ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์

โรงเรียนสามบ่อวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย พรทิพย์ ศรีจำเริญ

ปีที่ทำวิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ปีการศึกษา 2561 2) ศึกษาความ

พึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ปีการศึกษา 2561

วิธีดำเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา โดยการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ แล้วตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ 2) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา กับกลุ่มเป้าหมาย 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 20 คน นักเรียน จำนวน 176 คน ผู้ปกครอง จำนวน 176 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 377 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้

1.1 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา มีข้อสรุปดังนี้

1.1.1 ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น และนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยสูงขึ้น อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

1.1.2 ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ผลปรากฏว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบที่หลากหลาย และครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.1.3 ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากชุมชน และประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาเพิ่มขึ้น

1.1.4 ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลปรากฏว่า ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และได้รับการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น

1.1.5 ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ผลปรากฏว่า โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และพร้อมใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ผลปรากฏว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น ความศรัทธาจากชุมชนเพิ่มขึ้น และประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 หลังการทดลองใช้รูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยรวม 70.13 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยรวม 64.40 จะเห็นได้ว่า

ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2561

มีค่าเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (+5.73) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (+9.15)

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ปีการศึกษา 2561 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.70, = 0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือครูผู้สอน ( = 4.75, = 0.15) รองลงมา ได้แก่ นักเรียน ( = 4.73 , = 0.10) ผู้ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ( = 4.60, = 0.17)

โพสต์โดย ทิพย์ : [12 มี.ค. 2563 เวลา 11:10 น.]
อ่าน [1669] ไอพี : 101.51.106.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,403 ครั้ง
พระสรัสวดี
พระสรัสวดี

เปิดอ่าน 17,414 ครั้ง
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู
คู่มือการอุทธรณ์และการร้องทุกข์และแนววินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญสำหรับครู

เปิดอ่าน 14,218 ครั้ง
สรรพคุณของพืชผัก
สรรพคุณของพืชผัก

เปิดอ่าน 17,143 ครั้ง
โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน
โรคฉี่หนู...เชื้อร้ายที่มาพร้อมหน้าฝน

เปิดอ่าน 12,754 ครั้ง
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?
"ปริญญาตรีหมื่นห้า"ฝ่าวิกฤติ!เด็กจบใหม่...ไม่ผ่านโปร!?

เปิดอ่าน 7,751 ครั้ง
3 ข้อควรรู้ ก่อนพาลูก ไปหาหมอ
3 ข้อควรรู้ ก่อนพาลูก ไปหาหมอ

เปิดอ่าน 12,123 ครั้ง
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)
หยุดทำร้ายเด็กไทยโดยใช้ผลการสอบ O-NET ตัดสินเลื่อนชั้น(ได้-ตก)

เปิดอ่าน 19,026 ครั้ง
ผักชีล้อม
ผักชีล้อม

เปิดอ่าน 9,397 ครั้ง
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน
วิธีป้องกันไม่ให้เป็นร้อนใน

เปิดอ่าน 14,507 ครั้ง
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค
ไก่เคยูเบตง สร้างทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค

เปิดอ่าน 9,838 ครั้ง
ทาครีมบำรุงอย่างไร ให้ถูกวิธี
ทาครีมบำรุงอย่างไร ให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 9,307 ครั้ง
ดูวิวัฒนาการใบหน้าบรรพบุรุษสู่มนุษย์ยุคใหม่ - 6 ล้านปีใน 1 นาที
ดูวิวัฒนาการใบหน้าบรรพบุรุษสู่มนุษย์ยุคใหม่ - 6 ล้านปีใน 1 นาที

เปิดอ่าน 57,198 ครั้ง
ประวัติโทรทัศน์ไทย
ประวัติโทรทัศน์ไทย

เปิดอ่าน 21,334 ครั้ง
โลกออนไลน์แชร์ สุดยอดคุณครู! ตรวจการบ้านลูกศิษย์ละเอียดยิบ
โลกออนไลน์แชร์ สุดยอดคุณครู! ตรวจการบ้านลูกศิษย์ละเอียดยิบ

เปิดอ่าน 15,496 ครั้ง
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร
การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตเป็น‘ผู้นำสังคม’ : โดย นพ.วิชัย เทียนถาวร

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 23,709 ครั้ง
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?
กีฬาฟุตบอล มาจากไหน?

เปิดอ่าน 9,033 ครั้ง
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล
จับตาอนาคตทีวีไทย กับการเปลี่ยนแปลงจากระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล

เปิดอ่าน 66,050 ครั้ง
วิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ที่ถูกต้อง
วิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 61,491 ครั้ง
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"
เฉลยที่มาคำถาม ... "อยากให้พรุ่งนี้เป็นเมื่อวาน .. วันนี้จะได้เป็นวันศุกร์"

เปิดอ่าน 46,863 ครั้ง
GPS คืออะไร
GPS คืออะไร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ