ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ชื่อเรื่อง รายงานการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แม่ฮ่องสอน เขต 2

ผู้รายงาน นายสุรพล ศรีศิลป์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

ปีที่รายงาน : 2560

บทคัดย่อ

รายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและใช้คู่มือการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 2) เพื่อศึกษาลักษณะโครงการของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และ 3) เพื่อศึกษาผลที่เกิดจากการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 และในการดำเนินการศึกษา ผู้รายงานได้พัฒนาคู่มือการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน แล้วนำไปทดลองใช้กับประชากร ซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน จำนวน 63 คน โดยแยกเป็นศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่โรงเรียนขนาดเล็กแกนนำสังกัด จำนวน 10 คน ผู้บริหารโรงเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ จำนวน 11 คน และครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ จำนวน 42 คน สำหรับการศึกษาลักษณะโครงการ และผลที่เกิดจากการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยประชากร เป็นผู้บริหารโรงเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ จำนวน 11 คน และจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากเอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ Content Analysis

ผลการศึกษา พบว่า

1. การพัฒนาและใช้คู่มือการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีดังนี้

1.1 คู่มือการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มี 3องค์ประกอบหลัก คือ 1) ส่วนประกอบต้น ประกอบด้วย ปก คำนำ และสารบัญ 2) ส่วนประกอบกลาง ประกอบด้วย 2.1) บทนำ คือ ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนิยามศัพท์เฉพาะ 2.2) แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา คือ แนวคิดของการนิเทศการศึกษา ความหมายของการนิเทศการศึกษา ความมุ่งหมายการนิเทศ หลักการนิเทศการศึกษา กระบวนการนิเทศการศึกษา 2.3) การจัด ทำโครงการ คือ ความหมายของโครงการ ความสำคัญของโครงการ ประเภทของโครงการ ส่วนประกอบของโครงการ 2.4) กระบวนการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา คือ ขั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นวางแผนการนิเทศ ขั้นการให้ความรู้ก่อนการนิเทศ ขั้นดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ขั้นประเมินและสรุปผลการนิเทศ และขั้นรายงานผลการนิเทศ 2.5) ปัจจัยสู่ความสำเร็จ คือ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 3) ส่วนประกอบท้าย ประกอบด้วย เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก และผู้จัดทำ ซึ่งคู่มือมีผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก โดยทุกรายการผ่านเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

1.2 ศึกษานิเทศก์ มีความพึงพอใจต่อคู่มือการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก

2. ลักษณะลักษณะโครงการของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า จำแนกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) การใช้เทคนิคและวิธีการ 2) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ และ 3) การแก้ปัญหาการขาดครู ครูไม่ครบชั้น

3. ผลที่เกิดจากการนิเทศการศึกษาที่สนับสนุนโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กแกนนำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า มี 3 ด้าน คือ 1) ผลที่เกิดกับโรงเรียน 2) ผลที่เกิดกับครู และ 3) ผลที่เกิดกับนักเรียน

โพสต์โดย tao : [31 มี.ค. 2563 เวลา 07:17 น.]
อ่าน [1603] ไอพี : 159.192.186.14
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ