ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม

ผู้วิจัย สุดที มูลกันยา

สถานที่ โรงเรียนงัวบาวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ปีที่วิจัย พ.ศ. 2561

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 แผน 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 1 ฉบับ 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน , t-test Independent

ผลการวิจัย

1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม พบว่า

1.1 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วย การเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม ประกอบด้วย 1) กระบวนการเรียนรู้ Active Learning แบบ 5 ขั้น (5E) 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 ชุด 3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทวีปอเมริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 7 แผน 4) เงื่อนไขในการนำรูปแบบการสอนไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ได้แก่ 4.1) ผู้บริหารสถานศึกษา 4.2) ผู้สอน 4.3) ผู้เรียน 5) สิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 5.1) การทำงานร่วมกับผู้อื่น 5.2) การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 5.3) ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

1.2 กระบวนการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีผลการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Research : R1) การวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (Development : D1) เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ (Research : R2) เป็นการนำวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง (Development : D2) เป็นการประเมินผล

1.3 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม พบว่า นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียน เท่ากับ 58.53 คิดเป็นร้อยละ 83.61 ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 33.58 คิดเป็นร้อยละ 83.96

2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนก่อนและหลังการเรียนด้วย ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 22.89 คิดเป็นร้อยละ 80.78 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 33.85 คิดเป็นร้อยละ 83.96

3. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ การสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค Active Learning หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( =4.32) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( =0.62)

โพสต์โดย ครูต๊ะ : [29 มี.ค. 2563 เวลา 11:41 น.]
อ่าน [1664] ไอพี : 223.206.234.222
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ