ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมั

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ระหว่างก่อนเรียนและภายหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิชาการอื่นๆ ที่ได้นำแบบฝึกเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น ผลงานการวิจัยของ ศรีสุข ชีพพานิชย์ (2553) ได้ศึกษาความคิดรวบยอด เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วนของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 16 คน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนร้อยละ 87.50 มีความคิดรวบยอด เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วน โดย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552 : 108-109) ได้ศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 91.09/81.60 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6950 ปวิตตรา แสงจันทร์ (2555 : 10-11) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้รูปแบบซิปปาประกอบแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ ซิปปาประกอบแบบฝึกทักษะสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนก่อนการ จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาประกอบแบบฝึกทักษะ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มาลินี คำชมพู (2554: 181) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.79 กุหลาบ สีชาลี (2556 : 8-9) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการ เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 วิทยา เผือกชาวนา (2556 : 10-11) ได้ศึกษาการสอนซ่อมเสริม เรื่อง สมการและการแก้สมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ( 19.11 2  ) สูงกว่า คะแนนแบบทดสอบ ก่อนเรียน ( 4.25 1  ) ราชัญ กาไชย (2555 : 76) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอัตราส่วนและ ร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ผลการหาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน และร้อยละนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย มีค่า E1/E2 เป็น 89.35 / 82.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไว้คือ 80/80 คะแนนผลการทดสอบหลังเรียนเรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย มีคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละระหว่าง 73.33 – 93.33 นักเรียนที่ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ( ร้อยละ 70 ) จำนวน 26 คน มีค่าเท่ากับร้อยละ 96.30 และนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ กำหนด ( ร้อยละ 70 ) จำนวน 1 คน มีค่าเท่ากับร้อยละ 3.70

2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ได้รับเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน มีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552 : 108-109) ได้ศึกษาผลการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ปวิตตรา แสงจันทร์ (2555 : 10-11) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ โดยใช้รูปแบบซิปปาประกอบแบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบซิปปาอยู่ในระดับมาก มาลินี คำชมพู (2554: 181) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การคูณโดยใช้ แบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ราชัญ กาไชย (2555 : 76) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอัตราส่วนและ ร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ คณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย โดย ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56

ข้อเสนอแนะ

จาการศึกษาวิจัย เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแร่วิทยา ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การใช้แบบฝึกทักษะ ในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเรียงสับเปลี่ยน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อควรคำนึงในการนำแบบฝึกดังกล่าวไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ควรเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานบ้าง กระชับ ไม่ควรเน้นวิชาการมากเกินไป

2) ควรใช้เวลาในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในระยะยาวเพื่อความเข้าใจและความคงทนในการใช้การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1) ควรมีการศึกษาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ด้านการทำงานกลุ่ม ความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัยในการทำงาน

2) ควรนำรูปแบบการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ร่วมกับการสอนแบบ STAD ไปใช้กับเนื้อหาสาระอื่นๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์

โพสต์โดย เท่ : [17 มี.ค. 2563 เวลา 13:10 น.]
อ่าน [1486] ไอพี : 159.192.136.4
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ