ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีประกอบ แบบฝึกทกัษะเรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีประกอบ

ผู้ศึกษา นางปราณี บุญจิ่ม

พุทธศักราช 2563

ผลการศึกษาพบว่า

1. รูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีประกอบแบบฝึก ทักษะเรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสม ประกอบดว้ย 1.1 แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรี ประกอบแบบฝึกทกัษะเรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยกุต ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จา นวน 10 แผน ดังนี้ 1) เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยกุต(์ทฤษฎี โนต้ดนตรีไทยเบื้องต้น) 2) เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยุกต์(ทฤษฎีโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้น) 3) เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยกุต(์การบรรเลงซอดว้ง) 4) เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ประยกุต(์การบรรเลงซออ)ู้ 5) เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยกุต(์การบรรเลงระนาดเอก) 6) เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยุกต์(การเป่าขลุ่ย) 7) เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยกุต ์(การ บรรเลงกีตาร์) 8) เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยุกต์(การบรรเลงกีต้าร์เบส) 9) เรื่อง การบรรเลง เครื่องดนตรีไทยประยกุต(์การบรรเลงคียบ์อร์ด) 10) เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยกุต์(การ ปฏิบัติเครื่องก ากับจังหวะ)แต่ละแผนมีองค์ประกอบดังนี้คือ 1) สาระสา คญั 2) มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น 3) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4) สาระการเรียนรู้ 5) บูรณาการกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 6) กระบวนการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 น าเข้าสู่บทเรียน (เตรียมการ) ขั้นตอนที่ 2 ขั้นสอน (เสนอบทเรียน,ศึกษากลุ่มย่อย,พัฒนาทักษะ) ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุปบทเรียนและตดัสินผลงาน กลุ่ม 7) สื่อและแหล่งเรียนรู้ และ8) การวดัผลประเมินผล 1.2 แบบฝึกทกัษะเรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยกุต์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 เลือกเนื้อหาที่จะน ามาสอนในครั้งนี้ คือ เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยกุต์ โดยแบ่งเนื้อหาที่ จะสอนออกเป็นตอนย่อย ๆ โดยก าหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทกัษะ 10 ชุด ซึ่งแต่ละชุดประกอบด้วย ดังนี้ 1)คา แนะนา ในการใช้ แบบฝึก 2) ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 3) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 4) กรอบการเรียนรู้แบบฝึกทักษะ(เนื้อหา สาระ) 5) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน/แบบทดสอบหลงัเรียน/ทดสอบปฏิบตัิ 6) เฉลย แบบทดสอบ และ7) บรรณานุกรม 2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรี ประกอบแบบฝึกทกัษะเรื่องการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยกุต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 3 : 9 : 21 ไดป้ระสิทธิภาพ 84.17/83.33 , 83.06/82.22, 83.75/83.10 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80 3. การทดลองใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการปฏิบัติเครื่องดนตรีประกอบ แบบฝึกทกัษะเรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยกุต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส าหรับนัก เรียนชั้น มธัยมศึกษาปีที่ 5 กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่า เท่ากับ 0.6934 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. การประเมินผลของรูปแบบการสอนโดยใชเ้ทคนิคการปฏิบตัิเครื่องดนตรีประกอบแบบฝึก ทักษะ เรื่อง การบรรเลงเครื่องดนตรีไทยประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปีที่ 5 ดา้นความเหมาะสม ดา้นการนา ไปใช้ ดา้นความถูกตอ้งและดา้นประโยชน์อยู่ในระดับ มากที่สุดทุกดา้น ( = 4.60, S.D.= 0.65, ( = 4.57, S.D. = 0.54), ( = 4.90, S.D.= 0.67),(= 4.90, S.D. = 0.62) รวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D.= 0.78) เช่นเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญมี ความเห็นว่าการสอนในรูปแบบดังกล่าวมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง

โพสต์โดย ครูแบงค์ : [31 มี.ค. 2563 เวลา 20:20 น.]
อ่าน [1644] ไอพี : 27.55.86.148
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ