ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์

โรงเรียนสามบ่อวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย พรทิพย์ ศรีจำเริญ

ปีที่ทำวิจัย 2561

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา มีวัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้ 1) ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ปีการศึกษา 2561 2) ศึกษาความ

พึงพอใจของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ปีการศึกษา 2561

วิธีดำเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กำหนดรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา โดยการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กำหนดเป็นรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ แล้วตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ 2) ทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา กับกลุ่มเป้าหมาย 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 5 คน ครูผู้สอน จำนวน 20 คน นักเรียน จำนวน 176 คน ผู้ปกครอง จำนวน 176 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 377 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้

1.1 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา มีข้อสรุปดังนี้

1.1.1 ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น และนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยสูงขึ้น อีกทั้งโรงเรียนยังได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนต่อระบบการบริหารและการจัดการศึกษา

1.1.2 ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ผลปรากฏว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบที่หลากหลาย และครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

1.1.3 ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผลปรากฏว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากชุมชน และประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาเพิ่มขึ้น

1.1.4 ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลปรากฏว่า ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และได้รับการนิเทศ ติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น

1.1.5 ผลการพัฒนาตามกลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ในโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ผลปรากฏว่า โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสภาพภูมิทัศน์สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และพร้อมใช้งานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา ผลปรากฏว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่น ความศรัทธาจากชุมชนเพิ่มขึ้น และประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 หลังการทดลองใช้รูปแบบ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยรวม 70.13 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยรวม 64.40 จะเห็นได้ว่า

ร้อยละของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียน ในปีการศึกษา 2561

มีค่าเฉลี่ยรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (+5.73) โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้นที่สุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (+9.15)

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา ปีการศึกษา 2561 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครอง ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนสามบ่อวิทยา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.70, = 0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือครูผู้สอน ( = 4.75, = 0.15) รองลงมา ได้แก่ นักเรียน ( = 4.73 , = 0.10) ผู้ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษา ( = 4.60, = 0.17)

โพสต์โดย ทิพย์ : [12 มี.ค. 2563 เวลา 11:10 น.]
อ่าน [1947] ไอพี : 101.51.106.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 22,767 ครั้ง
"ซอกแจ" เด็กเกาหลีป.4 ที่ถูกเพื่อนๆ เพิกเฉย ไปดูกันว่า คุณครูช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไร?
"ซอกแจ" เด็กเกาหลีป.4 ที่ถูกเพื่อนๆ เพิกเฉย ไปดูกันว่า คุณครูช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไร?

เปิดอ่าน 37,459 ครั้ง
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิด

เปิดอ่าน 39,575 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 9 การเริ่มเล่นและการเริ่มเล่นใหม่

เปิดอ่าน 11,549 ครั้ง
กล้วยป่า
กล้วยป่า

เปิดอ่าน 13,977 ครั้ง
สโลว์ฟู้ด อาหารสำหรับคนอยากผอม
สโลว์ฟู้ด อาหารสำหรับคนอยากผอม

เปิดอ่าน 13,031 ครั้ง
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ
หยุดมโน นร.นามสกุลยาวสุด ยันตัดต่อหลงเชื่อทั้งประเทศ

เปิดอ่าน 25,748 ครั้ง
เคล็ดลับ"ล้างเห็ด" ให้สะอาดทันใจ
เคล็ดลับ"ล้างเห็ด" ให้สะอาดทันใจ

เปิดอ่าน 13,172 ครั้ง
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์
มาอัพเดทดวงของคุณในรอบ 2 สัปดาห์

เปิดอ่าน 113,535 ครั้ง
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เปิดอ่าน 9,991 ครั้ง
บทร้อยกรองสำหรับการฝึกการออกเสียง สระเอือ
บทร้อยกรองสำหรับการฝึกการออกเสียง สระเอือ

เปิดอ่าน 23,130 ครั้ง
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น
อาหารดีที่ควรมีติดบ้าน-ทานประจำทำสมองแล่น

เปิดอ่าน 8,642 ครั้ง
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน
พิชิตสุขภาพการเงินที่ดีใน 31 วัน

เปิดอ่าน 35,453 ครั้ง
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)
ระบบการเรียนการสอนของบริกส์ (Briggs Model)

เปิดอ่าน 72,786 ครั้ง
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู
ภาพ/คำกลอน/คำคม เกี่ยวกับครู

เปิดอ่าน 1,846 ครั้ง
แนะนำสถานที่ทำบุญตามวันเกิด รับวันพระใหญ่ "วิสาขบูชา"
แนะนำสถานที่ทำบุญตามวันเกิด รับวันพระใหญ่ "วิสาขบูชา"

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,733 ครั้ง
เปลือกไข่ช่วยให้ผ้าขาว
เปลือกไข่ช่วยให้ผ้าขาว

เปิดอ่าน 61,526 ครั้ง
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร
ฃ ขวดกับ ฅ คนหายไปตั้งแต่เมื่อไร

เปิดอ่าน 20,951 ครั้ง
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ
ทฤษฎี 3 องค์ประกอบ

เปิดอ่าน 15,709 ครั้ง
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ
ต้นไม้ประดับ ปลูกสำหรับดูดสารพิษ

เปิดอ่าน 79,833 ครั้ง
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ