ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ชั้นเด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์”

ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย

เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ชั้นเด็กเล็ก 2 - 3 ปี

ผู้รายงาน : นางสาวบุปผา สนิทนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ปีที่ศึกษา : 2661

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก 2 – 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก 2 – 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์”ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นเด็กปฐมวัยที่กำลังศึกษาอยู่ของชั้นเด็กเล็ก 2 – 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยเป็นกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจงตามความมุ่งหมาย (purposive sampling) ให้ได้รับการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรม เสริมประสบการณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาทดลอง ได้แก่ 1) กิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 12 กิจกรรม 2) แผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 หน่วย รวม 60 แผน 3) แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นเป็นการประเมินโดยใช้สถานการณ์จริง จำนวน 10 สถานการณ์ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้ ด้านทักษะการสังเกต ด้านทักษะการจำแนก ด้านทักษะการสื่อความหมาย ด้านทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล และด้านทักษะการพยากรณ์ ด้านละ 2 สถานการณ์ สถิติที่ใช้ในการในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test Dependent)

ผลการศึกษา พบว่า

1. เด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก 2 – 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หลังได้รับการจัดประสบการณ์ การจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์”ตามแนวคิดแบบเด็กนักวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยหลังทดลองเท่ากับ 26.57 ซึ่งสูงกว่าก่อนทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.86 แสดงให้เห็นว่าหลังการจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ ชั้นเด็กเล็ก 2 – 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2. เด็กปฐมวัยชั้นเด็กเล็ก 2 – 3 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม หลังได้รับการจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายด้าน ได้แก่ ด้านทักษะการสังเกต หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ย 5.14 ด้านทักษะการจำแนก มีค่าเฉลี่ย 5.48 ด้านทักษะการสื่อความหมาย มีค่าเฉลี่ย 5.05 ด้านทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 5.24 และด้านทักษะการพยากรณ์ มีค่าเฉลี่ย 5.38 สูงกว่าก่อนการทดลอง คือด้านทักษะการสังเกต มีค่าเฉลี่ย 1.33 ด้านทักษะการจำแนก มีค่าเฉลี่ย 1.48 ด้านทักษะการสื่อความหมาย มีค่าเฉลี่ย 1.54 ด้านทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 1.52 และด้านทักษะการพยากรณ์ มีค่าเฉลี่ย 1.81 แสดงให้เห็นว่า หลังการจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์” ตามแนวการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์ ในแต่ละด้าน สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม “หนูน้อยนักวิทย์” ตามแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเด็กนักวิจัย เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกระบวนการวิทยาศาสตร์

โพสต์โดย ต้อย : [18 มี.ค. 2563 เวลา 05:50 น.]
อ่าน [1307] ไอพี : 101.109.178.23
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ