:I) ของการดำเนินการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิก3) ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation:P) ของการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิกและ4) ประเมินผลผลิต (Products Evaluation:P) ของการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิกโดยใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ของแดเนียลแอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L. Stufflebeam)ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการมีจำนวนทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ครูผู้สอนโรงเรียนวัดบางจิกจำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 67 คนนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 67คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ครูผู้สอนโรงเรียนวัดบางจิกจำนวน 6 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ยกเว้นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นผู้แทนครูและผู้บริหารสถานศึกษา เนื่องจากผู้แทนครูได้ถูกเลือกอยู่ในส่วนของครูผู้สอนแล้วผู้ปกครองนักเรียนโดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 29คนนักเรียน โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 จำนวน 29คนสาเหตุที่เลือกเพราะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6สามารถอ่านแบบสอบถามได้คล่องทุกคนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 6 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าความเชื่อมั่น ค่าความเที่ยงตรงเนื้อหาและวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมินพบว่า

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิก สรุปผลการประเมินดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1โดยรวมตามความคิดเห็นของครูผู้สอนอยู่ในระดับมาก( = 4.33, S.D.=.24) เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.67, S.D.=.13)ด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับมาก( = 4.21, S.D.=.27)ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก( = 4.21, S.D.=.27)และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก( = 4.21, S.D.=.27) ตามลำดับและตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.33, S.D.=.20)เมื่อพิจารณารายด้านเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านปัจจัยนำเข้าอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.64, S.D.=.26)ด้านกระบวนการอยู่ในระดับมาก( = 4.28, S.D.=.19) ด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับมาก( = 4.20, S.D.=.18)และด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก( = 4.20, S.D.=.18)ตามลำดับ

2.ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ด้านสภาวะแวดล้อม ความคิดเห็นของของครูผู้สอนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.21,S.D.= .27) และความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.20, S.D.= .18)

3.ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1ด้านปัจจัยนำเข้าความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.67, S.D.=.13)ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับระดับมากที่สุด( = 4.64, S.D.= .26)

4.ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านกระบวนการความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.21, S.D.= .27)ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.28, S.D.= .19)

5.ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ด้านผลผลิตความคิดเห็นของครูผู้สอนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.21, S.D.= .27) ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.20, S.D.= .18)ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.33, S.D.= .16)

6.ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ความพึงพอใจของครูผู้สอนพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.00, S.D.= .89)ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.14, S.D.= .37)และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.34, S.D.= .66)

7.ผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนวัดบางจิกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักเรียนพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.39, S.D.= .24)

โพสต์โดย เจติยา ดากระบุตร : [10 มี.ค. 2563 เวลา 21:02 น.]
อ่าน [3645] ไอพี : 49.230.95.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,578 ครั้ง
"เก้าอี้เปลี่ยนโลก" ฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ช่วยลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเอง
"เก้าอี้เปลี่ยนโลก" ฝีมือเยาวชน PTTEP Teenergy ช่วยลดปัญหาโลกร้อนง่ายๆ ด้วยตัวเอง

เปิดอ่าน 36,723 ครั้ง
ประณีตศิลป์ไทย
ประณีตศิลป์ไทย

เปิดอ่าน 201,756 ครั้ง
ระบบย่อยอาหาร
ระบบย่อยอาหาร

เปิดอ่าน 8,188 ครั้ง
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน
หาความสุขแบบไม่ต้องเสียเงิน

เปิดอ่าน 16,904 ครั้ง
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย
ผลวิจัย "ซุปไก่สกัด" มีผลดีต่อสมองและร่างกาย

เปิดอ่าน 49,629 ครั้ง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
‘คุณค่าของครู’ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

เปิดอ่าน 19,549 ครั้ง
เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
เกร็ดน่ารู้ของกาแฟ ... ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

เปิดอ่าน 22,735 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2557

เปิดอ่าน 10,299 ครั้ง
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย
พบตะกั่วในลิปสติก มีปริมาณน้อยมากต่ำกว่า ระดับเป็นอันตราย

เปิดอ่าน 34,161 ครั้ง
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการกำหนดเครื่องแบบผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 44,402 ครั้ง
Verb Tenses (Future Tenses )
Verb Tenses (Future Tenses )

เปิดอ่าน 22,317 ครั้ง
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม
"ว่านผู้เฒ่าเฝ้าบ้าน" กับความเชื่อทางสังคม

เปิดอ่าน 15,406 ครั้ง
การเลือกโต๊ะสำหรับการเขียนหนังสือ
การเลือกโต๊ะสำหรับการเขียนหนังสือ

เปิดอ่าน 9,370 ครั้ง
ฤดูฝน กับยางของท่าน
ฤดูฝน กับยางของท่าน

เปิดอ่าน 4,929 ครั้ง
การปลูกและการดูแลรักษามะเขือเปราะ
การปลูกและการดูแลรักษามะเขือเปราะ

เปิดอ่าน 16,041 ครั้ง
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว
เปิดอ่าน 10,899 ครั้ง
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้
เอาไฟฉายส่องตา แก้เมาเครื่องบินได้
เปิดอ่าน 31,320 ครั้ง
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์สอบบรรจุครูผู้ช่วย
เปิดอ่าน 7,975 ครั้ง
อย. ยัน ไม่มีน้ำว่านหางจระเข้รักษาอีโบลาได้
อย. ยัน ไม่มีน้ำว่านหางจระเข้รักษาอีโบลาได้
เปิดอ่าน 12,710 ครั้ง
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมวันสงกรานต์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ